Pozvání na cestu III - Evangelium podle Lukáše Bohoslužby a kázání ve školním roce 2011/2012


Otevřel jim oči a zapálil srdce

Lukáš 24,13-35

1. července 2012

... Setkání se Vzkříšeným to mění. S ním a díky němu začínám rozumět, co je to Bible. Vím: Je to slovo o mně, je to slovo pro mě. Je to živé slovo živého Boha. Slovo Pána, který žije a který je se mnou uprostřed mého života. Setkání s živým Kristem mění můj vztah k Písmu: čtu ho a čtu ho rád. Stává se pro mne živou knihou. Začínám rozumět a chápat, o čem mluví. ...
Lotři na kříži

Lukáš 23,39-43

10. června 2012

... Příběh lotrů ukřižovaných s Ježíšem je příběh k rozhodnutí: Kterou cestou se dáš? Komu jsi blíže? Tomu prvnímu nebo tomu druhému? Tomu, který říká: "Nepomohl a nemůže pomoci, nechci o něm nic vědět!" Nebo tomu, který se Ježíše zastane a přece a proto v něm poznává svého Pána a Spasitele? Tomu, který se posmívá a ušklíbá, nebo tomu, který pozná a vyzná svůj hřích a přijme Spasitele? ...
Byli zasaženi v srdci

Skutky 2

27. května 2012

... To je první věc, o které Petr mluví: obrat a změna života. Zaměřte svůj život na Boha a jeho vůli. Přestaňte se točit kolem sebe. Odevzdejte se celí Bohu do služby. Druhá věc, o které Petr mluví, je křest. Chce tím říci: Přiznejte se jasně a viditelně ke své víře, dejte to vnějšně jasně najevo. ...
Až přijde Přímluvce

Jan 15,26-27

20. května 2012

... Dnešní neděle se jmenuje Exaudi, tj. vyslyš mne. Je to případný název pro neděli před svatodušními svátky: "Vyslyš naši prosbu a pošli svého mocného Ducha. Vyslyš svou církev, vyslyš svůj lid." Jméno dnešní neděle nám dnes připomíná, že je potřeba po něm toužit a volat. Volat po oné moci, která by jako proud energie rozehřála a rozsvítila všechno. ...
Prosil jsem za tebe

Lukáš 22,22,54-62

20. května 2012

... Tři otázky a tři odpovědi: "Nerozumím, co to tu říkáš, nepatřím k němu, přísahám, že s ním nic nemám." Smutný příběh. Ten příběh se ale nestal jen tehdy v té hrozné noci zla. Ten příběh se odehrává dodnes. Ten příběh je možná také tvým příběhem. Ten příběh se může stát mým a tvým příběhem. Může se stát, že jen jména jsou tam jiná. ...
Nanebevstoupení

Efezským 1,15-23

17. května 2012

... Bůh dal svému Synu, jehož cestu uznal a přijal za správnou, také moc. Je to moc nade všemi vládami, panstvy, mocnostmi a silami, nad všemi jmény, která si činí nárok na božskou poctu. Ježíš je Pán. Toto povýšení nade všechno a nade všechny udělal Bůh ve chvíli nanebevstoupení. Ježíš je nejen Spasitel, ukřižovaný Beránek, vítěz nad smrtí, ale také svrchovaný Pán a Vládce, jehož musíme poslouchat a jemu se podřizovat. ...
Getsemanská modlitba

Lukáš 22,24-53

13. května 2012

... V tom je podstata a smysl této osobní modlitby k Bohu, modlitebního boje, getsemanské modlitby. Bůh ji používá, aby nás proměnil. Dává nám možnost a chce, abychom vyslovili vše, co nás tíží, trápí, sužuje, strachuje (samozřejmě i to, co nás těší a za co jsme vděční), abychom mu otevřeli a vylili své srdce - a během modlitby nás mění a transformuje. ...
Běda tomu člověku

Lukáš 22,1-23

6. května 2012

... Toto Ježíšovo slovo je zásadní odpovědí na otázku vztahu mezi vinou a odpovědností člověka. Tahle otázka patří mezi základní, ale také nejtěžší otázky lidského života vůbec, otázka odpovědnosti a viny. Může za to Jidáš, když je ve skutečnosti jen nástrojem ke splnění Božího úmyslu ...
O zlých vinařích

Lukáš 20,9-19

29. dubna 2012

... Všechno se řeší a rozhoduje na vztahu k Božímu Synu. Proto napsal apoštol Jan: "Kdo uvěří v Ježíše, má věčný život. Kdo přijme Boží poselství přinášené Ježíšem, nepřijde na soud." Vše by bylo odpuštěno, všechno zlo, ublížení, zloba, všechny prodlevy, kdyby vinaři přijali syna. ...
Bůh se pyšným protiví

Lukáš 18,9-14

15. dubna 2012

... Jde o postoj člověka. Také stojíme před Bohem. Jak před ním stojíme my? Jako majitelé, kteří jdou něco vykázat, nebo před Boha přicházíme jako ti, kteří žízní po Božím odpuštění, po jeho milosti? Potřebujeme opravdu Boha nebo ho ve skutečnosti nepotřebujeme, protože máme za to, že jsme dost dobří? ...
Z Boží moci je živ (Velikonoce)

2. Korintským 13,4

8. dubna 2012

... Jestli jsme slabí s Ježíšem, pak jsme slabí, ale v poslušnosti Boží vůle. Pak jsme s ním slabí také tím, že odpouštíme a sloužíme, že milujeme a obětujeme se. Ale v tom všem je skryta ohromná moc. Neporazitelná a nezničitelná. Neboť v této slabosti je skryta Boží moc. ...
Ježíš pláče nad Jeruzalémem

Lukáš 19,28-48

1. dubna 2012

... Je to chvíle, kdy Bůh chce tvé srdce, aby ti daroval pokoj. Jsou to chvíle, kdy tě posílá ke službě. Jsou to chvíle, které tě vedou z nepokoje k pokoji. Kdy klepe u tvých dveří, tiše a laskavě. Poznal jsi ten čas? Čas Božího volání? Možná, že je to dnes. Možná, že tě dnes volá tvůj Pán k tomu, co je k pokoji pro tebe, pro tvůj domov, pro tvé manželství, rodinu, sousedy, společnost. Nebude dnes muset plakat nad Jeruzalémem? ...
O vděčnosti

Lukáš 17,7-19

25. března 2012

... Z prvního příběhu zní: "Jenom, prosím vás, nečekejte na vděčnost a díky!" A z druhého příběhu zní: "Jenom, prosím vás, nezapomeňte na vděčnost, jenom nezapomeňte děkovat." ...
S Ježíšem na cestě (postní bohoslužby pokání)

Matouš 25,31-46

18. března 2012

... "Pokoj vám," říká Ježíš znovu a znovu. A nejenom říká. Tvoří a přináší pokoj doprostřed nepokoje a neklidu. Miluje a odpouští, lásce a odpuštění učí. Mám v sobě Ježíšův pokoj? Pokoj s Bohem, pokoj s bližním, pokoj sám se sebou? ...
Jaký je náš Bůh

Lukáš 15,11-24

18. března 2012

... "Takový je náš Bůh, jak o něm svědčí Ježíšovo podobenství o milujícím otci. Bůh dává naplněný život, dává člověku svobodu a volnost, vyhlíží a běží vstříc ztracenému, odpouští a raduje se. Tohle je skutečný obraz skutečného Boha. ...
Veliká hostina

Lukáš 14,15-24

11. března 2012

... Obhlížejte si svoje pole, zkoušejte si svoje voly, věnujte se své manželce nebo svému manželovi. Ale neodmítněte kvůli tomu Boží pozvání. Řekněte pokorně a rozhodně: „Dost. Teď jdu na Boží slavnost. ...
Boží království jako hořčičné zrno a kvas

Lukáš 13,18-20

4. března 2012

... Tak je to i s Božím královstvím. I ono - ač nepatrné a malé, přece roste a roste, proniká, kvasí, nakazí celé okolí, proměňuje okolí a působí na něj. Ale právě tady je kořen naší bídy. My chceme být nápadní a nemáme v sobě kvasivou moc Božího království. Ta by ovšem v nás, kteří se k němu hlásíme, být měla ...
Čekejte, buďte připraveni, neste světlo

Lukáš 12,35-36

26. února 2012

... A stejně je to v duchovním životě. Mnoho věcí je zkaženo, protože nebyly udělány s přepásanými bedry - to znamená hned. Jsou věci, které nesnesou odklad. ...
Blázne!!

Lukáš 12,13-21

19. února 2012

... Jak na to zareagoval onen muž ze zástupu, nevíme. Možnosti měl dvě: zachovat se podle toho, co říká Ježíš, nebo dál zůstal tupým bláznem. Máme, ty i já, stejnou volbu: Žít jako blázen, který nepočítá s tím, že i jeho duši si vyžádají. Jako blázen, který neví, že to může být dnes v noci, nebo třeba právě teď? Jako blázen, který si hromadí poklady a není bohatý před Bohem? Nebo se rozhodnout pro Ježíše. Já blázen být nechci. ...
Proměnění na hoře

Lukáš 9,28-45

12. února 2012

... Přicházejí chvíle zvláštního jasu a blaženosti. Pán nás vede a dává nám chvíle zvláštní krásy a radosti. Dává chvíle shromáždění, modlitby, hluboké důvěry. Dává chléb a víno u svého stolu, dává odpuštění hříchů. Jaká nesmírná radost a jas. Jak by člověk nerozuměl Petrovi, který řekne: "Jak je nám tu dobře." ...
Když se modlíte

Lukáš 11,1-13

5. února 2012

... Dobré je, když modlitba je ráno to první a večer to poslední, co děláme. A když se pilně varujeme klamného myšlení, které říká: Počkej trochu, pomodlím se až za hodinu, musím napřed vyřídit to nebo ono. Takové myšlenky nás odvedou od modlitby k jiným věcem, které nás pak zajmou a drží tak, že během dne už z modlení nebude nic. ...
Za koho mne pokládáš ty?

Lukáš 9,18-27

29. ledna 2012

... Příběh Petrova vyznání nechce jen vyprávět, co učedníci a co Petr. Zní z něho otázka, kterou klade Ježíš dnes každému z nás: "Za koho mne považuješ ty? Co pro tebe znamenám, jaké mám místo ve tvém životě? Jak se ke mně stavíš ty?" Ptá se mě, ptá se tebe. Je to jeho osobní otázka. A je to nejdůležitější otázka, která existuje. Kardinální otázka celého našeho života i celého světa vůbec. Protože všechno ostatní závisí právě na tom, kdo je Ježíš. ...
Zázrak nasycení

Lukáš 9,1-17

22. ledna 2012

... Ti, kdo stojí v Ježíšově službě, mají vidět vše: svět, do kterého jsou posláni, svoji nedokonalost a chatrnost, ale také svého Pána, který je nejenom dárcem chleba, ale který je sám chlebem života. Vidět správně svět i sebe a věřit při tom v Ježíšovu moc a sílu uprostřed naší bezmoci a slabosti je předpokladem zázraku. ...
Neboj se, jen věř (Jairus)

Lukáš 8,40-56 

15. ledna 2012

... Kolikrát už jsme to slyšeli nebo si to sami myslíme: „Teď už je všechno zbytečné.“ Jako z Jairova domu přišli lidé a říkali: „Nech toho, je to k ničemu,“ přicházívali a přicházejí lidé a říkají: „Tady už není naděje. Nedělejte si iluze!“ A do této situace říká Ježíš i nám: „Neboj se, jen věř.“ ...
Podobenství o veliké střízlivosti a naději 

Lukáš 8,4-18

1. ledna 2012

... A snad ještě jedno slovo naděje nakonec. Podobenství je obraz. Když na poli jedno zrnko sezobne pták, druhé zaschne, třetí zadusí plevel, pak tam nic nevyroste. Ale lidské srdce je srdce: jedno slovo v něm zničí satan, podruhé ho zadusí oklamání světa, potřetí ho spálí strach, ale co jestli počtvrté vzklíčí a přinese užitek? Nebo podesáté nebo popadesáté? ...
Proto se zjevil Syn Boží, aby mařil činy ďáblovy

1. Janova 3,8

25. prosince 2011

... Proto to největší, co může člověk o Vánocích udělat, je dát Ježíši své srdce. To jsou nejslavnější Vánoce: aby se Ježíš narodil ve tvém srdci. A kdo se takto stal Božím dítětem, ten jde do zápasu s ďábelskou mocí se svým Pánem. Když odpustíte tomu, kdo vám ublížil, je to rána knížeti temnosti. Když přemůžete hněv a zlost, ničíte ďáblovu říši. ...
Blahoslavený,kdo se nepohoršuje

Lukáš 7,1-35

11. prosince 2011

... Změnilo se něco na světě Ježíšovým příchodem? Je to otázka, kterou neklade nějaký ateista posměváček nebo neznaboh. Není to otázka člověka, který považuje křesťanství za přežitek. Není to otázka člověka, kterého odpověď stejně nezajímá, protože svůj názor už má a měnit ho v žádném případě nechce. Tuto otázku klade Ježíši z vězení Jan Křtitel, připravovatel cesty Páně, připravovatel cesty Mesiáše.  ...
Milujte své nepřátele

Lukáš 6,27-36

4. prosince 2011

...  Člověk se tak lehce nechá unést hněvem, pomstou, touhou nenechat si nic líbit, odplatit stejným způsobem: Ty na mě vyštěkneš, já na tebe také. Ty mě pomluvíš, já tebe také. Ty mi ublížíš, já tobě také. Ty mi uděláš naschvál, já tobě také.  A do toho znějí Ježíšova slova: „Nejednejte se zlým jako on s vámi." ...
Blahoslavení

Lukáš 6,20-26

27. listopadu 2011

...  Blahoslavenství jsou jako gratulační a blahopřejná, ale i varovná a výstražná provolání a výkřiky nesoucí se a zaznívající z Božího království. Je to nebeská píseň slávy i soudu, kterou Ježíš zpívá svým učedníkům, aby věděli, jaké je to v nebi, co se počítá a co platí v nebeském království. ...
 Ale hlavně to odpuštění 

Lukáš 5,17-39

20. listopadu 2011

... Z Ježíšova odpuštění se rodí i naše síla pro každodenní život. Kdo tohle ví, ví také, že nemůže nikomu přát: „A hlavně to zdraví.“ Křesťan by na něco takového neměl ani pomyslet, natož aby to vypustil z úst. Říci: „A hlavně to zdraví,“ je prachsprostá bezbožnost a rouhání. ...
Kázání v Nazaretu

Lukáš 4,14-30 

13. listopadu 2011

... Ježíš přišel, aby zraněná a zjitřená srdce uzdravil, zahojil a vyhojil svým odpuštěním. Už není potřeba si srdce drásat a rozrývat. Je tu lék, který uzdravuje, hojí a nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky. Ježíšovo slovo: „Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,“ to je lék. ...
Povolání rybářů

Lukáš 5,1-11

6. listopadu 2011

... Myslím v této chvíli na všechny, kteří vedou druhé lidi, vychovávají a snaží se ukazovat jim cestu dobra a lásky. Na všechny, kteří vychovávají děti, své i další. Na všechny, kteří duchovně pracují a mají pocit, že to všechno je nadarmo, že to všechno byla zbytečná námaha a zbytečná práce. Kolik křesťanů dnes prožívá podobné ráno jako prožívali oni rybáři na břehu Genezaretského jezera. Jak mnoho práce a jak malé výsledky. ...
A ďábel ho pokoušel

Lukáš 4,1-14

30. října 2011

... Zvláštní nebezpečí je v tom, že se pokušení může schovávat za zbožnost, maskovat spravedlností, dokonce zaštiťovat biblickými citáty. Ďábel na Ježíše nevytáhne to, co mnozí se slovem pokušení spojují především: sex, drogy, alkohol, nestřídmost. Ďábel na to nachytá nesmírně mnoho lidí, ale tahle pokušení jsou vlastně nesmírně primitivní. Na Božího Syna vytahuje lepší zbraně, své trumfy a esa. ...
Cesta k Jordánu

Lukáš 3,15-22

23. října 2011

... Doprostřed hříšníků se vmísí náš Pán. Doprostřed lidí špinavých a zablácených hříchem. Mezi nás nesvaté on svatý, mezi nás poskvrněné a provinilé, on čistý a dobrý. Jde s námi k Jordánu, kde máme odložit svůj hřích. Jde s námi jako jeden z nás. Opravdu, jako jeden z nás. V Ježíšově cestě ke křtu v Jordánu se ukazuje hloubka jeho sestoupení k nám. Zjevuje se zde, kdo je vlastně Pán světa. Jeden z nás. Stal se jedním z nás. ...
Obraťte se, čiňte pokání

Lukáš 3,1-16

16. října 2011

... A kdo nenese ovoce, ten před Božím soudem shoří. Už není čas čekat, už není čas říkat: Zítra, pozítří, později, až se zařídím, až dostavím dům, až vybuduji firmu, až budu v důchodu. Sekera už je přiložena ke kmeni. Teď má zrát ovoce. Nezraje-li, je-li tu jenom listí, pryč se stromem. Teď je potřeba nést ovoce obrácení, právě teď. ...
Dvanáctiletý Ježíš

Lukáš 2,40-50

9. října 2011

... Stejně by bylo možno říci: Jak ubozí rodiče, kteří se nemohou modlit za své děti, aby se dostaly na cestu, kde je Bůh a kde jde o věci nebeského Otce. Ne za jejich pozemské blaho a štěstí, ale za jejich duchovní život, za jejich víru. Protože, když dítě uvěří, když je tam, kde jde o věci nebeského Otce, pomine úzkost. Pak vím, kde mám hledat. Přece tam, kde je Bůh. ...
Simeon a Anna

Lukáš 2,21-40

2. října 2011

... Jiná možnost není: buď pád, nebo pozdvižení. K Ježíši se nejde stavět neutrálně. Buď je pro mne pádem a odsouzením, protože jsem ho nepřijal a nepoklonil se před ním, nebo, když v něm poznám Spasitele, jako Simeon, je pro mne povstáním a pozdvižením. Povstáním k novému životu už zde na zemi, a pozdvižením do věčného života v Božím království. ...
Světlo jste přijali, světlo neste (Konfirmace)

Lukáš 11,33-36

25. září 2011

... Přicházeli jste sem, aby ve vašem srdci bylo rozsvěcováno světlo víry. O to jde především při konfirmační přípravě. Samozřejmě také o to, abyste se něco naučili, abyste věděli, kolik má Bible knih, jak se jmenoval první izraelský král, kdo to byl Jeremiáš, co je to epištola nebo kolik je evangelií. Byla by ostuda neznat takové věci. Ale hlavní je zapálit v srdci světlo víry. ...
Pastýři a mudrci

Lukáš 2,16-17

18. září 2011

... V onom padnutí a poklonění je výraz pocty, která náleží jenom Bohu. Ježíše nestačí brát na vědomí, nestačí ho oceňovat. Na Ježíše se nestačí přijít jen podívat. Před Ježíšem je nutno padnout a klanět se. Kdo padne před Ježíšem a klaní se mu, nepoklonkuje už žádnému člověku. ...
Aby se mnozí z jeho narození radovali

Lukáš 1,5-77

11. září 2011

... Je to náhoda? Od dětství byli tito chlapci a mnozí další určeni modlitbami a touhou svých rodičů. Rodiče stáli nad kolébkami svých dětí, aby prosili za jejich život. Netoužili po bohatství, penězích, slávě, moci, po tom, aby se jejich děti měly lépe než rodiče, aby měly úspěch. V modlitbě zněla jejich touha a přání, aby se z jejich narození mohli radovat mnozí, aby jejich děti sloužily Bohu. Věřím, že život člověka je určen touto touhou a modlitbou. ...
Vznešený Theofile

Lukáš 1,1-4

4. září 2011

... Lukáš vysvětluje Theofilovi, že víra je způsob života, běh na dlouhou trať, celoživotní maratón - který člověk běží podle příkladu svého Pána, Ježíše Krista, že to znamená jít v Ježíšových stopách, připodobňovat se mu v myšlení, mluvení i jednání. Proto o tom píše, aby se tím Theofil mohl řídit.
A vysvětluje mu také, že je potřeba poznávat všechno do hloubky. Že nejde jenom o to přečíst si, co Ježíš dělal a učil, jako si čtu nějakou detektivku, a říkat: "Já už mám celou Bibli přečtenou," ale že jde o to porozumět a přenést to do vlastního života. Že evangelium o Ježíši mluví do mého života nově v nových situacích. ...
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)