Co a kdy se u nás děje  
(aktualizováno 30.05.2021 v 19.02)


Konání pravidelných programů v roce 2021 je závislé na aktuální pandemické situaci (pokud hygienická pravidla nedovolují osobní setkání, některé programy se konají online, některé jsou zrušeny).

Bohoslužby

 • bohoslužby slavíme každou neděli v 9.30
 • nejmenší děti mohou (i s rodiči) během bohoslužeb využít mateřské centrum Pramínek
 • pro větší děti je připravena "nedělka"
 • první neděli v měsíci máme „bohoslužby pro velké i malé“, kreativní bohoslužby pro všechny generace
 • po bohoslužbách pokračujeme neformálním setkáním u malého občerstvení
 • kostel má bezbariérový přístup
 • rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) a záznam aktuálních kázání najdete zde

Ekumenické bohoslužby

 • 3. neděle v měsíci v 18.00 hodin (mimo letních prázdnin)

Biblické hodiny - přemýšlíme nad Biblí

 • studium Bible a její zvěsti - úterý 18.15

Program pro děti

 • biblické příběhy, zpívání, hry - středa 18.00

Konfirmační přípravka

 • příprava na konfirmaci - pondělí 18.00

Střední generace

 • jednou měsíčně, obvykle poslední pátek 18.00

Kavárnička (nejen) pro seniory

 • rozhovory a sdílení nad kávou, první úterý v měsíci 10.00-12.00

Zpívání v Diakonii ČCE

 • zpívání s klienty a pracovníky MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE V Zápolí - čtvrtek 10.00

Katecheze

 • příprava na křest, rozhovory o víře - individuálně dle domluvy

Předmanželská příprava

 • předmanželská příprava, rozhovory se snoubenci - individuálně dle domluvy

Mládež

 • schází se příležitostně

Mateřské centrum Pramínek

Večerní nešpory

 • středa od 22.00 (tiché rozjímání s modlitbami a čtením z Bible)

 

Sborový program v září

Ve středu 1. září začíná v 9.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže bohoslužbami pro studenty, pedagogy a přátele školy nový školní rok Evangelická akademie Praha.

Bohoslužbami pro malé i velké s večeří Páně zahájíme nový školní rok v neděli 5. září. Necháme se oslovit příběhem o praotci Abrahamovi (Gn 12).

V neděli 12. září nás bude při bohoslužbách provázet příběh o praotci Izákovi (Gn 24-26). Při bohoslužbách složí slib nové staršovstvo sboru. Na bohoslužby naváže koncert skupiny Akapela.

V neděli 19. září se necháme oslovit příběhem o praotci Jákobovi a jeho zápasech (Gn 32).
Od 18.00 se v neděli 19. září po prázdninové přestávce opět sejdeme k ekumenickým bohoslužbám.

Bohoslužby v neděli 26. září nám připomenou příběh praotce Josefa a jeho jedenácti bratrů (Gn 42).

V neděli 3. října budeme slavit bohoslužby díkůvzdání za úrodu spojené s konfirmační slavností.

Od 31. srpna se opět pravidelně koná biblická hodina, a to v úterý od 18.15 hodin.

Ve čtvrtek 2. září se sejde staršovstvo. Setkání střední generace se uskuteční v pátek 24. září od 18.00 hodin.

Plánovaný rozvrh bohoslužeb (témata, biblická čtení) na nadcházející školní rok najdete zde. Necháme se oslovit příběhy svědků víry od Abrahama až po svědky Nového zákona.

Kavárnička (nejen) pro seniory se koná první úterý v měsíci, tj. 7. září od 10.00 do 12.00 hodin. Červená písmena: oo

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

Nabízíme a doporučujeme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít. Kniha je výborným úvodem do křesťanské víry pro všechny hledající i čerstvě uvěřivší křesťany. Dobře se hodí také pro kurzy víry. Knihu jsme vydali v našem sboru. Další informace o knize najdete zde.

Dvě sbírky modliteb: Sešli světlo své a Modlitby na každý den

Na následujícím odkazu najdete elektronickou verzi dvou starších sbírek modliteb, a to jednak knihu modliteb a meditací s rozvrhem biblického čtení na každý den Sešli světlo své, a sbírku ranních a večerních modliteb Modlitby na každý den.

Přejeme vám krásný čas prázdnin a dovolených

Požehnání na prázdniny

Kristus ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Kristus ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.
Kristus ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.
Kristus ať je pod vámi, aby vás chytal, když padáte, a aby vás vysvobozoval z pastí.
Kristus ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.
Kristus ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.
Kristus ať je nad vámi, aby vám žehnal, dával vám radost a pokoj a lásku. Amen.

Sbor má nové staršovstvo a kurátorku

Při sborovém shromáždění v neděli 20. června bylo zvoleno staršovstvo na příští šestileté období, a to v následujícím složení: Hana Štěpánková, Anna Balahura, Jaroslava Šťastná, Lucie Kovács, Daniela Doucková, Eva Grollová, Alena Musilová, Benjamin Hejda, Tomáš Najer, Vítězslav Jeřábek, Samuel Burian. Náhradníky jsou Milan Včeliš a Ondřej Brožka.
Kurátorkou sboru zvolilo staršovstvo na své ustavující schůzi Hanku Štěpánkovou.

Sborový program v červnu

V neděli 30. května (neděle sv. Trojice) se připojíme k chvále a oslavě tajemství trojjediného Boha. Základem zvěstování bude Ježíšovo slovo o znovuzrození (J 3,1-15).

Tématem bohoslužeb v neděli 6. června (1. neděle po Trojici) bude příběh o boháči a Lazarovi (L 16,19-31).

Ve středu 9. června připravujeme v rámci projektu sociální pomoci chleby pro bezdomovce (100 porcí, které se navečer rozdávají u Holešovického nádraží).

Bohoslužby 13. června (2. neděle po Trojici) nás osloví podobenstvím o pozvání na hostinu (L 14,15-24).

Neděle 20. června (3. neděle po Trojici) bude naším tématem vytrvalost v modlitbách a podobenství o bezbožném soudci a neodbytné vdově (L 18,1-8).
Od 18.00 hodin slavíme v neděli 20. června ekumenické bohoslužby.

Staršovstvo sboru svolává na neděli 20. června od 10.45 výroční sborové shromáždění (odložené z března). Letos budeme vedle každoroční agendy, jako je zpráva o činnosti sboru, hospodářská zpráva, zpráva revizorů, schválení rozpočtu a volba revizorů hospodaření na rok 2021, volit staršovstvo sboru na příštích 6 let. Návrh pořadu je vyvěšen na sborové nástěnce, účetní závěrka, návrh rozpočtu, zpráva o hospodaření sboru a seznam členů sboru s hlasovacím právem je k nahlédnutí ve sborové kanceláři.

Poslední neděli školního roku, 27. června (4. po Trojici) slavíme bohoslužby pro malé i velké, s poděkováním za uplynulý školní rok, prosbou za Boží požehnání pro čas prázdnin a dovolených. Provázet nás bude příběh o ztracené a nalezené ovci (Lk 15,1-10). Při bohoslužbách přijme svátost křtu Josef Najer. Biblické čtení a písně pro bohoslužby najdete zde.

V neděli 4. července a 1. srpna při bohoslužbách káže Pavel Hejda.

Po rozvolnění hygienických předpisů se v červnu opět můžeme setkávat k programům ve sborovém domě. Biblická hodina pro dospělé se koná v úterý od 18.15. Procházíme společně zvěst Matoušova evangelia. Předkonfirmační přípravka probíhá v pondělí od 18.00, program pro děti ve středu od 18.00. Katechetická příprava ke křtu a předmanželská příprava probíhá podle domluvy s účastníky. Střední generace se sejde v pátek 25. června.

V červnu budeme slavit třikrát bohoslužby s Evangelickou akademií Praha. V pátek 11. června od 11.00 bohoslužby s předáváním diplomů absolventkám studia VOŠ, v pondělí 21. června od 10.00 bohoslužby s předáváním maturitních vysvědčení. Ve středu 30. června od 9.00 ukončíme slavnostními bohoslužbami pro studenty a pedagogy školní rok 2020/2021 Evangelické akademie Praha.

Noc kostelů 2021

V pátek 26. května 2021 proběhne Noc kostelů. Kostel Milíče z Kroměříže bude otevřený a přístupný od 18.00 do 21.00 hodin. Od 19.30 vystoupí pěvecký sbor PROSTĚ MY. Celý program (i letos - podobně jako vloni - limitovaný hygienickými opatřeními) najdete na webu Noci kostelů: nockostelu.cz.

Sborový program od Velikonoc do Letnic

Pro účast na bohoslužbách v kostele během velikonočního období stále platí omezení počtu účastníků bohoslužeb na max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: respirátor, rozestupy, ruce). K účasti na bohoslužbách v kostele je proto nutné se předem zaregistrovat u faráře M. Šourka.

V neděli 11. dubna (neděle Quasimodogeniti) bude tématem bohoslužeb příběh o setkání Vzkříšeného s učedníky, jeho pozdrav pokoje a vyslání učedníků (Jan 20,19-31).

Zvěst o Ježíši, dobrém Pastýři (Jan 10,11-16), zazní v neděli 18. dubna (neděle Misericordias Domini).

Neděle 25. dubna (neděle Jubilate) bude věnována Ježíšovu zaslíbení o radosti pro učedníky (Jan 16,16-23a).

Od neděle 2. května je maximální počet účastníků bohoslužeb omezen pouze podmínkou zachovávat 2m rozestupy, což umožňuje účast až 30 lidí přímo v kostele. Vedle rozestupů dále také platí povinnost vydezinfikovat si ruce a nosit respirátor.

V neděli 2. května (neděle Cantate) nás osloví Ježíšovo zaslíbení Ducha, který ukazuje světu hřích, spravedlnost a soud (Jan 16,5-15).

Neděle 9. května (neděle Rogate) má jako své téma Ježíšovu pobídku učedníkům, aby se modlili v jeho jménu (Jan 16,23b-33).

Ve čtvrtek 13. května slavíme svátek nanebevstoupení. Bohoslužby se zvěstí o Kristově nanebevstoupení začínají v 17.00 hodin. Slavíme je s večeří Páně.

Na neděli 16. května (neděle Exaudi) připadá perikopa o Duchu svědčícím o Kristu (Jan 15,26-16,4).
V neděli 16. května navečer se v 18.00 hodin sejdeme k ekumenickým bohoslužbám.

Neděle 23. května (svatodušní neděle) nám připomene zrod křesťanské církve a seslání Ducha svatého (Skutky 2). Bohoslužby slavíme s večeří Páně.

Od neděle 23. května se opět naživo konají biblické hodiny, programy pro děti a konfirmandy. Staršovstvo se sejde ke své schůzi ve čtvrtek 6. a 27. května. Setkání střední generace se koná v pátek 26. 5. od 18.00 hodin.

V pátek 26. května 2021 proběhne Noc kostelů. Celý program (i letos - podobně jako vloni - omezený hygienickými opatřeními) najdete na webu Noci kostelů: nockostelu.cz.

In memoriam Marta Jilgová

V sobotu 3. dubna 2021 zemřela ve věku nedožitých 78 let sestra Marta Jilgová. Zarmoucené rodině vyprošujeme Boží požehnání a útěchu. Rozloučení se sestrou Martou se bude konat ve pátek 9. dubna 2021 od 14.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže.

Záznam rozloučení najdete na www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/.

Velikonoční dopis

Velikonoční dopis 2021 - kostel Milíče z Kroměříže

Přejeme vám všem požehnané Velikonoce a radost z Kristova vzkříšení, která je silnější než všechny obavy a nejistoty, nepříjemnosti a strasti, bolesti a smutky. Kristus vstal z mrtvých, Kristus jistě vstal z mrtvých. On je náš život. Velikonoční dopis našeho sboru si můžete stáhnout zde.

Pašijní a velikonoční bohoslužby

Společnou sederovou slavnost letos v kostele Milíče Kroměříže žel mít nemůžeme. Seder ale můžete slavit doma v rodinách. Můžete k tomu využít brožurku s programem sederové slavnosti, kterou je možné stáhnout zde.

Dopolední bohoslužby na Velký pátek 2. dubna (od 9.30) slavíme se čtením pašijního příběhu a zvěstí o smyslu Ježíšova utrpení a jeho oběti na kříži a lidech pod křížem. Uslyšíme pašije podle evangelisty Lukáše. Při bohoslužbách se bude vysluhovat sv. večeře Páně.

Při velkopátečních večerních bohoslužbách se necháme oslovit obrazy křížové cesty. Začátek bohoslužeb je v 18.00 hodin. Písně pro večerní bohoslužby najdete zde.

Bohoslužbami na Velikonoční neděli 4. dubna oslavíme Kristovo vzkříšení a vítězství nad silami smrti a zmaru. Bohoslužby začínají v 9.30 hodin. Biblické čtení a písně pro dopolední bohoslužby najdete zde.

Bohoslužby z kostele Milíče z Kroměříže přenášíme živě na facebookové stránce www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/

Pro účast přímo v kostele stále platí omezení počtu účastníků bohoslužeb na max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: respirátor, rozestupy, ruce). K účasti na bohoslužbách v kostele je proto nutné se předem zaregistrovat u faráře M. Šourka.

Sborový program v březnu

Podle pravidel 5. stupně PES se bohoslužeb může zůčastnit max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: respirátor, rozestupy, ruce). K účasti na bohoslužbách v kostele je proto nutné se předem zaregistrovat u faráře M. Šourka.

V neděli 7. břena (neděle Oculi, 3. postní) bude tématem bohoslužeb Ježíšovo slovo: Kdo není se mnou, je proti mně (Lukáš 11,14-23).

Bohoslužby v neděli 14. března (neděle Laetare, 4. postní) nás osloví příběh o nasycení zástupů (Jan 6,1-15).

Nedělí 21. března (neděle Judica, 5. postní) nás bude provázet Ježíšovo zaslíbení: Kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky (Jan 8,46-59).

V neděli 28. března (Květná neděle) bude tématem bohoslužeb příběh o králi na oslu, o ježíšově vzezdu do Jeruzaléma (Matouš Mt 21,1-17). Ze soboty na neděli se mění čas na letní - noc bude o hodinu kratší!

Ostatní sborový program probíhá ve virtuální podobě (konfirmační přípravka, setkání střední generace).

I během nouzového stavu může probíhat (aktuálně v rámci jednoho okresu) individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, duchovní doprovázení, pastorační rozhovory, kterých se kromě faráře účastní jednotlivci, nebo jedna rodina, která sdílí společnou domácnost. Pokud o tuto péči nebo rozhovor máte zájem (ať už o návštěvu faráře u vás, nebo o setkání s ním ve sborovém domě), domluvte se s farářem M. Šourkem.

In memoriam Zdeněk Jilge

V neděli 28. února 2021 zemřel ve věku nedožitých 79 let bratr Zdeněk Jilge, dlouholetý člen našeho sboru. Zarmoucené rodině vyprošujeme Boží požehnání a útěchu. Rozloučení s bratrem Zdeňkem se bude konat ve středu 10. března od 13.00 v kostele Milíče z Kroměříže a budeme je přenášet pomocí aplikace zoom na tomto odkazu.

Bohoslužby vděčnosti za život Olgy Šourkové

K bohoslužbám vděčnosti za život Olgy Šourkové se můžete připojit online v sobotu 6. března od 14.00 hodin na facebookové stránce www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/

Písně pro bohoslužby najdete zde.

Sborový program v únoru

Podle pravidel 5. stupně PES se bohoslužeb může zůčastnit max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: respirátor, rozestupy, ruce). K bohoslužbám se proto, prosím, předem zaregistrujte u faráře M. Šourka.

V neděli 7. února (neděle Sexagesimae) bude tématem bohoslužeb Ježíšovo podobenství o rozsévači, setbě a různé půdě (Lukáš 8,4-15).

Bohoslužby v neděli 14. února (neděle Estomihi) nás osloví příběhem o Ježíšově setkání se slepcem u Jericha (Lukáš 18,31-43).

Postní dobu, čtyřicetidenní období duchovní obnovy, zahájíme kajícími bohoslužbami s večeří Páně a popelcovým požehnáním na Popeleční středu, 17. února, od 18.00 hodin.

Nedělí 21. února (neděle Invocavit, 1. postní) nás bude provázet příběh o Ježíšově zápasu s pokušitelem na poušti (Matouš 4,1-11).

V neděli 28. února (neděle Reminiscere, 2. postní) bude tématem bohoslužeb příběh o Ježíšově setkání s týrskou ženou a o její víře (Matouš 15,21-28).

Ostatní sborový program probíhá ve virtuální podobě.

Sborový program v lednu

Podle pravidel 5. stupně PES platícího od 27. 12. se bohoslužeb může zůčastnit max. 20 osob (tj. 10% míst, při zachování pravidla 3R: roušky, rozestupy, ruce). K bohoslužbám od 27. 12. se proto, prosím, předem zaregistrujte u faráře M. Šourka.

Novoroční bohoslužby budeme slavit 1. ledna od 9.30 hodin. Necháme se oslovit biblickým heslem pro rok 2021: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec (Lukáš 6,36).

Biblickým textem pro bohoslužby 3. ledna je příběh o útěku do Egypta (Mt 2,13-23).

V neděli 10. ledna se necháme oslovit příběhem o dvanáctiletém Ježíši, jeho cestě do Jeruzaléma a pobytu v chrámu (Lk 2,41-52).

Neděli 17. ledna oslavíme s příběhem o znamení, které Ježíš udělal na svatbě galilejské v Káně (J 2,1-11).

Bohoslužby v neděli 24. ledna budou kvůli karanténě faráře pouze online, bez účasti v kostele. Osloví nás příběh o uzdravení setníkova sluhy (Matouš 8,1-13).

Poslední lednová neděle, 31. ledna, nese jméno Septuagesimae a bude patřit příběhu o dělnících na vinici (Mt 20,1-16).

Biblické heslo pro rok 2021

Biblické heslo pro rok 2021 je výzva: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. (Lukáš 6,36)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb si můžete poslechnout zde.

Bohoslužby on-line

Bohoslužby z kostela Milíče z Kroměříže přenášíme živě na naší facebookové stránce facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/. Zvukové nahrávky kázání najdete v audio archivu na tomto webu.

Dvě sbírky modliteb: Sešli světlo své a Modlitby na každý den

Na následujícím odkazu najdete elektronickou verzi dvou starších sbírek modliteb, a to jednak knihu modliteb a meditací s rozvrhem biblického čtení na každý den Sešli světlo své, a sbírku ranních a večerních modliteb Modlitby na každý den.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

Nabízíme a doporučujeme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít. Kniha je výborným úvodem do křesťanské víry pro všechny hledající i čerstvě uvěřivší křesťany. Dobře se hodí také pro kurzy víry. Knihu jsme vydali v našem sboru. Další informace o knize najdete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)