Pozvání na cestu IV - Kniha Skutků apoštolských
Bohoslužby a kázání ve školním roce 2012/2013


 Pavel v Římě - Ježíš je Mesiáš

Skutky 28,16-31

30. června 2013

... To jsou důkazy, jimiž Pavel sloužil k víře Židům: Mesiáš přišel, království Boží už k vám přišlo, je na cestě k vám, kdo jste je ještě nepřijali a slyšíte o něm. Ukřižovaný a vzkříšený a živý Ježíš, to je naděje světa, to je vysvobození. Ano, ten na kříži visící Ježíš, to je Mesiáš. ...
 Přes Maltu do Říma

Skutky 28,1-15

9. června 2013

... Stejně tak se lidé setkávají s námi. Z našich obličejů vyzařuje to, co je v našem srdci. Setkání s námi může druhé sevřít a sklíčit. Setkání s námi může také působit zcela studeně a neosobně. Anebo se může stát, že za nás budou druzí děkovat Bohu a budou nabývat dobrou mysl. ...
 Ztroskotání

Skutky 27

2. června 2013

... Mnoho zlých věcí a krizí je dáno neposlušností dobré Boží rady, ať už přichází z úst někoho z bratrů nebo sester, nebo z ať přichází přímo z Písma. Proto je tak důležité Bibli znát a číst, protože dává mnoho dobrých rad, díky nimž se člověk, když je poslechne, vyvaruje mnoha různých bouří a krizí, mnoha různých zlých období. ...
 Pavel před Festem a Agrippou

Skutky 25,13-26,32

19. května 2013

... Našim posláním je otevírat lidem oči. Nazývat černé černým a bílé bílým, hřích hříchem a lež lží. Smilstvo označovat jako smilstvo a nevěru jako nevěru. Je to bolestné, protože pokání je vždy také bolest, a člověk při tom často pláče. A pláč doprovází i toho, kdo třeba vnějšně žil služný život. Je to pláč nad tím, že člověk žil ve tmě, v hříchu. ...
 Felix a Drusilla

Skutky 24,1-17

12. května 2013

... Později, ještě trochu později, ještě trochu později. A pak už je pozdě. Přijde smrt, a je příliš pozdě. Protože pak už není žádné později. „Až budu mít čas!“ Nejďábelštější věta dnešního člověka. - Ale vždyť ty máš čas! ...
 Pavel před Radou

Skutky 22,1-23,9

5. května

... I pro každého z nás osobně je to veliká věc, když si můžeme s vděčností uvědomit, jak začala a začínala naše cesta víry. Protože jak má a může pokračovat někdo, kdo vůbec ani nezačal? Cesta víry vždycky někde začíná. Pro Pavla začala u Damašku. Položte si otázku: „Kde začala cesta víry pro mne? Mohl bych o tom vyprávět?“ ...
 Hliněná nádoba s pokladem

2. Korintským 4,1-7

28. dubna 2013

... Díky tomu světlu poznáváme Boží slávu v Kristově tváři, poznáváme, že Kristus je Mesiáš. A vidíme jeho slávu, jeho světlo ve tváři sestry nebo bratra, v nedokonalé, křehké nádobě, která v sobě ale nese zářivý poklad. Ve službě lásky a ve svědectví o Ježíši jako Mesiáši ten poklad září. A druzí mají tuto záři a slávu a tvář Mesiáše vidět na nás, na naší tváři, v našich slovech a činech. ...
 Do Jeruzaléma, Pavle?

Skutky 21,1-16

21. dubna 2013

... To, co Pavel chce udělat, je krásná věc, sama o sobě dobrá. Ale: ne ta nejlepší v jeho situaci. Nejlepší bylo poslechnout poselství Božího Ducha a nepokračovat v cestě. On, člověk veliké a hluboké víry, se nechá vést naléhavou touhou splnit pro Boha úkol, který mu ale nebyl dán, ke kterému se rozhodl ve svém duchu. ...
 Loučení s Efezskými

Skutky 20,17-30

14. dubna 2013

... Kdo se nechal obšťastnit Boží láskou, ten může dávat. Přijal totiž z Boží milosti a v Boží milosti nepřeberné bohatství. Jestli se někdo z vás ještě nenechal obdarovat, udělejte tak. Boží láska je jako slunce, které vše prozáří. A kdo je sám obdarován, může dávat. Štědře, rád. Blaze tomu, kdo dává. ...
 Bláznovství nebo Boží moc?

1. Korintským 1,18-25

7. dubna 2013

... Kam patříme my? K těm, kdo se pohoršují? Nebo k těm, kdo si ťukají na čelo? Jsme z Boží moci v Kristu Ježíši, nebo jsme ze své vlastní či nějaké jiné moci v pochybnostech, výhradách, vnějšnostech, touze po znameních nebo třeba zatím na cestě hledání a tápání? ...
 Pavel v Troadě

Skutky 20,1-16

24. března 2013

Měřítkem je, zda se ke slovu dostane Kristus. A pravda je, že když lidem začne chutnat Boží slovo, přestanou hledět na čas, přestanou naříkat, že je to dlouhé. ... Pokud někdo návštěvou kostela jen plní svoji náboženskou povinnost, je mu všechno dlouhé, lavice jsou tvrdé, v kostele je chladno, v sále je špatný vzduch, zpěv je falešný a utahaný, druzí se na něho divně dívají. ...
 Priscilla, Akvila a Apollos

Skutky 18,18-28

17. března 2013

... ...
 Mluv, nemlč, neboj se (Pavel v Korintu)

Skutky 18,1-17

24. února 2013

... "Nemlč, mluv!" Lidé potřebují slyšet radostnou novinu o odpuštění, smíření. Jsou otevřenější, nežli se zdá. Mnozí čekají na někoho, kdo jim řekne slovo naděje, lásky, slovo o tom, že v tomto světě má přeci jenom někdo rád, že je má někdo rád. Že také za jejich hřích zemřel Ježíš na kříži a že mohou změnit svůj život. Moc mlčíme o této dobré novině. ...
 Jakmile uslyšeli o vzkříšení

Skutky 17,1-15

17. února 2013

... Je možné přijmout Vánoce i Velký pátek, to tak velký problém není. Ale Velikonoční neděle se vzkříšením, to je kámen úrazu. Tady totiž jde o živého Ježíše - a to znamená o to, nechat ho žít v sobě, nechat ho, aby vládl mému životu, aby mne měl ve své moci. Vzkříšení znamená, že Ježíš je Pán, poslední instance a nejvyšší autorita. Vzkříšení znamená, že jde o poslušnost Ježíši a jeho pravdě a vůli. Že jde o změnu života, hodnot a priorit. O uznání jeho nároku a vlády. ...
 Přijali Boží slovo

Skutky 17,1-16-34

10. února 2013

... Vzít nějaké slovo jen jako lidské slovo znamená, že tomu slovu nedáváme poslední autoritu a vážnost. Je to omylné slovo omylného člověka. Je to jen lidské slovo. Vzít nějaké slovo jako Boží slovo znamená, vzít je s poslední vážností a autoritou. To není slovo jen tak hozené do větru. To slovo prostě platí. ...
 Věř v Pána Ježíše

Skutky 16,16-40

3. února 2013

... Věřit v Pána Ježíše znamená svěřit mu svůj život, dát mu ho. Věřit Ježíši znamená spolehnout se na jeho slovo, na jeho zaslíbení. Věřit je něco podobného, jako když se dítě učí chodit a maminka si stoupne kus od něho a říká: "Pojď ke mně." Víra je důvěra, spolehnutí, vztah, ne uznávání. Mnoho lidí si to plete. ...
 A budeš spasen ty i tvůj dům

Skutky 16,16-40

27. ledna 2013

... Tvůj vztah k Bohu, tvoje věrnost a poslušnost, tvoje víra, o to jde a na tom záleží. Dnes ale chci zdůraznit, a myslím, že je to potřeba, také druhou stránku: člověk nevěří jenom sám za sebe a pro sebe, jeho víra nemá smysl jen pro něho samého, nýbrž má - a dokonce spásnou - hodnotu i pro jeho okolí, pro jeho dům i pro širší okolí. ...
 Pán jí otevřel srdce

Skutky 16,1-15

20. ledna 2013

... Co Lydii k tomu všemu vedlo? Kde je klíč k pochopení toho, co udělala? Je to vyjádřeno jednou kratičkou větou: Její srdce otevřel Pán. Tady je tajemství jejího života, jejích možností, její ochoty, vyznání. Měla otevřené srdce i dům. ...
 Vyhlížíme nové město

Židům 13,14

1. ledna 2013

... Kdo ví, že zde nemá trvalý domov, žije jinak, než ten, kdo to netuší anebo nechce znát. Na jedné straně si mnohem více si všeho mnohem více váží, protože ví o dočasnosti a pomíjivosti, mnohem lehčeji se toho ale na straně druhé umí vzdát, když je to potřeba. S daleko větší vděčností přijímá všechno dobré, s daleko větší lehkostí přijímá vše těžké, co život přináší. ...
 Nic nového - všechno nové

Kaz 1,1-10 a Zj 21,1-8

30. prosince 2012

... Nic nového, napsal jeden muž Bible. Nové všecko, zaznělo od druhého. Tito dva si odporují. Blahoslavená Bible, že tento rozpor nezamlčela. Ano, tak to skutečně je. Když člověku zůstane víra v Boha dalekého, pak skutečně nic nového pod sluncem není. Teprve tam, kde zableskne víra v Ježíše Krista, který přišel jako bouře do tohoto světa, tam zaznívá mohutně a slavně: "Hle, všecko činím nové." ...
 Petrovo vysvobození

Skutky 12

2. prosince 2012

... Mnoho neklidu si způsobujeme svou malou důvěrou. Kdo důvěřuje Bohu, získává do srdce zvláštní pokoj. Jsme v Boží ruce. A tohle byla Petrova jistota. A z Boží ruky ho nevytrhne ani soptící Herodes, ani kdyby se přetrhl. Z Boží ruky nemůže člověka nic vytrhnout. Boží ruka, to je klid, to je jistota. ...
 Kornélius

Skutky 10-11

25. listopadu 2012

... Mnozí žijete z Božího odpuštění. Rozzářilo to váš život. Možná, že někteří z vás se ještě bráníte tomu přijmout toto Boží odpuštění. Protože to znamená uznat: "Jsem hříšný člověk, nemám se čím chlubit. Nejsem lepší, než druzí. Všechny mé ctnosti jsou ničím. Bože, buď milostiv mně hříšnému!" Ale jen lítostí a pokáním se nám otevírá radost odpuštění. ...
 Štěpánova smrt

Skutky 7

4. listopadu 2012

... Štěpán se modlil za ty, kteří mu působili křivdu a ubližovali mu: "Pane, odpust jim tento hřích, nepočítej jim tento hřích." Jak daleko, velice daleko jsme od ducha tohoto Božího svědka. Vzpomeňte si na příbuzné, kterým nemůžeme odpustit, vzpomeňte si na sousedy, na spolužáky, spolupracovníky a kolegy, na lidi ze sboru, na lidi z jiné církve. Není to lehké, to ne. Odpuštění je těžké. Ale je to Kristova cesta. ...
 Ustanovení diakonů

Skutky 6,1-7

21. října 2012

... Jak nám chybí tento duch pozornosti, ochoty naslouchat steskům lidí kolem nás, jak nám chybí ochota věnovat tomu pozornost, dát tomu místo ve svém srdci. Neboť kvalita sboru se měří podle toho, jak se dívá na své nejslabší a jak s nimi jedná. Podobně jako kvalita národa a státu se měří podle toho, jak se chová k těm, kteří jsou v menšině, i kvalita sboru se ukazuje na tom, jak se chová ke svým malým, ke svým slabým, k potřebným. ...
 Ananiáš a Safira

Skutky 5,1-11

7. října 2012

... Záludnost tohoto pokušení je v tom, že vnějšně běží všechno nebo mnohé jako dosud, ale člověku už nejde především o Boha, nedělá věci z lásky a úcty k němu, z poslušnosti a věrnosti Bohu. Bůh už není na prv-ním místě, tam člověk postavil sebe. Teď mu jde především o vlastní ego, o potlesk druhých a dobrou image jejich očích, o to, aby vypadal, protože je v křesťanském společenství, zbožně a duchovně. ...
 Čtyři znaky církve

Skutky 2,42

30. září 2012

... Především to, že Duch svatý není Duchem pouhého vzplanutí, exploze, jak by se mohlo zdát ze čtení o události letnic, Duchem, který vybuchne a zase rychle zmizí. Jistě, Duch svatý je nárazem i výbuchem i vzplanutím. Nejde to jinak, aby se něco dalo do pohybu, nejde to bez ohně a větru, bez otřesů. Ale to by bylo málo. ...
 Uzdravení chromého

Skutky 3

23. září 2012

... Petr a Jan jsou nástrojem v Boží ruce. Uvěřili a dali se do služby Bohu - a Bůh skrze ně udělal úžasné věci. Ale dík a sláva patří Bohu.

Nemáme kolem sebe tolik zmrzačených lidí, chromých na duši, jen proto, že nejsou lidé jako Petr a Jan? Lidé, kteří se zastaví, kterým není lhostejná chromost jejich bližních? Lidé, kteří mohou něco dát? Lidé, kteří se dali k dispozici Bohu? ...


 Čtyři projevy Ducha

Skutky 2,1-42

16. září 2012

... Smysl této klasické křesťanské výpovědi je vyjádřit, že mít co do činění s Duchem svatým, znamená mít co do činění s Bohem samým. Duch svatý není o nic méně Bůh, osobní a konkrétní, než Otec Stvořitel nebo Syn Spasitel. Nejen moc a síla, přicházející od Boha, ale Bůh sám. 

Kdyby šlo jen o sílu nebo energii, mohl bych se pokoušet dělat to, co v ostatních případech: snažit se síly a energie ovládnout, přinutit je, aby mě poslouchaly a sloužily mi. Ducha svatého „zkrotit a ochočit“ nemohu, nemohu ho využívat a těžit z něho. Naopak, on chce používat mne. ...


Očekávání Ducha svatého

Skutky 1

2. září 2012

... Čekání považujeme za promarněný a ztracený čas. Co by se za tu dobu dalo udělat, a my čekáme u doktora, na nádraží, ve frontě. Neumíme přijmout toto čekání. Toužíme neustále po tom, aby se něco dělo, aby to bylo rychle, rychle. Řítíme se dopravními prostředky, spěcháme a spěcháme, honíme se, jsme nespokojeni. V kostele nám vadí čekání. I když sedíme při modlitbě, rozčiluje nás čekání, ticho. Raději to hned skončit. Pořád spěch. 

A Ježíš říká svým učedníkům: „Čekejte! Jakýpak spěch, musíte se naučit čekat.“ Vyslovil jedno z velikých tajemství duchovního života. Pro duchovní život neplatí neustálé honění a shon. Je to umění čekání. ...


© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)