Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.
Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít. - Cesta s Ježíšem

„Kdo věří v Ježíše Krista, vydává se s ním na cestu, aby s ním žil a učil se od něho. Učení samozřejmě souvisí také s hlavou. Ale učit se u Ježíše nebylo a není jen věcí hlavy, jde také o nohy. Ježíš o sobě řekl: ‚Já jsem cesta.‘ Kdo mu důvěřuje, nezastává jen nějaké stanovisko či názor, nestojí na místě, ale jde cestou života.“

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Co to vlastně znamená být křesťanem? Jak to začíná? Jak to vypadá prakticky? Co je cílem? Jak s tím souvisí církev? Existuje nebe a peklo?

Na tyto a další podobné otázky odpovídá Ulrich Parzany v knize Křesťan. Věřit. Žít. Krok za krokem prochází základy křesťanské víry a inspirujícím způsobem vykresluje cestu s Ježíšem – od obrácení, přes modlitbu, studium Bible a společenství, posvěcení a pokušení, až po smrt, Boží soud a nebe.

Čtivá a inspirující kniha, pro ty, kdo hledají odpověď na otázku, kdo je křesťan a jak se stát křesťanem.
Kniha je vhodná také jako osnova pro kurzy víry, nebo pro katechetickou křestní přípravu.
Dobrý dárek pro konfirmandy, stejně jako pro rodiče a kmotry při křtu dítěte.

Vydal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze - Jižní Město.
160 stran, formát A5, brož. ISBN 978-80-270-2936-5

Ukázku z knihy najdete zde.

Knihu Křesťan. Věřit. Žít. můžete zakoupit v kostele Milíče z Kroměříže,
nebo si ji objednat na e-mailové adrese našeho sboru: jizni-mestoevangnet.cz

Cena knihy při nákupu u nás je 100 Kč (+ poštovné, v případě zaslání poštou).

Knihu můžete koupit také v knihkupectvích Samuel (www.samuelcz.com) a Kalich (www.ekalich.cz).

Recenzi kazatele Pavla Černého najdete v Kostnických jiskrách 2018/2 (str. 4).Ulrich Parzany

Ulrich Parzany (nar. 24. března 1941 v Essenu) je německý evangelický teolog, farář, evangelista a autor.

V letech 1961 – 1964 studoval teologii ve Wuppertalu, Göttingen, Tübingen a Bonnu. V letech 1964 – 1965 pracoval jako vikář Evangelické luterské církve v Jeruzalémě a v Beit Jala. Teologické vzdělání dokončil v Essenu absolvováním Kazatelského semináře Evangelické církve v Porýní.

Po své ordinaci působil Parzany v letech 1967 – 1984 jako farář pro mládež a vedoucí Weiglova domu v Essenu (kde před ním řadu let působil evangelista Wilhelm Busch).

V letech 1984 – 2005 byl Parzany generálním sekretářem Křesťanského sdružení mladých lidí – YMCA v Německu (v Německu CVJM). V letech 1987 – 2005 byl členem výboru Německé evangelické aliance. Mezi lety 2002 – 2005 vedl také Lausannské hnutí v Německu. Na světové výstavě EXPO 2000 byl ředitelem Pavilónu naděje, který se stal symbolem světové výstavy.

V letech 1993 – 2013, vedle své práce v YMCA, vedl Parzany sdružení ProChrist a působil jako hlavní řečník na evangelizačních shromážděních ProChrist (1995, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 a 2013) se satelitním přenosem po Německu a mnoha dalších evropských zemích, včetně České republiky.

Parzany je autorem a spoluautorem celé řady knih a publikací. Česky vyšla v roce 2011 jeho kniha zamyšlení nad Žalmy „Denně k tobě volám“.

Videozáznam kázání Ulricha Parzanyho z ProChrist 2013 najdete na http://www.prochrist.cz/video_zaznamy_archiv.
texty kázání (pdf soubory) zde.proChrist

ProChrist je nadkonfesijní sdružení se sídlem v německém Kasselu, jehož posláním a cílem je „zvěstování evangelia o Ježíši Kristu a podpora křesťanské víry v Německu a v Evropě“.

ProChrist má jako své motto Ježíšovo slovo: „Kdo hledá, nalezne“ (Matouš 7, Lukáš 11).
Je to zaslíbení, které fascinuje, motivuje a probouzí naději.
Dobrá zpráva, dnes stejně jako tehdy, zní: Bůh se dává lidem najít.

ProChrist chce zvát lidi, aby se vydali na cestu hledání Boha. Používá k tomu dvě tematické řady, PROCHRIST LIVE a JESUSHOUSE, program s impulzy o křesťanské víře, svědectvími, otázkami, osobními setkáními a rozhovory. ProChrist je založen na spolupráci. Křesťané z různých církví a společenství vytvoří jeden tým a společně organizují ve svém městě program PROCHRIST LIVE nebo JESUSHOUSE.

pro-Christ 2018

Příští PROCHRIST LIVE se satelitním přenosem evangelizačních shromáždění po Německu i Evropě se uskuteční 11. - 17. března 2018 v Lipsku.

Další informace o programu a akcích proChrist získáte na webové stránce:

www.prochrist.de; www.facebook.com/prochrist.org (proChrist v Německu)
www.prochrist.cz (proChrist v České republice)
www.prochrist.sk (proChrist na Slovensku)Biblicky poctivá – společensky nekorektní

Recenze knihy Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít
od kazatele Pavla Černého, pro Evangelický týdeník - Kostnické jiskry 2018/2.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 – Jižním Městě vydal knížku ulricha Parzanyho pod názvem: „Křesťan. Věřit. Žít.“

Ulrich Parzany je teologem, pastorem a evangelistou německé luterské církve. Jeho kolegové mu někdy žertem říkávají „německý Billy Graham“. Nejsou daleko od pravdy. Ulrich se zaměřil na evangelizaci, a to nejen na osobní rovině a ve skupinách a sborech, ale podobně jako Billy Graham, i ve velkých halách a na stadionech.

Působil ve výboru Německé evangelické aliance, vedl Lausannské hnutí pro světovou evangelizaci v Německu, a kromě své práce v YMCA pořádal evangelizace v Německu i v jiných zemích pod názvem ProChrist. Podobně jako Billy Graham v Essenu (1993) se odvážil použít moderní techniku pro zvěstování evangelia. Po několik let evangelizoval v Německu se satelitním televizním přenosem do dalších zemí, včetně České republiky.

Parzany při své evangelizační službě nasbíral mnoho zkušeností s interpretací biblických textů a s oslovením dnešního člověka a některé uložil do svých publikací.

Ve výborném překladu faráře Michala Šourka je nyní v pěkné češtině k dispozici nová kniha, která je pečlivým shrnutím evangelia pro sekularizovaného Evropana i pro člověka, který v církvi vyrostl, dosud neuvěřil a třeba i s církví ztratil kontakt.

Není pochyb o tom, že silnou stránkou Parzanyho je hned začátek knihy o obrácení člověka. Jde o svěží a biblicky založenou interpretaci setkání člověka s Bohem a obratu, ke kterému dochází při osobním setkání s Bohem v Ježíši Kristu. Velmi civilně a srozumitelně je vysvětlen vztah obrácení a křtu. Ulrich připojil i svědectví o svém vlastním obrácení.

Kniha vede k praxi zbožnosti a zaměřuje se na modlitbu a čtení Bible. Autorita Písma svatého je v textu silně podtržena a autor zásadně používá slovo Bible s velkým „B“. Je to zcela v duchu pravidel českého pravopisu, která umožňují takto psát slovo Bible jako vyjádření náboženské úcty. (Proč někteří autoři píší např. slovo Korán s velkým „K“ a slovo Bible s malým „b“ mi zůstává záhadou). Bible není obyčejnou knihou! Parzany se vypořádává s námitkami a z Písma dovozuje pevnou autoritu Písma a ochotu svatého Boha sestoupit na lidskou rovinu a promluvit svým Slovem prostřednictvím lidských autorů.

V knize najdeme velmi cenné propojení evangelizace s eklesiologií. Parzany nezapře, že není „jen“ evangelistou, ale že zvát ke Kristu znamená zvát i do jeho těla – církve. Přes všechna selhání a pády církve není možno toto společenství věřících v Ježíše obejít a zakotvení v církvi je zcela zásadní. Parzany je silně ekumenický a vedle církve katolické, pravoslavné, evangelické v reformačním pojetí, vysoce hodnotí i církve svobodné, charismatické a letniční. Parzany má pochopení pro klasické církve s pevnou liturgií i pro nové eklesiologické modely, které jsou méně formální a používají hudbu inspirovanou popovou scénou.

V kapitole o službě rozvádí misii a nevyhýbá se také roli Ducha svatého v misijním poslání církve. Podtrhuje důležitost darů Ducha svatého, jejich používání i rozvíjení.

Parzany zdůrazňuje otázku posvěcení křesťana. Posvěcení chápe jako dílo, kterým nás Bůh chce změnit. Posvěcení je pro něj proces proměny, který není výsledkem lidského výkonu, ale otevření se Božímu působení a poslušnému vykročení na cestu za Kristem. Posvěcení roste z lásky a vděčnosti k nebeskému Otci. V otázkách praktického následování se nevyhýbá manželství, sexualitě a rodinnému životu. Posvěcení není samoúčelné, ale ústí do odpovědnosti za společnost, ve které žijeme.

V dalších kapitolách jsou probírány útoky pokušení a nevyhýbá se ani působení ďábla. Ve výkladech Parzanyho není evangelium prezentováno jako nasládlá humanistická limonáda formovaná současnou společenskou „korektností“, kdy někteří křesťané již nemají odvahu mluvit o ďáblu a o Božím soudu. Parzany bere Písmo vážně, a tak otevřeně mluví o otázkách smrti, soudu, vzkříšení. Zásadně odmítá změkčilé křesťanství, které si z evangelia vezme pouze Boží lásku, ale stydí se, nebo již nevěří v to, co je v Bibli tak jasně popsáno např. v Ježíšových slovech o úzké cestě, která vede k životu a široké cestě, která vede do zahynutí.

Kniha je psaná aktuálním způsobem a hodí se nejen jako příručka pro osobní evangelizaci, ale také jako manuál pro katechezi. Je to svěží četba od autora, který má vhled do života nejrůznějších lidí dnešní doby, a to nejen v Evropě, ale i v jiných kontinentech. Parzany dovede kontextualizovat a jednotlivé kapitoly se dotýkají i konfliktních otázek.

Kniha je biblicky poctivá a tím je v některých kapitolách pro dnešní společnost nekorektní. Taková ale již Bible je, jen nehladí, ale nastavuje člověku zrcadlo a někdy zcela nekompromisně varuje!

Poděkování patří autorovi i evangelickému sboru v pražském Jižním Městě, jeho faráři a všem, kteří umožnili vydání mimořádně dobré knihy. Knihu je možné objednat a zakoupit nejen v tamním sboru (za 155 Kč), ale také v knihkupectví Kalich a Samuel.

Pavel Černý

Text recenze Pavla Černého ve formátu pdf najdete (ET 2018/2, atr. 4) zde.© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)