Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město) Audioarchiv kázání z našich bohoslužeb

V audioarchivu najdete záznamy kázání (otevřete je kliknutím na modrý odkaz).
Bohoslužby vysíláme živě na naší facebookové stránce, kde je videozáznam k dispozici i po skončení živého přenosu.

Zde si můžete poslechnout kázání z našich bohoslužeb. Srdečně Vás ale zveme - přijďte a slavte nedělní bohoslužby spolu s námi. Poslechnout si kázání je jen náhražka. Být u toho naživo je rozhodně lepší. Obecenství sboru se nedá nahradit internetem. Bylo by škoda, kdyby Vaše místo v kostele zůstalo prázdné. Něco moc důležitého by nám tu chybělo. A to - Vy. Těšíme se na Vás! :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nadpis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx šedá: #9A9A9A ; oranžová: #FF9900 modrá:#0f1353 ; zelená:#228b22 ; modrá podT: #336699 ; červená: #FF0000 nebo i celých bohoslužeb (zelený odkaz)

Svobodně na hostinu
Lukáš 14,15-24 (13. 6. 2021)

... Hospodin, bohatý a štědrý hostitel, ti dává svobodu přijít na hostinu. Jeho milosrdenství a láska, jeho dobrota a velkodušnost tě staví do svobody, ve které můžeš přehodnotit svoje priority. Staví tě do svobody, ve které se můžeš rozhodnout pro hostitele a jeho pozvání, pro Boha a hostinu Božího království – a všechno ostatní nechat čekat nebo úplně být. ...


Narození a znovuzrození
Jan 3,1-18 (30. 5. 2021) Trojiční neděle

... I duchovní narození mohou provázet porodní bolesti. Objeví se nervozita, stísněnost, neklid, nejistota. Zaútočí pohybnosti a otázky, jestli to s vírou opravdu stojí za to. ...


Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo
Jan 14,23-31 (23. 5. 2021) Svatodušní neděle

... Láska k Ježíši Kristu a zachovávání jeho slova, poslušnost vůči jeho slovu, jsou spolu bytostně provázány. Čím více Krista miluji, tím více a důsledněji se poslušně a vytrvale řídím jeho slovem. Čím méně Ježíše miluji, tím víc jeho slovo ignoruji a kašlu na ně. ...


Až přijde Přímluvce, Duch pravdy
Jan 15,26-16,4 (16. 5. 2021) Neděle Exaudi

... Považujeme víru často za privátní, osobní věc. Ale tak to u učedníků nikdy nebylo. Ježíš jim vzal možnost mít ji jako soukromou věc pro potěšení vlastního srdce. Duch svatý je hnací síla: žene do světa, ke svědectví slova i života. ...


Já jsem s vámi po všechny dny
Matouš 28,16-20 (13. 5. 2021) Nanebevstoupení

... Nanebevstoupení neznamená, že od teď je Ježíš definitivně pryč, že už není mezi učedníky, ale naopak, že je tady, napořád a se všemi. Nanebevstoupení znamená, že Ježíš je se všemi svými učedníky, každý den, všude, na všech místech, kde jsou. ...


Proste v mém jménu
Jan 16,23-33 (9. 5. 2021) Neděle Rogate

... Modlit se v Ježíšově jménu není otázkou správných slov a formulací, ale otázkou opravdového a ryzího vztahu k Ježíši. V Ježíšově jménu se modlí ten, kdo mu dal svůj život. ...


Duch ukazuje hřích, spravedlnost a soud
Jan 16,5-15 (2. 5. 2021) Neděle Cantate

... To, že se dnes v církvi téměř nemluví o hříchu a o pokání, není tím, že bychom na tom byli dobře. Naopak, je to znakem toho, jak jsme na tom špatně. Že se nemluví o hříchu, plyne z toho, že církvi chybí Duch svatý. Duch, který ukazuje, co je hřích. ...


Váš zármutek se promění v radost
Jan 16,16-23 (25. 4. 2021) Neděle Jubilate

... Ježíš říká učedníkům, že do jejich života patří obojí, zármutek i radost. Vysvětluje jim, že když budou jeho učedníky, když ho budou následovat, zakusí díky tomu zármutek. Současně ale také takovou radost, která nemá obdoby a která nakonec pronikne vše. Podmínkou je vazba na Ježíše. ...


Dobrý pastýř, dobré ovce
Jan 10,1-10.14-15.27-28 (18. 4. 2021) Neděle Misericordias Domini

... Stejně tak, jako ovce mohou čekat něco od pastýře, pastýř čeká něco od svých ovcí. I náš Pastýř Ježíš čeká něco od nás, svých ovcí. Náš Pastýř od nás čeká, že budeme znát jeho hlas a naslouchat mu, řídit se jím a poslušně ho následovat. ...


Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás
Jan 20,19-31 (11. 4. 2021) Neděle Quasimodogeniti

... Do naší úzkosti a strachu přichází dnes živý Ježíš a říká nám: „Pokoj vám.“ Když Ježíš vstoupí do lidského srdce, přinese tam pokoj. Když Ježíš vstoupí do sboru, do společenství, naplní je nekonečným pokojem. Tak to prožili učedníci tenkrát, a tak to prožívají Ježíšovi učedníci dnes. ...


Vzkříšení - skutečnost, pro nás, pro mě
Marek 16,1-17 a 1. Korintským 15,1-11 (4. 4. 2021) Velikonoční neděle

... I když člověk přijme, že Kristova smrt a vzkříšení je fakt, může pochybovat, zda to všechno platí i pro něho. Ale přesně tak to je. Kristovo vzkříšení se týká života všech lidí. Týká se našeho života. Ten průlez k novému životu prorazil Kristus pro nás všechny. I pro tebe. ...


Lidé pod křížem
Lukáš 22-23 (2. 4. 2021) Velký pátek

... Z Lukášova pašijního svědectví jsme slyšeli nejen o Ježíši, ale i o lidech pod křížem. Je jich tam celá řada. Jsou to konkrétní lidé, kteří ale zároveň představují různé modelové možnosti vztahu ke Kristu. (...) Kterou z těch postav pod křížem představuješ ty? ...


Přichází tvůj Král
Matouš 21,1-11 (28. 3. 2021) Květná neděle

... Přijmout Ježíše za Krále znamená přijmout jeho kříž, jeho zástupnou oběť. Přijmout, že jsem hříšný člověk a Ježíš je moje jediná naděje, jediná cesta k Božímu království, jediná šance na záchranu. ...


Kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky
Jan 8,45-59 (21. 3. 2021) 5. postní neděle

... Kde zmizí důvěra a úcta k Božímu slovu, vzdá se církev svého jádra a smyslu. Bez důvěry k Božímu slovu zůstane jen vnější provoz, který připomíná církev. Může to být dokonce velmi úspěšný podnik – spousta programů, spousta zábavy, spousta lidí. Potíž je ovšem v tom, že se skutečnou církví Kristovou to má pramálo společného. ...


Nasycení zástupů
Jan 6,1-15 (14. 3. 2021) 4. postní neděle

... Ježíš ale nepřišel dát jen pozemský pokrm – i když i ten uměl dát a dával. Přišel lidem dát chleba života, věčného života. A tím chlebem je on sám, obětovaný na kříži za hříchy světa. Tento chléb jí ten, kdo věří, že Ježíš na kříži dal své tělo a prolil svou, aby nás smířil s Bohem. ...


Kdo není s Ježíšem, je proti němu
Lukáš 11,14-23 (7. 3. 2021) 3. postní neděle

... Všichni ti, kdo si hrají na „neutrální“ a „nezaujaté“ diváky, jsou ve skutečnosti součástí ďáblova týmu a hrají jeho hru. Kdo není jasně a jednoznačně s Ježíšem, je proti němu. Kdo nepomáhá Ježíši šířit jeho království, ten nabízí prostor ďáblovi. ...


Ženo, tvá víra je veliká
Matouš 15,21-28 (28. 2. 2021) 2. postní neděle

... Celé je to nádherný příběh o víře. O láskyplné víře, která hledá pomoc pro milovaného člověka. O vytrvalé víře, která se nevzdává, ani když všechno neběží takovým způsobem a tak rychle, jak bychom si přáli. O pokorné víře, která neúnavně prosí, i když někdy Ježíš mlčí. ...


Ježíšova pokušení
Matouš 4,1-10 (21. 2. 2021) 1. postní neděle

... I Ježíše se Boží protivník snaží odklonit z cesty, kterou pro něho má připravenou nebeský Otec. Snaží se ho svést z Boží cesty a přesměrovat na tu svoji, ďábelskou. To je podstata pokušení. ...


Bohem uložený půst
Matouš 4,1-2 (17. 2. 2021) Popeleční středa

... Tohle je půst, ke kterému nás Bůh vede: Žít v plné důvěře k Bohu, jeho lásce a péči, jeho načasování – a nezasahovat bohorovně, nadutě a svévolně do jeho vůle. To udělali Adam s Evou, když se jim nelíbilo, že se musí postit od ovoce stromu poznání dobrého a zlého. ...


Ježíši, smiluj se nade mnou
Lukáš 18,31-43 (14. 2. 2021)

... „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.“ Modlitba pro všechny, kdo jsou zranění a ztrápení, kdo mají bolest a smutek, kdo utrpěli ztráty a prošli zvraty života. ...


Rozsévač, setba, pole
Lukáš 8,4-15 (7. 2. 2021)

... Když pokorně a opravdově prosím: „Pane Ježíši, prosím, proměň moje srdce v dobrou zem, úrodnou pro tvé slovo,“ Ježíš ten zázrak udělá. Promění moje srdce. A zasetá zrna Božího slova porostou a ponesou dobrou úrodu. ... (záznam celých bohoslužeb)


Na Boží vinici
Matouš 20,1-16 (31. 1. 2021)

... To není Boží svévole, ale jeho nesmírná láska, která posledním dává to, co si vůbec nezasloužili. ... (záznam celých bohoslužeb)


Pane, nejsem hoden, ale řekni jen slovo
Matouš 8,5-13 (24. 1. 2021)

... Oslovení „Pane“ znamená, že pohanský důstojník nepřichází za Ježíšem jen jako za kamarádem, sousedem, schopným člověkem, jehož prosí, aby mu pomohl jako kamarád, soused, schopný člověk. Přichází za Ježíšem jako za Pánem. Jako za tím, v němž zasahuje do našeho světa Boží svět, Bůh sám. ... (záznam celých bohoslužeb)


Svatba v Káně
Jan 2,1-11 (17. 1. 2021)

... Ale Ježíš dává nejlepší víno až nakonec, anebo: uschovává dobré až do konce. Kde je Ježíš, tam život není jen neustálým během k horšímu – až nakonec ke hrobu. Kde je Ježíš, tam není manželství nejrůžovější na začátku, aby pak padalo do nudy a cizoty. Kde je Ježíš, tam ani život víry není nejhezčí po chvíli uvěření. ... (záznam celých bohoslužeb)


Ježíši, kde jsi, kdo jsi?
Lukáš 2,41-52 (10. 1. 2021)

... Najednou ale zjišťují, že Ježíš nikde není. S úlekem a starostí si Josef s Marií kladou otázku: Kde je Ježíš? Ježíši, kde jsi? Je to zcela zásadní otázka života: Ježíši, kde jsi? ...


Betlém, Egypt, Nazaret
Matouš 2,13-23 (3. 1. 2021)

... Kdo odmítá tento Kristův královský nárok, kde si chce žít a žije si po svém, bez jeho vlády, ať už jde o jakoukoli oblast života, o peníze, kariéru, vztahy, sex, chová se přesně jako král Herodes.


Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec
Lukáš 6,36 (1. 1. 2021)

... Letošní biblické heslo je program a výzva, ukazatel cesty. Vyrůstá ale z hlubokého ujištění, že Bůh je milosrdný. A protože on je milosrdný, můžeme být milosrdní i my. ...


Bůh dal sám sebe
Titovi 2,11-14 (25. 12. 2020)

... Nemohu říci nic lepšího než: Přijmi vánoční dar, který ti Bůh dává. Přijmi ho celým srdcem, s radostí a díkem. Přijmi Boží vánoční dar, Ježíše Krista, jako poklad svého života. ...


Přišel nám navrátit ráj
Matouš 20,28 (24. 12. 2020)

... Každé Vánoce jsou novým Božím pozváním: zastav se na své cestě bloudění, neposlušnosti. I pro tebe se Ježíšovým příchodem otevírá nová šance. I pro tebe se Ježíšovým příchodem otevírá ráj. Boží láska se k tobě dnes sklání, ať jsi jakýkoli a kdokoli. Přijmi Krista v pokoře a údivu, ve víře a vděčnosti a nalezneš ráj. ...


Jsi ten, který má přijít?
Matouš 11,2-15 (13. 12. 2020)

... Ježíš zcela jasně dává najevo, že i když Jan pochybuje o něm, o Ježíši, on sám, Ježíš, nepochybuje o Janovi. Nepochybuje, že je to ten, kdo mu připravoval cestu, kdo byl k tomuto úkolu povolán a zmocněn Bohem. A se stejnou otevřeností a vstřícností, pochopením a porozuměním přijímá i naše pochybnosti. ...


Znamení Kristova příchodu
Lukáš 21,25-36 (6. 12. 2020)

... A všechna znamení na zemi i na nebi ukazují také k zániku tohoto starého světa. Ale ti, kdo věří v Krista, jsou soustředěni na něj a na to, co přichází s ním. A to je věc, kterou chci zvláště podtrhnout: Čekáme příchod Spasitele v slávě – ne konec světa. ...


Adventní původ Krále a jeho spolupracovníků
Matouš 21,1-9 (29. 11. 2020)

... „Odvažte je a přiveďte je ke mně!“ Toto „přiveďte je ke mně“vystihuje základní úkol Ježíšových učedníků. To je náš základní úkol, základní úkol sboru. ...


Deset družiček
Matouš 25,1-13 (22. 11. 2020)

... Uprostřed toho všeho mají být křesťané jako světonoši, kteří nesou světlo víry, naděje a lásky. Kteří nesou světlo úcty k Bohu a jeho přikázáním. Je to veliký a odpovědný úkol družiček, Kristovy církve, jeho učedníků. Každý kdo uvěřil, nese lampu víry. ...


Císařovo císaři, Boží Bohu
Matouš 22,15-22 (15. 11. 2020)

... Nejlepší, co můžeme státu dát, a co mu podle Boží vůle patří, co jsme mu dlužni, je naše živá víra. A to, aby tu bylo co nejvíce živých křesťanů. ...


Boží království je jako účtující král
Matouš 18,21-35 (8. 11. 2020)

... Bůh ti odpustí, Bůh je milosrdný, jedno však od tebe čeká naprosto nekompromisně a nesmlouvavě: abys také ty odpustil. ...


Co znamená věřit
Jan 4,46-54 (1. 11. 2020)

... Důvěra dělá z Ježíšova slova slovo plné moci a síly, slovo, které transformuje a mění můj život. Věřit znamená důvěřovat, poslechnout, poslušně jednat a díky tomu zakusit Boží moc a sílu. ...


Pozvání na svatbu
Matouš 22,1-14 (25. 10. 2020)

... Oslovení „příteli“ je míněno vážně. Není to ironie. Bůh tam toho člověka chce mít, jako svého hosta, jako přítele. A tak ho také oslovuje. Ten člověk se vyloučil sám - tím, že zcela pominul dress code královské svatební hostiny a chtěl se tam prezentovat ve svých hadrech. ...


Uzdravení ochrnutého
Matouš 9,1-8 (18. 10. 2020)

... I když to mnoha lidem zní podivně a bizarně, pošetile a zmateně, slova: „Tvoje hříchy jsou ti odpuštěny!“ jsou nejsilnější a nejlepší, nejpotřebnější a nejnutnější medicínou na světě. ...


Nejdůležitější přikázání
Matouš 22,34-40 (11. 10. 2020)

... Jen ten, kdo miluje Boha, rozumí Božímu slovu. Láska k Bohu, bázeň před Bohem, úcta k Bohu je prvním a nejdůležitějším předpokladem porozumění Božímu slovu. Kdo nemá rád Boha, není ani schopen porozumět jeho slovu. ...


Nebuď blázen!
Lukáš 12,13-21 (4. 10. 2020)

...Bez toho dvojího, bez horizontály a vertikály života nenajde člověk nikdy skutečnou radost a pokoj a naplnění. I když jí a pije dosyta, i když se vším, co se dá konzumovat „přežere“, i když se utopí v materiálním blahobytu, duše bude neustále nespokojená a nenaložená, znuděná a otrávená, neustále v blbé náladě a s pocitem, že jí něco chybí. ...


Hledejte především Boží království
Matouš 6,33 (20. 9. 2020)

... To je umění života, moudrost žití: pochopit, co dát na první místo, co zařadit dopředu, čemu dát prioritu. Vlastně je to nedůležitější umění života a základ pravého, opravdového života. ...


O vděčnosti
Lukáš 17,7-19 (13. 9. 2020)

... Cesta k pokoji, k radosti, ke štěstí vede tam, kde se naučíme být hluboce vděční. Především Bohu, za jeho milost. Ale i lidem. A cesta ke štěstí, radosti a pokoji vede tam, kde se necháme proniknout milostí Pána Ježíše tak, že sami nečekáme žádnou vděčnost. . ...


Effata! - Otevři se!
Marek 7,31-37 (6. 9. 2020)

... Svět kolem tebe neslyší, je hluchý pro Boží hlas. Ale nejsi hluchý k tomuto hlasu také ty? Nejsi hluchý, když volá Bůh? Nejsi hluchý, když tě zve k víře? Nejsou tvé uši zacpané a neslyší jeho pozvání? Svět kolem tebe je němý, když má něco říci o Bohu, o víře. A nejsi němý a koktavý i ty? Nezaplete se tvůj jazyk, když bys měl říci slovo, dobré svědectví pro Boha a jeho království? ...


Milosrdný Samaritán
Lukáš 10,25-37 (30. 8. 2020)

... Ten zraněný bezejmenný člověk, to je obraz pro nás všechny. Jsme přepadení lupičem ďáblem, zranění a zbití, neschopní pomoci si sami, odkázaní na pomoc milosrdného bližního. Ježíš se nad námi smilovává. Je hnut soucitem ...


© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)