Co a kdy se u nás děje  
(aktualizováno 30.05.2021 v 19.02)


Konání pravidelných programů v roce 2021 je závislé na aktuální pandemické situaci (pokud hygienická pravidla nedovolují osobní setkání, některé programy se konají online, některé jsou zrušeny).

Bohoslužby

 • bohoslužby slavíme každou neděli v 9.30
 • nejmenší děti mohou (i s rodiči) během bohoslužeb využít mateřské centrum Pramínek
 • pro větší děti je připravena "nedělka"
 • první neděli v měsíci máme „bohoslužby pro velké i malé“, kreativní bohoslužby pro všechny generace
 • po bohoslužbách pokračujeme neformálním setkáním u malého občerstvení
 • kostel má bezbariérový přístup
 • rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) a záznam aktuálních kázání najdete zde

Ekumenické bohoslužby

 • 3. neděle v měsíci v 18.00 hodin (mimo letních prázdnin)

Biblické hodiny - přemýšlíme nad Biblí

 • studium Bible a její zvěsti - úterý 18.15

Program pro děti

 • biblické příběhy, zpívání, hry - středa 18.00

Konfirmační přípravka

 • příprava na konfirmaci - pondělí 18.00

Střední generace

 • jednou měsíčně, obvykle poslední pátek 18.00

Kavárnička (nejen) pro seniory

 • rozhovory a sdílení nad kávou, první úterý v měsíci 10.00-12.00

Zpívání v Diakonii ČCE

 • zpívání s klienty a pracovníky MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE V Zápolí - čtvrtek 10.00

Katecheze

 • příprava na křest, rozhovory o víře - individuálně dle domluvy

Předmanželská příprava

 • předmanželská příprava, rozhovory se snoubenci - individuálně dle domluvy

Mládež

 • schází se příležitostně

Mateřské centrum Pramínek

Večerní nešpory

 • středa od 22.00 (tiché rozjímání s modlitbami a čtením z Bible)

 

Sborový program v červnu

V neděli 30. května (neděle sv. Trojice) se připojíme k chvále a oslavě tajemství trojjediného Boha. Základem zvěstování bude Ježíšovo slovo o znovuzrození (J 3,1-15).

Tématem bohoslužeb v neděli 6. června (1. neděle po Trojici) bude příběh o boháči a Lazarovi (L 16,19-31). Biblické čtení a písně pro bohoslužby najdete zde.

Ve středu 9. června připravujeme v rámci projektu sociální pomoci chleby pro bezdomovce (100 porcí, které se navečer rozdávají u Holešovického nádraží).

Bohoslužby 13. června (2. neděle po Trojici) nás osloví podobenstvím o pozvání na hostinu (L 14,15-24).

Neděle 20. června (3. neděle po Trojici) bude naším tématem vytrvalost v modlitbách a podobenství o bezbožném soudci a neodbytné vdově (L 18,1-8).
Od 18.00 hodin slavíme v neděli 20. června ekumenické bohoslužby.

Staršovstvo sboru svolává na neděli 20. června od 10.45 výroční sborové shromáždění (odložené z března). Letos budeme vedle každoroční agendy, jako je zpráva o činnosti sboru, hospodářská zpráva, zpráva revizorů, schválení rozpočtu a volba revizorů hospodaření na rok 2021, volit staršovstvo sboru na příštích 6 let. Návrh pořadu je vyvěšen na sborové nástěnce, účetní závěrka, návrh rozpočtu, zpráva o hospodaření sboru a seznam členů sboru s hlasovacím právem je k nahlédnutí ve sborové kanceláři.

Poslední neděli školního roku, 27. června (4. po Trojici) slavíme bohoslužby pro malé i velké, s poděkováním za uplynulý školní rok, prosbou za Boží požehnání pro čas prázdnin a dovolených a večeří Páně. Tématem kázání je Ježíšovy výzva: Buďte milosrdní, jako je milosrdný nebeský Otec (L 6,36-42). Při bohoslužbách přijme svátost křtu Josef Najer.

V neděli 4. července a 1. srpna při bohoslužbách káže Pavel Hejda.

Po rozvolnění hygienických předpisů se v červnu opět můžeme setkávat k programům ve sborovém domě. Biblická hodina pro dospělé se koná v úterý od 18.15. Procházíme společně zvěst Matoušova evangelia. Předkonfirmační přípravka probíhá v pondělí od 18.00, program pro děti ve středu od 18.00. Katechetická příprava ke křtu a předmanželská příprava probíhá podle domluvy s účastníky. Střední generace se sejde v pátek 25. června.

V červnu budeme slavit třikrát bohoslužby s Evangelickou akademií Praha. V pátek 11. června od 11.00 bohoslužby s předáváním diplomů absolventkám studia VOŠ, v pondělí 21. června od 10.00 bohoslužby s předáváním maturitních vysvědčení. Ve středu 30. června od 9.00 ukončíme slavnostními bohoslužbami pro studenty a pedagogy školní rok 2020/2021 Evangelické akademie Praha.

Noc kostelů 2021

V pátek 26. května 2021 proběhne Noc kostelů. Kostel Milíče z Kroměříže bude otevřený a přístupný od 18.00 do 21.00 hodin. Od 19.30 vystoupí pěvecký sbor PROSTĚ MY. Celý program (i letos - podobně jako vloni - limitovaný hygienickými opatřeními) najdete na webu Noci kostelů: nockostelu.cz.

Sborový program od Velikonoc do Letnic

Pro účast na bohoslužbách v kostele během velikonočního období stále platí omezení počtu účastníků bohoslužeb na max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: respirátor, rozestupy, ruce). K účasti na bohoslužbách v kostele je proto nutné se předem zaregistrovat u faráře M. Šourka.

V neděli 11. dubna (neděle Quasimodogeniti) bude tématem bohoslužeb příběh o setkání Vzkříšeného s učedníky, jeho pozdrav pokoje a vyslání učedníků (Jan 20,19-31).

Zvěst o Ježíši, dobrém Pastýři (Jan 10,11-16), zazní v neděli 18. dubna (neděle Misericordias Domini).

Neděle 25. dubna (neděle Jubilate) bude věnována Ježíšovu zaslíbení o radosti pro učedníky (Jan 16,16-23a).

Od neděle 2. května je maximální počet účastníků bohoslužeb omezen pouze podmínkou zachovávat 2m rozestupy, což umožňuje účast až 30 lidí přímo v kostele. Vedle rozestupů dále také platí povinnost vydezinfikovat si ruce a nosit respirátor.

V neděli 2. května (neděle Cantate) nás osloví Ježíšovo zaslíbení Ducha, který ukazuje světu hřích, spravedlnost a soud (Jan 16,5-15).

Neděle 9. května (neděle Rogate) má jako své téma Ježíšovu pobídku učedníkům, aby se modlili v jeho jménu (Jan 16,23b-33).

Ve čtvrtek 13. května slavíme svátek nanebevstoupení. Bohoslužby se zvěstí o Kristově nanebevstoupení začínají v 17.00 hodin. Slavíme je s večeří Páně.

Na neděli 16. května (neděle Exaudi) připadá perikopa o Duchu svědčícím o Kristu (Jan 15,26-16,4).
V neděli 16. května navečer se v 18.00 hodin sejdeme k ekumenickým bohoslužbám.

Neděle 23. května (svatodušní neděle) nám připomene zrod křesťanské církve a seslání Ducha svatého (Skutky 2). Bohoslužby slavíme s večeří Páně.

Od neděle 23. května se opět naživo konají biblické hodiny, programy pro děti a konfirmandy. Staršovstvo se sejde ke své schůzi ve čtvrtek 6. a 27. května. Setkání střední generace se koná v pátek 26. 5. od 18.00 hodin.

V pátek 26. května 2021 proběhne Noc kostelů. Celý program (i letos - podobně jako vloni - omezený hygienickými opatřeními) najdete na webu Noci kostelů: nockostelu.cz.

In memoriam Marta Jilgová

V sobotu 3. dubna 2021 zemřela ve věku nedožitých 78 let sestra Marta Jilgová. Zarmoucené rodině vyprošujeme Boží požehnání a útěchu. Rozloučení se sestrou Martou se bude konat ve pátek 9. dubna 2021 od 14.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže.

Záznam rozloučení najdete na www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/.

Velikonoční dopis

Velikonoční dopis 2021 - kostel Milíče z Kroměříže

Přejeme vám všem požehnané Velikonoce a radost z Kristova vzkříšení, která je silnější než všechny obavy a nejistoty, nepříjemnosti a strasti, bolesti a smutky. Kristus vstal z mrtvých, Kristus jistě vstal z mrtvých. On je náš život. Velikonoční dopis našeho sboru si můžete stáhnout zde.

Pašijní a velikonoční bohoslužby

Společnou sederovou slavnost letos v kostele Milíče Kroměříže žel mít nemůžeme. Seder ale můžete slavit doma v rodinách. Můžete k tomu využít brožurku s programem sederové slavnosti, kterou je možné stáhnout zde.

Dopolední bohoslužby na Velký pátek 2. dubna (od 9.30) slavíme se čtením pašijního příběhu a zvěstí o smyslu Ježíšova utrpení a jeho oběti na kříži a lidech pod křížem. Uslyšíme pašije podle evangelisty Lukáše. Při bohoslužbách se bude vysluhovat sv. večeře Páně.

Při velkopátečních večerních bohoslužbách se necháme oslovit obrazy křížové cesty. Začátek bohoslužeb je v 18.00 hodin. Písně pro večerní bohoslužby najdete zde.

Bohoslužbami na Velikonoční neděli 4. dubna oslavíme Kristovo vzkříšení a vítězství nad silami smrti a zmaru. Bohoslužby začínají v 9.30 hodin. Biblické čtení a písně pro dopolední bohoslužby najdete zde.

Bohoslužby z kostele Milíče z Kroměříže přenášíme živě na facebookové stránce www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/

Pro účast přímo v kostele stále platí omezení počtu účastníků bohoslužeb na max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: respirátor, rozestupy, ruce). K účasti na bohoslužbách v kostele je proto nutné se předem zaregistrovat u faráře M. Šourka.

Sborový program v březnu

Podle pravidel 5. stupně PES se bohoslužeb může zůčastnit max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: respirátor, rozestupy, ruce). K účasti na bohoslužbách v kostele je proto nutné se předem zaregistrovat u faráře M. Šourka.

V neděli 7. břena (neděle Oculi, 3. postní) bude tématem bohoslužeb Ježíšovo slovo: Kdo není se mnou, je proti mně (Lukáš 11,14-23).

Bohoslužby v neděli 14. března (neděle Laetare, 4. postní) nás osloví příběh o nasycení zástupů (Jan 6,1-15).

Nedělí 21. března (neděle Judica, 5. postní) nás bude provázet Ježíšovo zaslíbení: Kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky (Jan 8,46-59).

V neděli 28. března (Květná neděle) bude tématem bohoslužeb příběh o králi na oslu, o ježíšově vzezdu do Jeruzaléma (Matouš Mt 21,1-17). Ze soboty na neděli se mění čas na letní - noc bude o hodinu kratší!

Ostatní sborový program probíhá ve virtuální podobě (konfirmační přípravka, setkání střední generace).

I během nouzového stavu může probíhat (aktuálně v rámci jednoho okresu) individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, duchovní doprovázení, pastorační rozhovory, kterých se kromě faráře účastní jednotlivci, nebo jedna rodina, která sdílí společnou domácnost. Pokud o tuto péči nebo rozhovor máte zájem (ať už o návštěvu faráře u vás, nebo o setkání s ním ve sborovém domě), domluvte se s farářem M. Šourkem.

In memoriam Zdeněk Jilge

V neděli 28. února 2021 zemřel ve věku nedožitých 79 let bratr Zdeněk Jilge, dlouholetý člen našeho sboru. Zarmoucené rodině vyprošujeme Boží požehnání a útěchu. Rozloučení s bratrem Zdeňkem se bude konat ve středu 10. března od 13.00 v kostele Milíče z Kroměříže a budeme je přenášet pomocí aplikace zoom na tomto odkazu.

Bohoslužby vděčnosti za život Olgy Šourkové

K bohoslužbám vděčnosti za život Olgy Šourkové se můžete připojit online v sobotu 6. března od 14.00 hodin na facebookové stránce www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/

Písně pro bohoslužby najdete zde.

Sborový program v únoru

Podle pravidel 5. stupně PES se bohoslužeb může zůčastnit max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: respirátor, rozestupy, ruce). K bohoslužbám se proto, prosím, předem zaregistrujte u faráře M. Šourka.

V neděli 7. února (neděle Sexagesimae) bude tématem bohoslužeb Ježíšovo podobenství o rozsévači, setbě a různé půdě (Lukáš 8,4-15).

Bohoslužby v neděli 14. února (neděle Estomihi) nás osloví příběhem o Ježíšově setkání se slepcem u Jericha (Lukáš 18,31-43).

Postní dobu, čtyřicetidenní období duchovní obnovy, zahájíme kajícími bohoslužbami s večeří Páně a popelcovým požehnáním na Popeleční středu, 17. února, od 18.00 hodin.

Nedělí 21. února (neděle Invocavit, 1. postní) nás bude provázet příběh o Ježíšově zápasu s pokušitelem na poušti (Matouš 4,1-11).

V neděli 28. února (neděle Reminiscere, 2. postní) bude tématem bohoslužeb příběh o Ježíšově setkání s týrskou ženou a o její víře (Matouš 15,21-28).

Ostatní sborový program probíhá ve virtuální podobě.

Sborový program v lednu

Podle pravidel 5. stupně PES platícího od 27. 12. se bohoslužeb může zůčastnit max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: roušky, rozestupy, ruce). K bohoslužbám od 27. 12. se proto, prosím, předem zaregistrujte u faráře M. Šourka.

Novoroční bohoslužby budeme slavit 1. ledna od 9.30 hodin. Necháme se oslovit biblickým heslem pro rok 2021: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec (Lukáš 6,36).

Biblickým textem pro bohoslužby 3. ledna je příběh o útěku do Egypta (Mt 2,13-23).

V neděli 10. ledna se necháme oslovit příběhem o dvanáctiletém Ježíši, jeho cestě do Jeruzaléma a pobytu v chrámu (Lk 2,41-52).

Neděli 17. ledna oslavíme s příběhem o znamení, které Ježíš udělal na svatbě galilejské v Káně (J 2,1-11).

Bohoslužby v neděli 24. ledna budou kvůli karanténě faráře pouze online, bez účasti v kostele. Osloví nás příběh o uzdravení setníkova sluhy (Matouš 8,1-13).

Poslední lednová neděle, 31. ledna, nese jméno Septuagesimae a bude patřit příběhu o dělnících na vinici (Mt 20,1-16).

Biblické heslo pro rok 2021

Biblické heslo pro rok 2021 je výzva: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. (Lukáš 6,36)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb si můžete poslechnout zde.

Bohoslužby on-line

Bohoslužby z kostela Milíče z Kroměříže přenášíme živě na naší facebookové stránce facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/. Zvukové nahrávky kázání najdete v audio archivu na tomto webu.

Dvě sbírky modliteb: Sešli světlo své a Modlitby na každý den

Na následujícím odkazu najdete elektronickou verzi dvou starších sbírek modliteb, a to jednak knihu modliteb a meditací s rozvrhem biblického čtení na každý den Sešli světlo své, a sbírku ranních a večerních modliteb Modlitby na každý den.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

Nabízíme a doporučujeme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít. Kniha je výborným úvodem do křesťanské víry pro všechny hledající i čerstvě uvěřivší křesťany. Dobře se hodí také pro kurzy víry. Knihu jsme vydali v našem sboru. Další informace o knize najdete zde.

Sborový program o Vánocích a vánoční dopis

Podle pravidel 4. stupně PES platícího od 18. 12. se bohoslužeb může zůčastnit max. 35 osob (tj. 20% míst, při zachování pravidla 3R: roušky, rozestupy, ruce). K vánočním bohoslužbám (20. prosince., 24. a 25. prosince) je proto třeba se předem zaregistrovat u faráře M. Šourka.

Vánoční dopis 2020 - kostel Milíče z Kroměříže

Štědrovečerní bohoslužby se zvěstí o narození Spasitele začínají 24. 12. v 16.00 hodin. Během Štědrého dne (od 9.00 do 17.00) bude možné si z kostela odnést betlémské světlo.

Na Boží hod vánoční (25. prosince) slavíme bohoslužby s radostnou zvěstí o Boží lásce, radosti a pokoji. Bohoslužby začínají v 9.30 hodin.

26. prosince bohoslužby v kostele Milíče z Kroměříže nebudou.

Vánoční dopis s vánočním pozdravem a přáním si můžete stáhnout zde.

Při bohoslužbách 27. prosince nás osloví svědectví Simeóna a Anny (Lukáš 2,21-40).

Tradiční silvestrovské setkání „vážně i nevážně“ se letos z důvodů nouzového stavu neuskuteční.

Sborový program v adventní době

Do adventní doby vstoupíme 1. adventní nedělí, 29. listopadu, bohoslužbami se zvěstí o Ježíšově adventním průvodu (Matouš 21,1-9). V neděli 29. 11. je podle pravidel PES možná účast 20 osob na bohoslužbách v kostele.

2. advetní nedělí, 6. prosince, nás bude provázet Ježíšovo slovo o znameních jeho příchodu (Lukáš 21,25-36). V neděli 6. 12. se podle pravidel PES bohoslužeb v našem kostele může účastnit až 55 lidí.

Ježíšova odpověď na otázku Jana Křtitele, zda je opravdu Mesiáš (Mt 11,2-15), bude tématem bohoslužeb v neděli 13. prosince (3. adventní neděle).

Vánoční (letos virtuální) bohoslužby Evangelické akademie Praha - Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné škola (www.eapraha.cz/), pro studenty a pedagogy, rodiče i všechny přátele školy slavíme v pátek 18. prosince od 9.00 hodin. Přenos na TEAMS a FB kostela.

Svědectví o zaslíbení a příchodu Mesiáše uslyšíme při bohoslužbách v neděli 20. prosince (4. adventní neděle).

Podle pravidel 4. stupně PES platícího od 18. 12. se bohoslužeb může zůčastnit max. 34 osob (při zachování pravidla 3R: roušky, rozestupy, ruce). K bohoslužbám od 18. 12 je proto se potřeba předem zaregistrovat u faráře M. Šourka.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)