Sederová slavnost
Sederová slavnost - hod beránka

Zelený čtvrtek, 9. dubna 2020 od 17.00 hodin

Na památku vyvedení z Egypta slavili Izraelci každoročně pesachový seder, hod beránka, slavnost připomínající vysvobození z otroctví, Boží vedení a dar svobody. O Boží záchraně se při slavnosti nejenom vyprávělo, lidé o ní nejenom slyšeli, slavnost ji zpřítomňovala, a to nejenom čtením příběhů z Bible a písněmi, rozhovorem a modlitbami, ale také symbolickým jednáním, stejně jako společným jídlem a obecenstvím kolem stolu.

sederová slavnost, 
kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Sederová slavnost, hod beránka, obsahuje mnoho symbolických prvků (odstranění kvasu, mytí rukou, jedení hořkých bylin a nekvašeného chleba, pití čtyř pohárů vína, a další). Vedle toho, že všechny tyto věci připomínaly Boží zachraňující jednání v minulosti, ukazovaly také dopředu, k příchodu zaslíbeného Mesiáše a jeho dílu záchrany světa.

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Pesachový seder, hod beránka, slavil se svými učedníky i Pán Ježíš Kristus. Při sederové slavnosti v Jeruzalémě v předvečer svého zatčení, odsouzení a smrti na kříži (při tzv. poslední večeři) pověřil své učedníky, aby jedli chleba a pili víno na jeho památku. Ustanovil tak svátost chleba a vína, eucharistii, Večeři Páně.

Když porozumíme tomu, proč a jak se slavil hod beránka, pochopíme mnohem plněji tajemství svaté Večeře Páně. Porozumíme ve větší hloubce a šíři, co znamenala Ježíšova smrt na kříži, proč křesťané nazývají Ježíše Beránkem, obětovaným za hříchy světa. Budeme intenzivněji vtaženi do pašijního a velikonočního dění.

sederová večeře, 
kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Sederovou slavnost, hod beránka, budeme slavit na Zelený čtvrtek, 9. dubna 2020 od 17.00 hodin, v kostele Milíče z Kroměříže na Jižním Městě v Praze. Předpokládaná délka slavnosti je cca tři až tři a půl hodiny.

O tom, jak a proč se hod beránka slavil, si budeme nejenom povídat, ale budeme sami slavit: jíst ze sederového talíře (třeba karpas, charoset nebo nekvašený chleba), pít čtyři poháry, dělat symbolické úkony (naklánět se doleva). A přitom budeme naslouchat zvěsti o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta, i o spáse, kterou přinesl Boží Beránek Kristus, obětovaný na kříži.

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město Srdečně vás na naši sederovou slavnost zveme. Je otevřená pro všechny, členy sboru i hosty, dospělé i děti.

Z organizačních důvodů (příprava jídla, atd.) je nutné se k účasti na slavnosti předem závazně přihlásit u faráře Michala Šourka, nejpozději do neděle 5. 4. 2020.

Přihlásit se je možné do naplnění kapacity. Příspěvek na pokrytí nákladů slavnosti dělá cca 150 Kč.

Pozvánku ve formátu PDF najdete zde.

 

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)