Dál přece nejdeme sami III - archiv kázání

Bohoslužby a kázání ve školním roce 2017/2018
(První část cesty Novým zákonem - evangelium podle Marka)


Vzdej se majetku a následuj mne

Marek 10,17-27

14.1.2018

... Jestli chce věčný život, musí následovat Ježíše. Ale aby mohl ten muž následovat Ježíše, musí se zbavit toho, co mu v tom brání, co mu to znemožňuje. A to je jeho poklad na zemi, ke kterému upnul svoje srdce. Který miluje nade vše. A který je jiným bohem, jehož má a jenž mu nedovoluje milovat Boha srdcem a celou duší a celou silou. A kterého se proto musí radikálně zbavit. ...
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj

Marek 10,1-12

7.1.2018

... Manželství je Boží vynález a Boží určení pro člověka. Kde lidé Boha poslouchají a ctí, tam to považují za samozřejmost. Když Boha, Stvořitele, přestanou poslouchat a ctít, začnou samozřejmě znevažovat dar a úkol manželství. Manželství je prohlašováno za lidmi vymyšlenou, dobově a kulturně podmíněnou, a proto nijak normativní, formu soužití. ...
Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo

Zjevení 21,6

1.1.2018

... Novoroční kázání k biblickému heslu na rok 2018: Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zjevení 21,6) ...
Mějte se na pozoru

Marek 13,24-37

31.12.2017

... Jen blázen si může myslet, že udělá nějakou milost Bohu, když bude v den Kristova příchodu na tento den připraven. Že Bohu prokáže laskavost, když bude s hospodářem bdít a nedovolí zloději, aby vykradl jeho dům. ...

Jsme Boží děti, žijme jako Boží děti

1. Janova 3,1-6

25.12.2017

... Celý můj život byl jako nádherné dětství, protože jsem měl podivuhodného nebeského Otce! Jeho láska mne provázela celým životem. Navzdory všemu, co bylo těžké a nesnadné, jsem vždy věděl a mohl se spolehnout, že můj Otec je tu se mnou a pro mě, že mě má rád. ...

Zlí nájemci vinice

Marek 12,1-12

24.12.2017

... Vše by bylo odpuštěno, všechno zlo, ublížení, zloba – kdyby ti vinaři přijali posledního posla, syna. Kdyby se mu otevřeli, kdyby to s ním dali do pořádku. I naše hříchy, všechny naše hříchy jsou odpuštěny, když přijmeme Syna – Ježíše Krista. Nač má ale čekat ten, kdo odmítne Pána Ježíše? ...
Ty jsi Kristus

Marek 8,27-38

10.12.2017

... Naše věrohodnost jako křesťanů závisí v posledu na tom, zda je náš život následováním Ježíš Krista. To znamená, zda je to život jasně orientovaný na Boha, život oddanosti a poslušnosti Boží vůle. A zda se tento vztah k Bohu projevuje taky v našich mezilidských vztazích. ...

Proměnění na hoře

Marek 9,2-9

3.12.2017

... „Toho poslouchejte“ znamená poslouchat také to, co k tomu Ježíš dodal: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej."
Jairova dcera

Marek 5,21-43

26.11.2017

... Co Ježíš říká, dává smysl jen ve světle Velikonoc, jeho smrti a vzkříšení. Pro toho, kdo má moc nad smrtí, není smrt tohoto dítěte nic víc, než malý šlofíček. Moc smrti pro něho není nic víc, než prášek na spaní. ...
Nasycení zástupu

Marek 6,30-46

12.11.2017

...Bůh může i z nedostatečnosti, slabosti, trošky, kterou mu dáme k dispozici, udělat mnohem víc, než ze síly a schopnosti, kterou si necháme pro sebe. „Málo“ není málo, když to dáme Bohu, aby to mohl použít. A naopak „mnoho“ není mnoho, vlastně vůbec nic, když nejsme ochotni to v Kristově jménu sdílet. ...
Boží spravedlnost z milosti

Římanům 3,21-28

29.10.2017

... Vyznání víry říkají, komu jako křesťané věříme. Udávají adresu. Zda skutečně věřím, se ale ukáže teprve, když se ke Kristu vydám, když se k němu modlím, když mu svěřím život, poslouchám ho, následuji ho. Můžu Ježíše nazývat Pánem ve všech pádech: když ho neposlouchám, nedůvěřuji jeho slovu a nejdu s ním, znamená to, že nevěřím, že je Pán. ...
Ježíšova rodina

Marek 3,20-35

22.10.2017

... Svou strohou odpovědí své matce a sourozencům, která je vlastně prorockým slovem, Ježíš říká nejen: Postav svoji rodinu a všechny ostatní lidské vztahy do podřízenosti svého vztahu k Bohu! Říká tím také: Uznej křesťanský sbor, Boží rodinu, za svoji novou rodinu! ...
Ustanovil je, aby s ním byli a aby je poslal

Marek 3,15-19

8.10.2017

... Stát s učedníkem znamená jít do Ježíšovy školy, stát se žákem, naučit se poslouchat, nepředvádět stále své já, měnit se a rozvíjet. Stát se učedníkem znamená zapsat se na celý život. Jen jeden je Mistr a jeho škola učednictví nikdy nekončí....
Uzdravení ochrnutého

Marek 2,1-12

1.10.2017

... S problémy těla spěcháme k lékaři. Když člověka něco začne bolet, jde za lékařem a chce dostat lék na svou bolest. Ale s duší naplněnou hněvem, zlobou, osamělostí? S duší plnou nevyznané viny, neodpuštěného hříchu? Co děláme s ní? ...
Časně ráno se modlil na pustém místě

Marek 1,35-39

24.9.2017

... Protože ranní modlitba předznamenává celý den, všechno, co se pak děje. „Do prvních chvil nového dne nepatří vlastní plány a starosti, ani přílišná pracovní horlivost, ale Boží osvobozující milost, Boží žehnající blízkost“ (D. Bonhoeffer). První chvíle dne patří společenství a rozhovoru s Bohem. ...
Čiňte pokání a věřte evangeliu

Marek 1,12-20

17.9.2017

... Opravdové pokání ale znamená změnu. Nejenom si ulevit zpovědí a pokračovat v tom, co jsem dělal zlého. Opravdové pokání znamená jít do hloubky. K samotnému kořenu. Litovat nejenom důsledků, ale příčiny. Pokání znamená změnit jednání i smýšlení. ...
Jan Křtitel

Marek 1,1-11

10.9.2017

... Jasně povědět, že se Bohu něco nelíbí, že je to v rozporu s jeho vůlí, je důležitá křesťanská povinnost. Je to součást pastýřské odpovědnosti, kterou jako křesťané máme za druhé: za lidi ve sboru, za bratry a sestry, ale i za lidi mimo sbor. ...
Byli nazváni kristovci

Skutky 11,26

3.9.2017

... Osobní vztah, vztah důvěry ke Kristu, dělá z člověka křesťana, doslova – jak už víme – kristovce. Protože to je na křesťanství hlavní a základní a nejpodstatnější – Kristus sám. Kdo k němu našel osobní vztah, důvěryplný a láskyplný, kdo v něm poznal svého Pána a Spasitele, a kdo to také přijal a jasně řekl a vyznal, je kristovec, křesťan. ...
Život s novým srdcem

Ezechiel 36,25-27

30.4.2017

... Jak se žije s novým srdcem od Boha? Co charakterizuje nové, masité srdce, které nám Bůh dává místo kamenného srdce? Jak to mění život? ... (Kázání k biblickému heslu na rok 2017 - 2. část)
Dám vám nové srdce

Ezechiel 36,26

1.1.2017

... Novoroční kázání k biblickému heslu na rok 2017: A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. ...


© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)