Cestou víry církevním rokem
Bohoslužby a kázání ve školním roce 2014/15


Boháč a Lazar, peklo a nebe

Lukáš 16,19-31

21.6.2015

... Příběh o boháči a Lazarovi se strohou příkrostí a jednoznačnosti ukazuje, že Bůh nás bere vážně, smrtelně vážně, že bere vážně naše rozhodnutí pro anebo proti němu. A že toto rozhodnutí má své věčné důsledky. A že smrt je zvláštní moment, protože nás nerozlučně sváže s určením našeho života. ...
Milost Ježíše Krista, Boží láska, společenství Ducha

2. Korintským 13,1-13

31.5.2015

... Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého se všemi vámi. Není to jen zdvořilá fráze. Je to slovo požehnání. To nejlepší, co lze udělat: přát druhým Kristovu milost, Boží lásku a společenství Ducha. ...
Musíte se znovuzrodit z vody a z Ducha

Jan 3,1-15

24.5.2015

... Víra znamená osobní přiznání se k Bohu, k Ježíši Kristu a jeho dílu. Víra znamená přijetí Ježíšova díla se vší jeho absurditou. Víra znamená, že tato skutečnost začne prostupovat a proměňovat celý můj život – moje myšlení, můj cit, moji vůli, moje vztahy k lidem i věcem. ...
Žízeň po Duchu svatém (EBO)

Jan 7,37-39

17.5.2015

... Ježíš ti nabízí hojnost svého Ducha. Napij se, utiš svoji žízeň, abys mohl s pokojem v srdci, radostí v duši a láskou v životě být proudem života pro lidi kolem sebe. ...
Petr a Kornélius

Skutky 10

10.5.2015

... Tohle je poselství nejhlubší svobody v našem světě. Ve světě, kde nikdy nepřestane stranění, kdy vždy budou preferovaní a upozaďovaní, kde vždy budou různé boční vchody a dvířka, kde se bude vždy brát různý metr na stejné činy. V tomto světě zní zvěstí naprosté svobody poselství o Bohu, který nikomu nestraní. ...
Filip a etiopský ministr

Skutky 8,26-40

3.5.2015

... Jel a radoval se. Protože se mu proměnil celý život. Vracel se do své země, ke své práci. Ale všechno bylo jiné, protože uvěřil v Pána Ježíše Krista. Víra dává člověku velikou radost a pokoj. ...
O církvi

Skutky 2,42-47

26.4.2015

... Člověk sice může mít náboženský pohled na svět, i křesťansky zabarvený, a mít ho sám pro sebe. To ano. Kdo ale naváže vztah důvěry s Ježíšem, ocitne se automaticky ve společenství Boží rodiny, ve sboru. Bůh nemá žádné jedináčky, egoisty a individualisty. ...
Dobrý pastýř Ježíš a jeho ovce

Jan 10,11-28

19.4.2015

... Není nic lepšího a krásnějšího, než následovat dobrého pastýře Ježíše. Není nic svobodnějšího, než následovat ho a sloužit mu. Vím to a mohu to dosvědčit. A můžete to potvrdit i vy všichni, kdo jste se za ním vydali. ...
Můj dům - dům modlitby

Matouš 21,1-17

29.3.2015

... Skutečný život ale začíná právě tady: tím, že se dům Páně stane nejenom domem scházení, řečí, kázání, zpívání, ale domem modlitby. Opravdový život sboru je tam a začíná tam, kde se lidé modlí a začnou modlit, a kde se nedomnívají, že jdou na bohoslužby, jen aby slyšeli kázání. ...
Berte na sebe břemena jedni druhých

Galatským 6,2

22.3.2015

... Jedna cesta je zvláště účinná, když člověk vidí hřích. Vzít ho na sebe a pomoci ho nést. To znamená také umět přijmout zpověď – neutíkat před ní. ...
Život v radosti

1. Tesalonickým 5,16

15.3.2015

... Stále se radujte, to je zkušenost a skutečnost těch, kdo v sobě nesou Krista. Navzdory všemu, co mne dosud třeba svírá, někdy i přímo drtí, co je v životě těžké, můžu jít životem možná i tak, že má ústa křičí bolestí, ale přesto se zvláštní hlubokou radostí, kterou dává Kristus a která prostupuje celé moje bytí. ...
Poslední soud

Matouš 25,31-46

7.3.2015

... Díky Bohu, že je tu poslední soud, a díky tomu i jasné rozlišení, co je pravda a co lež, dobro a zlo, spravedlnost a bezpráví. Díky Bohu za to, že je jasné, co je co a kdo je kdo, že tu není jen zmatek a chaos. Díky Bohu, že není jedno, jak člověk žije. Protože je tu poslední soud. ...
Především Boží království a jeho spravedlnost

Matouš 6,25-35

1.3.2015

... To je to, co potřebuješ pro život především: Boží království, Bůh sám v Kristu panující tvému životu. Bůh nejenom ví, co potřebujeme a co potřebujeme nejvíce, Bůh sám je to, co potřebujeme nejvíce. ...
Byl pokoušen od ďábla

Matouš 4,1-11

22.2.2015

... V tom je zrůdná rafinovanost pokušení: Snaží se Bohem danou sílu překroutit a deformovat tak, aby nesloužila Bohu, ale ďáblu a hříchu. Abych ji používal podle svého, bez Boží vůle nebo proti ní. Abych ji používal sám pro sebe a svůj prospěch. ...
Marta a Marie

Lukáš 10,38-42

15.2.2015

... Marta v Ježíši viděla hosta, kterému je potřeba sloužit. Marie pochopila, že nepřišel ten, kdo chce, aby mu sloužili, ale ten, kdo sám slouží. Že Ježíš přišel, aby jí posloužil. Posloužil svým slovem. ...
Milosrdný Samařan

Lukáš 10,25-37

8.2.2015

... V postavě milosrdného Samařana představuje Ježíš sám sebe. On je náš nejbližnější a nejmilosrdnější bližní. On je bližní tomu, kdo upadl mezi lupiče. Ten zraněný bezejmenný člověk, to je obraz pro nás všechny. ...
Nasycení pěti tisíc

Matouš 14,13-21

1.2.2015

... Především to umět dát Pánu Ježíši Kristu. V tom je další hluboké poselství tohoto příběhu. To málo, co mají, nerozdávají přímo, ale přinášejí to Ježíši, nechávají to od něho požehnat, pak to od něho berou a roznášejí. V Ježíšových rukou se to málo stává mnohým ...
Podobenství o svěřených hřivnách

Matouš 25,15-30

25.1.2015

... Jistě je možné hřešit tím, co děláme zlého a nedobrého. Ale naše vina je také v tom, co neděláme dobrého. V tom, že nezúročujeme hřivny, které nám byly svěřeny k pilné práci, službě, zhodnocování.. ...
Rozsévat s nadějí

Marek 4,1-20

18.1.2015

... Neříkejte, že je to beznadějné. Nic není beznadějné. Kdyby to bylo beznadějné, rozsévač by nešel zasévat. Ale on šel. I vy žijte v naději, že rozseté dobré zrno, dobrá setba Božího slova, přinese dobrý užitek. ...
Bůh tě pozval na svou slavnost

Lukáš 14,16-24

11.1.2015

... Zvláštní společnost to nakonec sedí u slavnostního stolu: chudí, zmrzačení, slepí a chromí. Přijali pozvání, přišli, všichni si teď užívají Boží pohostinnosti, všichni jsou obsluhováni Kristem. Zaznělo jim: „Pojďte, všechno je připraveno.“ A oni šli. „Pojďte, všechno je připraveno, zní i pro nás. Chcete slavit? ...
Znamení, sláva a víra

Jan 2,1-12

4.1.2015

... A nyní je tu znamení pro toho, kdo chce vidět znamení: Ježíš může proměnit člověka. Může proměnit srdce z vodnatého a nechutného v srdce lahodné jako víno. Ježíš svým odpuštěním proměňuje. Nádherné znamení pro toho, kdo chce vidět znamení a kdo touží po tom být proměněn. ...
Přijímejte jeden druhého

Římanům 15,7

1.1.2015

... Přijímat druhé jako Ježíš ale znamená víc. Ježíš nebyl jen milý a příjemný, u něho to byla láska. Láska je ochotná sloužit, obětovat se, dát i život. ...
K pádu i k povstání

Lukáš 2,34-35

28.12.2014

... Pád a povstání. To je Ježíš. Pád mnohých a povstání mnohých. A znamení až do dnešních dnů. Znamení Boží lásky. Znamení pravdy. Znamení, proti němuž lidé soptí vzteky. Znamení, které přináší nový život, naději, pokoj, radost. ...
Temná a světlá stránka Vánoc

Jan 1,11-12

25.12.2014

... Naštěstí jsou tu Vánoce. Vánoce, které sice odhalují tmu v její sirové nahotě, ale které taky přinášejí světlo hvězdy. Vánoce mluví nejenom o tmě, ale také o světle, o naději světla, o zdroji světla. Vánoce mají svoji světlou stranu. ...
Milostí zahrnutá

Lukáš 1,26-55

14.12.2014

...... Smět dělat něco pro Boha, to je obrovská milost. Boží milost je, že nás obdarovává úkoly. Být zahrnutý milostí nejsou výhody, ale pozvání ke službě. Být zahrnut Boží milostí neznamená snadný a pohodlný život. Milost neznamená moci lenošit. Naopak: Milost znamená, že Bůh volá k práci, k úkolu. ...
Zachariášovo oněmění

Lukáš 1,5-25

7.12.2014

... Místo, aby se zaměřil na Boží zaslíbení a na Boha samého, dívá se na sebe a svoji manželku. Místo Božích možností se drží toho, co má sám. Místo aby věřil v Boží možnosti, věří jen ve své nemožnosti a nedostatečnosti. ...
Zemi naplní poznání Hospodina

Izaiáš 11,9

30.11.2014

... Bůh nám nežehná nebo ne mnoho, nevidíme velké věci, protože od něho nic nečekáme nebo čekáme jen málo. Nedovedeme si představit naplnění poznáním Boha až po okraj, ani u sebe, ani u druhých, a nečekáme na to. Jak má Bůh mezi námi dělat divy a veliké věci? ...
Bůh živých, ne mrtvých

Lukáš 20,27-40

23.11.2014

... Ježíš říká: „Bůh je Bohem živých, ne mrtvých.“ To je slovo obrovské naděje a potěšení. Ať myslíme na ty, kdo už zemřeli, nebo myslíme na svůj vlastní konec života. Protože z Ježíšova slova o Bohu živých zní: Smrt není konec, smrt není cíl. Cílem je život, nový, věčný život ve společenství s Bohem. Vzkříšení otevírá bránu věčnosti. K novému, proměněnému životu s Bohem. ...
Ježíš je vzkříšení a život

Jan 11,1-45

16.11.2014

... To, co udělal Ježíš s Lazarem, může udělat i s námi, i s tebou. V Lazarovi můžeš, smíš a máš vidět taky sám sebe: nemocného, umírajícího, už mrtvého a v hrobě položeného člověka. Člověka, pro kterého už není jiná naděje než to, co může udělat Ježíš a co dělá Ježíš. ...
Smrt a moudrost srdce

Žalm 90,12

2.11.2014

... Myslet na smrt souvisí s moudrostí života. Krásně je to vyjádřeno zvláštní prosbou, kterou najdeme v 90. žalmu: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“ Bože, nauč nás pamatovat na to, že i my budeme muset umřít, že i náš život jednou skončí, nauč nás to, abychom díky tomu zmoudřeli. ...
Devět uzdravených, jeden zachráněný

Lukáš 17,11-19

26.10.2014

... Všichni věřili, všech deset malomocných mělo víru. Všichni byli uzdraveni a očištěni. Ale jen jeden byl zachráněn, jen jeden byl spasen. Všichni měli dost víry a důvěry, aby poslechli Ježíšovo: „Běž a ukaž se knězi.“ Měli dost víry, aby jim to přineslo zdraví. A to jim stačilo. Jen jeden chválí a děkuje Ježíši a jeho víra jde dál. A přináší uzdravení nejenom těla, ale i jeho duše, přináší mu nejenom zdraví, ale i spásu. ...
Co člověka znesvěcuje

Marek 7,1-23

19.10.2014

... Co nás u Boha dělá čisté a nečisté, posvěcené a znesvěcené, je naše srdce: to, co je v něm a co z něho vychází. Jak mluvíte, jak myslíte, o čem přemýšlíte – to z vás dělá čisté nebo nečisté lidi v Božích očích. Ne to, co sníte a jak to sníte. Jídlo, říká Ježíš, člověkem jen projde. Na čem záleží je řídící jednotka našeho života, to, kam nás směřuje. ...
Přijímat dobré dary s díkůvzdáním

1. Timoteovi 4,4-5

5.10.2014

... Naslouchám, abych věděl, co a proč mi Bůh dal jako dar, a co a jak s tím darem mám dělat. Co mám dělat s darem života. Co mám dělat se všemi dalšími dary, kterými jsem byl obdarován. Toto naslouchání a rozhovor, Boží slovo a modlitba, dary posvěcuje. ...
Vnímavé srdce

1. Královská 3

28.9.2014

... V touze po vnímavém srdci zaznívá touha po tom, vždycky slyšet, co chce můj Bůh, a vždy vnímat hlas bližního. Nezavírat srdce před Božím hlasem, ani před hlasem druhého člověka – ať je to prosba nebo rada nebo třeba napomenutí. ...
S Ježíšem se to dá zvládnout (konfirmace)

Izaiáš 55,6-9

21.9.2014

... Sám si s tím neporadím, sám s tím nic neudělám. Jediná možnost je objevit, že je tu další prostor, za hranicemi toho všeho, mého vězení, mé klece. Objevit, že je tu mnohem širší dimenze. Vědí to ti, kdo věří v Boha, kdo uvěřili v Ježíše Krista, křesťané. ...
Návod k obsluze na život

Micheáš 6,8

14.9.2014

... S dobrým návodem je možno zvládnout mnoho i velmi komplikovaných a složitých věcí. Dobrý návod toho mnoho zjednoduší. Ukáže, jak věci správně používat. Řada lidí si už někdy kladla otázku: „Neexistuje něco takového pro život sám? Kdyby tak existoval nějaký návod na život."
Nechte děti přicházet ke mně

Matouš 19,13-15

7.9.2014

... Nebránit dětem znamená jediné: vést je k Bohu, vést je k Ježíši. Nebránit dětem znamená také: nežít v rozporu s vírou. Kdo neusiluje žít v souladu s vírou, ten brání svým dětem na cestě ke Kristu. ...
Přijmi ho jako milovaného bratra

Filemonovi

17.8.2014

... Ne, že by vnější poměry nebyly důležité. Jistě znamenají mnoho. Samozřejmě, řada věcí souvisí s vnějšími poměry. A je dobré a potřeba pracovat i na jejich změně. Ale proměna života začíná zevnitř, ze srdce člověka. ...
Slyšet, věřit, milovat, žít

Deuteronomium 6,4-9

3.8.2014

... Uprostřed života musí to, čemu věříme, nabýt konkrétní podobu. Platí tady: „Ukaž mi, jak žiješ, a já ti řeknu, co je tvoje víra.“ Na každodenním životě, trávení času a utrácení peněz, způsobu mluvení, tam je vidět, čemu člověk věří. " ...
Vložte starost na Boha a děkujte

1. Petrova 5,7; Filipským 4,6

27.7.2014

... Starosti mohou z člověka vysát všechnu radost, mohou z něho udělat zarytého mrzouta, brblouna a věčného nespokojence. Starosti mohou z člověka udělat nanejvýš nepříjemného a protivného člověka s věčně zatrpklým výrazem, člověka plného hořkosti, zlosti, zloby a nenávisti. Starosti člověka mohou připravit o jeho víru. Boží Slovo nám říká: „Vložte své starosti na Boha." ...

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)