Desatero, Otčenáš, Apoštolské vyznání víry
Bohoslužby a kázání ve školním roce 2013/14


  Já jsem Hospodin, tvůj Bůh

Exodus 20,1-20

1.9.2013

... Je krásné, když člověk pochopí, co Bůh dává, co předchází jeho přikázáním, jeho ukazatelům cesty, když pochopí, že je to dar z lásky a milosti na ochranu našeho života a vztahů. Pak se může přidat k žalmistovu vyznání: „Jak miluji tvůj zákon, Hospodine, tvoje přikázání, tvoje ukazatele." ...
 Nebudeš mít jiného Boha mimo mne

2. Mojžíšova 20,3

8.9.2013

... Nyní snad porozumíte tomu, proč Desatero začíná velikou zprávou o vysvobození. Tihle bohové jsou člověku tak milí a tak mu přirůstají k srdci, že by se jich sám od sebe nikdy nevzdal. A když mu je chcete vzít, je se jich ještě více a pevněji drží. Co se s tím dá dělat? ...
Nezobrazíš si Boha

2. Mojžíšova 20,4-6

15.9.2013

... Druhé přikázání říká: Nezobrazíš si Boha svým vlastním obrazem, neuděláš si svou vlastní představu o Bohu. Nesmíš, ani nemusíš. Bůh sám udělal svůj obraz a dal ho k dispozici nám všem. Bůh chce, abys byl v obraze, pokud jde o něho, a můžeš být v obraze – pokud jsi v Kristu. ...
Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha

2. Mojžíšova 20,7

22.9.2013

... Zneužívat Boží jméno znamená, že se nestavím do služby Bohu, ale chci stavět Boha do služby sobě, svým nesvatým a sobeckým, jindy třeba zbožným a posvátným, ale pořád jen svým cílům. Chci mít ve vztahu k němu navrch, aby on plnil, co chci já, aby on sloužil mně, a ne já jemu. ...
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý

2. Mojžíšova 20,8-11

29.9.2013

... Neděle je den, který vymyslel a stvořil Bůh sám. A dal mu také svoje určení a pravidla. Jedna z příčin toho, proč jsou lidé tak nervózní, podráždění, unavení, zlí a nešťastní spočívá také v tom, že ukradli Bohu neděli. Vzali jí její smysl a den svátku, den radosti, den setkání s Bohem a bližním, proměnili v dřinu nebo lenost. ...
Cti otce svého i matku

2. Mojžíšova 20,12

6.10.2013

... Úcta k člověku, i úcta k člověku s nímž nesouhlasím, který mně není milý, se rodí tam, kde člověk ctí Boha. Pak je pro něho druhý člověk Božím stvořením, které si zaslouží úctu. A jen tak se může rodit i úcta k rodičům. Jestliže se dítě učí chápat, že jeho rodiče jsou Boží vyslanci. A jestliže se učí rozumět tomu, že jeho rodiče sklánějí své hlavy, kolena i srdce v úctě před někým, kdo je daleko vyšší, než jejich rodina. ...
Nezabiješ

2. Mojžíšova 20,13

13.10.2013

... Začíná to přesvědčením, že kvůli druhému mám málo a méně, než bych mít mohl. A že když tu druhý nebude, budu mít víc. A budu šťastější a spokojenější. Vyřeším tím svůj problém. Je to úvaha zvráceného, sobeckého lidského srdce: „K lepšímu životu potřebuji jeho smrt. Na jeho smrti vydělám. Jeho smrt mne zbaví problémů.“ ...
Nezcizoložíš

2. Mojžíšova 20,14

20.10.2013

... Ježíš je jediný, kdo nám dnes může být vzorem a určovat, jak tyto věci hodnotit. Označoval hřích hříchem a stejně musíme i my. I když se to zdá staromódní, i když je to nepopulární. Hřích je vždycky hříchem a musíme to umět jasně a jednoznačně říci. Ale platí pro nás i to druhé: mít stejnou lásku k těm, kdo jsou hříšníci, jako měl náš Pán, Ježíš. ...
Nepokradeš

2. Mojžíšova 20,15

27.10.2013

... Nekrást souvisí s hlubokým pohledem víry na život. Bůh rozdělil lidem svoje dary, pozemské „statky“. Nejsou rozděleny rovnoměrně, ale jak Bůh sám ráčí. Nevěra žije hlubokou starostí a strachem, že přicházím zkrátka, že jsem ošizen o něco, co ten druhý má a co bych také mít měl a chtěl a na co přece mám právo. ...
Nevydáš křivé svědectví

2. Mojžíšova 20,16

3.11.2013

... V Bibli ale opravdu nejde o nějakou abstraktní pravdu, jde o pravdu ve vztahu k druhému. Proto deváté přikázání neříká, že má člověk mluvit pravdu, tj. jen vypovídat v souladu se skutečností, nýbrž říká to slovy: Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Pravda souvisí se vztahem k druhému člověku. ...
Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu

2. Mojžíšova 20,17

10.11.2013

... Přát druhým. Nejenom nedychtit a nezávidět. Přejné myšlení je naplněním desátého přikázání. Máme přát druhým. Jako křesťané jim můžeme přát mnohem víc, než jenom aby si mohli pořídit, co potřebují a co si přejí, víc než jenom zdraví a štěstí. Jako Boží děti smíme přát všem lidem nebe. ...
Otče náš, jenž jsi v nebesích

Matouš 6,9

17.11.2013

... Všimněte si ještě toho, že Pán Ježíš říká učedníkům, aby volali: „Otče náš,“ ne: „Otče můj.“ Ne že by někdy člověk nemohl říci také:“ „Otče můj!“ tak jak to říkával Pán Ježíš. Ale v slově „náš“ je obsažena celá veliká myšlenka Boha, který nemá jedináčky. Ne, před Bohem není nikdo jedináček. Proto: „Otče náš.“ ...
Posvěť se jméno tvé

Matouš 6,9

24.11.2013

...V první prosbě modlitby Páně nejde o nějaké modlitební formule, o správné pojmenování Boha, nejde o způsob modlitby, ale o formu a způsob a podobu života. Našeho života. (...) Boží jméno posvěcujeme tím, že přestaneme používat Boha a sami se necháme Bohem použít, kdy a kde a jak on ráčí podle své vůle. To je jádro první prosby Otčenáše. ...
Přijď království tvé

Matouš 6,10

1.12.2013

... Ježíš nás chrání před iluzí. A přece nás nevede do pohrdání, do skepse a k zoufalství nad tímto světem. Naopak, vede nás k naději: učí nás sepnout ruce a prosit: „Přijď království tvé.“ Neučí nás utíkat z tohoto světa do světa snů. ...
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi

Matouš 6,10

8.12.2013

... Ne odevzdanost do rukou osudu, jakoby osud, jakoby vše, co přichází, bylo Boží vůlí. Ale hledání, co je pro mne vlastně Boží vůle dnes. V tom smyslu není prosba: „Buď vůle tvá,“ prosbou o pasivitu, nýbrž o aktivitu: „Ať se uskutečňuje tvá vůle na nebi i na zemi. Ať tvou vůli poznám a ať ji také dělám.“ ...
Chléb náš vezdejší dej nám dnes

Matouš 6,11

15.12.2013

Můžeme a máme prosit o chléb, o šaty, o bydlení, o zdraví, o vše, co potřebujeme ke svému životu. I o drobnosti můžeme prosit. A o docela všední věci. Jen v té prosbě není řečeno, že máme prosit za zákusky. To nás Ježíš neučí, prosit za přepych a luxus života. ...
Znamení jsou jesle Lukáš 2,12

24.12.2013

... Ani tvé srdce není místem, kam by nemohl přijít milující Bůh. Možná si myslíš, že do tvého srdce, sevřeného a hříšného, nemůže přijít Bůh. Že je nehodné a nezpůsobilé přijmout Krista. Ne, jesle jsou znamením, že všude může přijít a vtělit se Boží nekonečná láska. Jesle jsou znamení, že nic se nemůže postavit do cesty tomu, abychom se stali předmětem Boží lásky a záchrany. ...
Narodilo se nám dítě Izaiáš 9,1-6

25.12.2013

... Ježíš nepohrdl ani jeslemi a chlévem, ani křížem. Nikdy nepohrdl tím, kdo mu nesl své srdce. Nepohrdne žádným srdcem, které se mu otevře a které ho pozve. I kdyby to tam vypadalo jako v chlévě. I tam Ježíš rád přijde, když bude pozván. A on sám pomůže toto srdce měnit, čistit a bude ho naplňovat svými dary. To je jeho zaslíbení, to je jeho pozvání. ... Stačí otevřít srdce a pozvat ho.
A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme

Matouš 6,12

29.12.2013

... Jde nejen o to, jak zacházím z vlastními hříchy, ale i s vinami druhých. Otčenáš říká, že když neodpustíme, dáváme v sázku vlastní odpuštění. Ne že bych si svým odpuštěním koupil nebo zasloužil Boží odpuštění. Je a zůstává z milosti. Ale je bez účinku, dokonce se stává soudem nade mnou, když to nevezmu i s důsledky. Proud odpuštění proudí a působí v mém životě, jen když sám odpouštím. ...
Být blízko Bohu je moje štěstí

Žalm 73,28

1.1.2014

... Boží blízkost je opravdové štěstí života. Štěstí, díky němuž si daleko více uvědomujeme a s velkou vděčností můžeme přijímat všechna štěstíčka, všechny příznivé okolnosti a pocity štěstí. A být hluboce a zvláštním způsobem šťastný i ve chvílích, kdy se nedaří a kdy by potřeštěnec o štěstí nikdy nemluvil a mluvit nemohl. Štěstí, protože Bůh nás vede a řídí a uvede do své věčné slávy. To je štěstí. ...
A neuveď nás v pokušení

Matouš 6,13

5.1.2014

... Modlíme se o to, protože ďábel, svět, naše staré já, nepřestává útočit, a protože sami neumíme odolávat. Prosíme o Boží sílu, abychom v duchovním boji nepodlehli, ale patřili na stranu Vítěze, na stranu Ježíše Krista, který pokušení nepodlehl. ...
Ale zbav nás od zlého

Matouš 6,13

12.1.2014

... Když se modlíme: „A neuvoď nás v pokušení,“ vyznáváme a přiznáváme tím, pokorně a pravdivě, svoji vlastní slabost a nedostatečnost v zápase s pokušením, hříchem, ďáblem. „Ale vysvoboď nás od zlého“ je vyznáním důvěry v Boží moc a sílu, vyznání důvěry, že poslední slovo nemá zlo v jakékoli podobě, ani zlý, ďábel, ale Bůh, dobrý a milující Bůh. ...
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky

Matouš 6,13

19.1.2014

... Obracet se k Bohu, jemuž patří vláda i moc i sláva znamená, že se obracím k Bohu, který je silnější a větší než všechny moje a naše problémy a nouze, zmatky a strachy, nejistoty a krize. Obracím se k tomu, kdo je nade vším a nade všemi a díky tomu může pomoci. A nejen může, ale chce pomoci a pomáhá. ...
Amen

Matouš 6,13

26.1.2014

... Amen je potvrzením a utvrzení: Ať se to tak stane. Tak se staň. Tak to platí a ať to platí. Ať to tak opravdu je. S takovou vírou a očekáváním, že Bůh slyší a vyslýchá a vyslyší se máme modlit. Ale také s velikou otevřeností pro Boží vůli a plány a souvislosti, pro Boží amen k našim modlitbám. ...
Věřím

Apoštolské vyznání víry

2.2.2014

... Slovem „věřím“ začíná apoštolské vyznání víry. Začíná slovem, které zve, aby o tom člověk nejenom přemýšlel a uvažoval, ale aby Boha do svého života pozval. A kdo to udělá, říká „věřím“ docela jinak, než ten, kdo se jenom naučil slova vyznání, která pro něho zůstávají teorií. ...
Věřím v Boha

Apoštolské vyznání víry

9.2.2014

... Věřím v Boha znamená: Věřím v toho, který skutečně je a který prolomil zeď, jež tu byla mezi námi a ním a nedovolovala nám ho poznat. Nemusíme se šplhat po žebříku do nebe a snažit se tam nakouknout. Bůh přišel k nám, abychom měli jasno v tom, kdo je a skutečně je. ...
Všemohoucí

Apoštolské vyznání víry

17.2.2014

... Že je Bůh všemohoucí, znamená, že stojí proti zlu a nedovolí, aby slavilo konečný triumf. Zůstává tu spousta záhad. Pro víru to ale jsou záhady Boha, který je všemohoucí láska. Proto jsou to záhady daleko smysluplnější, než všechna lidská vysvětlení a řešení. ...
Stvořitel nebe a země

Apoštolské vyznání víry

23.2.2014

... Věřit v Boha Stvořitele znamená vědět: To, že jsem na světě, není náhoda ani nehoda. I když mnohé zůstává tajemstvím, vím, odkud jsem vyšel a kam jdu. Vyšel jsem od svého Stvořitele a k němu také směřuji. To dává jistotu a klid pro život, pro všechny jeho těžké a nesnadné chvíle. I pro chvíli umírání. Protože vím: Vracím se ke svému Otci a Stvořiteli, jdu do nebeského domova. ...
Věřím v Ježíše Krista Apoštolské vyznání víry

2.3.2014

... Pokud to myslím vážně s vyznáním: „Ježíš je Kristus a Pán,“ pak to znamená: Vyhlašuji ho za číslo 1 ve svém životě, za svoji nejvyšší prioritu a žiji podle toho. Kristus musí všechno nejenom spoluovlivňovat, ale řídit. ...
Jediný Boží Syn

Apoštolské vyznání víry

9.3.2014

... V Ježíši máme co činit se samotným Bohem, s nikým a ničím méně. Není to jen Boží posel, sluha, prostředník. Bůh sám přišel mezi nás. Pro nás lidi a pro naše spasení. Tolik mu na nás záleželo, že přišel sám. Bůh nám vyběhl naproti. ...
Náš Pán

Apoštolské vyznání víry

16.3.2014

... Ježíš je Pán je triumfální vyznání víry, ujištění, že první místo jasně a bezkonkurenčně patří Ježíši, a nikdo a nic mu ho nemůže upřít a vzít. Ježíš je Pán znamená: Ježíš je naše poslední autorita, Ježíš je ten, koho posloucháme, před kým se skláníme, komu vzdáváme poslední čest. ...
Byl počat z Ducha svatého

Apoštolské vyznání víry

23.3.2014

... Nebyla jiná možnost, než svrchovaný a zvláštní Boží zásah do dějin, doprostřed času. Protože všechno, co tu bylo, bylo kontaminované hříchem a nebylo z toho možné vytvořit nic nekontaminovaného. Proto zásah Božího Ducha. Početí z Ducha svatého, Ducha Stvořitele, který činí všechno nové. A současně narození z Panny, tedy uprostřed existujícího lidství. Ježíš je jedním z nás, plný a pravý člověk, ale zároveň nový počátek a základ, pravý a plný Bůh. ...
Narodil se z Marie Panny

Apoštolské vyznání víry

30.3.2014

... Ale jestli je Ježíš (...) opravdu Bůh v lidském těle, jestli tady před sebou máme někoho tak podivuhodného, pak člověka vůbec neruší početí z Ducha a narození z panny. Naopak. Jestliže je tu někdo tak mimořádný, Bůh sám, kdo přišel, pak je přirozené a logické, pochopitelné a představitelné, že podivuhodný a zvláštní může být a patrně bude i způsob jeho příchodu na svět. ...
Trpěl pod Pontským Pilátem

Apoštolské vyznání víry

6.4.2014

... Pokud chceme pochopit nějakou osobnost, zajímá nás obvykle její dětství a mládí a na základě toho se snažíme porozumět pozdějšímu běhu života až do smrti. U Ježíše je to přesně obráceně: Z hlediska jeho smrti máme a můžeme pochopit vše, co říkal a dělal během života. Nový zákon učí, že to nejdůležitější, co pro nás Ježíš udělal, spočívalo v tom, že nás vykoupil, vysvobodil svým utrpením a smrtí. Proto je na místě, naprosto správné, že se v Krédu objeví jen „trpěl, byl ukřižován, umřel“. ...
Byl ukřižován

Apoštolské vyznání víry

13.4.2014

... Kristův kříž je mocí k odpuštění. Když vidím kříž, dostávám sílu odpustit jako odpustil můj Pán Ježíš. Když vidím kříž, dostávám moc dobrořečit a modlit se za druhé, přát druhým Boží království, i když oni mi nic dobrého nepřejí a chovají se nepřátelsky. ...
Třetího dne vstal z mrtvých

Apoštolské vyznání víry

20.4.2014

... Takovou jistotu a sebevědomí dává Vzkříšený Pán těm, kdo mu uvěřili: pokud jde o ně samé i o jejich službu. Jsem hliněná nádoba – i to člověk vidí realisticky ve světle vzkříšení – ale právě díky vzkříšení mohu v sobě mít a mám poklad. ...
Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce

Apoštolské vyznání víry

11.5.2014

... Že Kristus sedí po Boží pravici, je veliké ujištění, že místo tam budou mít všichni, kdo se přiznali k Ježíši, dali mu svoje srdce, kdo v jeho jménu slouží a zvěstují jeho evangelium a jako on se ujímají slabých a nemocných, pronásledovaných a plačících. ...
Odkud přijde soudit živé i mrtvé

Apoštolské vyznání víry

18.5.2014

... Zvěst o Božím soudu nad světem není v první řadě hrozivou a temnou zvěstí, ale dobrou novinou o Božím vítězství a triumfu. Boží soud nad světem je triumfem Boží spravedlnosti nad bezprávím, svévolí, křivdou, nespravedlností, zlobou, lží, podvodem, klamem, násilím. ...
Věřím v Ducha svatého

Apoštolské vyznání víry

8.6.2014

... Je jako vítr, s velikou silou a mocí, je jako oheň, který zapaluje, a zároveň jako holubice, tichý, nenápadný, jakoby plachý. A to vše najednou a zároveň. Duch svatý se na člověka nevrhá jako dravý pták, snáší se docela tiše. Snáší se tam, kde mu člověk udělá místo. ...
Věřím svatou církev obecnou

Apoštolské vyznání víry

25.5.2014

... Kam přijde Duch svatý vzniká toto zvláštní společenství – církev. Společenství, které má být solí a světlem, místem služby a lásky uprostřed tohoto světa. Uprostřed světa, který říká, že lakota je super, že o potřebné se má starat stát. Uprostřed světa, který říká, že nejlepší je žít sám pro sebe: Co je mi po těch druhých?! ...
Věřím hříchů odpuštění

Apoštolské vyznání víry

15.6.2014

... Odpuštění je radost a pokoj a nový začátek. Odpuštění je nová šance. Odpuštění je návrat k Otci, od kterého jsme utekli. Bůh dává své odpuštění z milosti, zadarmo, bez našich zásluh a přičinění. Z lásky. ...
Věřím těla z mrtvých vzkříšení

Apoštolské vyznání víry

22.6.2014

... Zrno a nová rostlina jako obraz vzkříšení. Smrtí se otevírá cesta k životu. Je to pokračování a přece je tu něco docela nového. V rukou Stvořitele se smrt promění v nový život. ...
Věřím věčný život

Apoštolské vyznání víry

29.6.2014

... Věčný život je život s Bohem. Je vázaný na Boha, na Ježíše. To je věc, která je z biblického svědectví naprosto jasná a jistá. Věčný život, o kterém Bible mluví, je život s Bohem, ve společenství s Bohem, hlubokém a intenzivním, nejužším společenství s Bohem. ...
Vložte starost na Boha a děkujte

1. Petrova 5,7; Filipským 4,6

27.7.2014

... Starosti mohou z člověka vysát všechnu radost, mohou z něho udělat zarytého mrzouta, brblouna a věčného nespokojence. Starosti mohou z člověka udělat nanejvýš nepříjemného a protivného člověka s věčně zatrpklým výrazem, člověka plného hořkosti, zlosti, zloby a nenávisti. Starosti člověka mohou připravit o jeho víru. Boží Slovo nám říká: „Vložte své starosti na Boha."
Slyšet, věřit, milovat, žít

Deuteronomium 6,4-9

3.8.2014

... Uprostřed života musí to, čemu věříme, nabýt konkrétní podobu. Platí tady: „Ukaž mi, jak žiješ, a já ti řeknu, co je tvoje víra.“ Na každodenním životě, trávení času a utrácení peněz, způsobu mluvení, tam je vidět, čemu člověk věří. " ...
Přijmi ho jako milovaného bratra

Filemonovi

17.8.2014

... Ne, že by vnější poměry nebyly důležité. Jistě znamenají mnoho. Samozřejmě, řada věcí souvisí s vnějšími poměry. A je dobré a potřeba pracovat i na jejich změně. Ale proměna života začíná zevnitř, ze srdce člověka. ...
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)