Zástup stále přichází (biblické postavy)
Bohoslužby a kázání 2007/2008 
Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město)

Téma

Biblický text

Datum

Stah
Povolaný z milosti k důvěře a zaslíbení Genesis 12 2.9.2007 [O]
Izák - tichý tvůrce pokoje a prostředník požehnání Genesis 26 16.9.2007 [O]
Jákobův zápas Genesis 32 23.9.2007  [O]
Pokoj mezi bratry Genesis 42 30.9.2007  [O]
Přistup blíž, pojez chleba a namáčej si sousta (Bóaz) Rút 2 14.10.2007 [O]
Odstraňte ze svého středu vše, co propadlo klatbě Jozue 7  4.11.2007 [O]
Lidská křehkost, Boží věrnost (Samson) Soudců 13-16 11.11.2007 [O]
Nech se poslat, Gedeóne Soudců 6-7 18.11.2007 [O]
Vylévala svou duši před Hospodinem (Chana) 1. Samuelova 2 25.11.2007  [O]
Samuel volá k adventu  1. Samuelova 4-7 2.12.2007 [O]
Bůh chce poslušné srdce (Saul)  1. Samuelova 15  9.12.2007  [O]
Cože - Prak - Ale kdepak! (David) 1. Samuelova 17 16.12.2007  [O]
Otevřete dveře, otevřete srdce Zjevení 3,20  23.12.2007 [O]
Neměli místo (Štědrý večer) Lukáš 2,7 24.12.2007 [O]
Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky 1. Timoteovi 1,15-16 25.12.2007 [O]
Já jsem živ, i vy živi budete Jan 14,19  1.1.2008 [O]
Předlož jim chléb a vodu (Elíša) 2. Královská 6 13.1.2008 [O]
Setkání s Bohem (Izaiáš)  Izaiáš 6 20.1.2008 [O]
Pozřel jsem tvá slova (Jeremiáš) Jeremiáš 15 27.1.2008  [O]
Suché kosti Ezechiel 37 3.2.2008  [O]
Poté, co se modlil za své přátele   Job 42 10.2.2008 [O]
Jak bych se mohla dívat na to zlé (Ester) Ester 4 17.2.2008 [O]
Na útěku před Bohem (Jonáš) Jonáš 1-2 2.3.2008  [O]
Čtyři poučení od proroka Eliáše 1. Královská 17 9.3.2008  [O]
Nežij pro sebe, buď poctivý, nezneužívej moc (Jan Křtitel) Lukáš 3,1-20 16.3.2008  [O]
S Kristem k životu Římanům 6,4 23.3.2008 [O]
Znovuzrození (Nikodém) Jan 3,1-21 30.3.2008 [O]
Pojď a přesvědč se (Filip a Natanael) Jan 1,35-51 6.4.2008 [O]
Vyznání a pád (Petr) Matouš 16,13-23 13.4.2008 [O]
Povolání Matouše Matouš 9,9-13 20.4.2008 [O]
Mnoho je jí odpuštěno, mnoho milovala Lukáš 7,36-50  27.4.2008 [O]
Víra kananejské ženy Matouš 15,21-28 25.5.2008 [O]
Spolupracovník jako Timoteus Filipským 2,19-24 1.6.2008 [O]
Více miloval tento svět (Démas) 2. Timoteovi 4,10 8.6.2008 [O]
Pán jí otevřel srdce (Lydie) Skutky 16,1-15 15.6.2008  [O]
Obklopeni zástupem svědků Židům 12,1-3 29.6.2008 [O]
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)