Sederová večeře
Křestanská sederová hagada

Na památku vyvedení z Egypta Židé slavili a dodnes každoročně slaví pesachový seder, slavnost vysvobození z otroctví, Boží vedení a dar svobody. Seder tuto Boží záchranu nejenom popisuje, ale zpřítomňuje: čtením příběhů z Bible, písněmi a rozhovorem, ale také symbolickým jednáním, společným jídlem a obecenstvím kolem stolu.

sederová večeře, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Seder obsahuje mnoho symbolických prvků (odstranění kvasu, mytí rukou, jedení hořkých bylin a nekvašeného chleba, pití čtyř pohárů vína, a další), které připomínaly Boží zachraňující jednání v minulosti, ale ukazovaly také dopředu, k příchodu zaslíbeného Mesiáše a jeho dílu záchrany světa.

Pesachový seder, hod beránka, slavil se svými učedníky i Pán Ježíš Kristus. Při "poslední večeři", sederové věčeři v Jeruzalémě v předvečer svého zatčení, odsouzení a smrti na kříži, pověřil své učedníky, aby jedli chleba a pili víno na jeho památku. Ustanovil tak svátost chleba a vína, eucharistii, Večeři Páně.

Když porozumíme symbolice a souvislostem sederu, pochopíme mnohem plněji také tajemství Večeře Páně. Porozumíme mnohem hlouběji, co znamená Ježíšova smrt na kříži, proč nazýváme Ježíše Beránkem, obětovaným za hříchy světa. Budeme daleko intenzivněji vtaženi do pašijního a velikonočního dění a Kristova díla spásy.

Při slavení sederové slavnosti v kostele Milíče u Kroměříže používáme vlastní křesťanskou sederovou hagadu, kterou připravil farář Michal Šourek. Tradiční hagadový text je podle mesiánských hagad doplněn novozákonními texty a vysvětlivkami tak, že ukazuje k Ježíši Kristu, zaslíbenému Mesiáši a velikonočnímu Beránkovi, obětovanému na kříži za hříchy světa, pro naši spásu.

Najdete v ní program sederové slavnosti, všechny potřebné texty, stejně jako praktické tipy a komentáře k organizaci sederové slavnosti. Budeme rádi, když vám náš manuál pomůže. A potěší nás, když nám dáte vědět, že vám slouží.

Společně s manuálem (ten je určen pro předsedajícího) můžete použít a nakopírovat brožuru připravenou a určenou pro účastníky. Je v ní program večera s vysvětlivkami a ilustracemi, některé texty ke společnému čtení.

Sederová slavnost - manuál pro vedoucího.

Sederová slavnost - program pro účastníky.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)