Sederová večeře
Křestanská sederová hagada

Na památku vyvedení z Egypta Izraelci slavili a dodnes slaví pesachový seder, slavnost vysvobození z otroctví, Božího vedení a daru svobody. Sederová slavnost tuto Boží záchranu nejenom líčí a popisuje jako vzpomínku, ale zpřítomňuje ji: čtením příběhů z Bible, písněmi a rozhovorem, ale také symbolickým jednáním a obecenstvím kolem stolu, společným jídlem a pitím. Díky tomu všemu se účastníci sederové slavnosti sami stávají součástí úžasného příběhu vysvobození.

sederová večeře, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Pesachový seder obsahuje mnoho symbolických prvků (odstranění kvasu, mytí rukou, jedení hořkých bylin a nekvašeného chleba, čtyři slavnostní přípitky, a další), které připomínaly Boží zachraňující jednání v minulosti, při exodu z Egypta, zpřítomňovaly ho, ale ukazovaly také dopředu, k příchodu zaslíbeného Mesiáše a jeho dílu záchrany světa, spásy.

Sederovou slavnost, velikonoční hod beránka, slavil se svými učedníky i Pán Ježíš Kristus. Při "poslední večeři", sederové věčeři v Jeruzalémě v předvečer svého zatčení, odsouzení a smrti na kříži, pověřil své učedníky, aby jedli chleba a pili víno na jeho památku. Ustanovil tak svátost chleba a vína, Večeři Páně, eucharistii.

Když porozumíme symbolice a souvislostem sederu, pochopíme mnohem plněji také symboliku, poselství a tajemství Večeře Páně. Porozumíme mnohem hlouběji, co znamená Ježíšova smrt na kříži, proč nazýváme Ježíše Božím Beránkem, obětovaným za hříchy světa. Budeme daleko intenzivněji vtaženi do pašijního a velikonočního příběhu o Kristově oběti na kříži za nás za všechny.

V kostele Milíče z Kroměříže slavíme sederovou slavnost každý rok na Zelený čtvrtek již od roku 2008. Při slavení sederové slavnosti používáme vlastní křesťanskou sederovou hagadu, kterou připravil farář Michal Šourek. Tradiční hagadový text (tj. vyprávění o tom, co a jak a proč se při sederu dělá), je doplněn novozákonními texty a vysvětlivkami tak, že ukazuje k Ježíši Kristu, zaslíbenému Mesiáši a velikonočnímu Beránkovi, obětovanému na kříži za hříchy světa, pro naši spásu. Jeho oběť nás vysvobozuje z otroctví hříchu, zachraňuje od zatracení a věčné smrti, otevírá nám cestu k nebeskému království.

Srdečně vás zveme k účasti na naší sederové slavnosti. Slavnost si ale můžete také sami zorganizovat. V našem návodu, sederovém manuálu, který pro tento účel dáváme k dispozici, najdete program sederové slavnosti, všechny potřebné texty, stejně jako praktické tipy a komentáře k přípravě a organizaci sederové večeře. Budeme rádi, když vám náš manuál pomůže. A potěší nás, když nám dáte vědět, že vám slouží.

Společně s manuálem (ten je určen pro toho, kdo slavnost vede) můžete použít brožurku připravenou a určenou pro účastníky. Je v ní program slavnosti se stručnými vysvětlivkami a ilustracemi, některé texty ke společnému čtení. Pomáhá účastníkům sledovat program, zapojit se společným čtením. Po slavnosti si účastníci brožurku mohou ponechat.

Sederová slavnost - program pro účastníky

Sederová slavnost - manuál pro vedoucíhoSederová slavnost 2021

Letos nemůžeme slavit sederovou slavnost společně, můžete ji ale oslavit v rodině. Využít k tomu můžete příručku pro účastníky slavnosti (viz výše).

Vedle příručky můžete použít jako vodítko také audio nahrávku ze sederové slavnosti 2019. Nahrávka je mírně zkrácená, trvá 90 minut. V čase 57:17 je nekolikavteřinová pauza - v době jídla (šulchan orech) a nahrávka pokračuje opět po jídle afikomanem.

Základní seznam věcí pro přípravu sederové slavnosti najdete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)