Dál přece nejdeme sami I

Bohoslužby a kázání ve školním roce 2015/2016
(První část cesty Starým zákonem - od Abrahama po dobu Soudců)


Rozloučení s Bohumilem Kejřem

(Vzpomínkové a děkovné bohoslužby 29. srpna 2016)

Modlitba, čtení z Bible a kázání Vzpomínka (mp3)

Modlitba: Ondřej Halama, čtení z Bible: Daniel Heller, kázání (Římanům 8,38-39): Michal Šourek, vzpomínka: Jiří Polma.


Bůh si nás vyvolil – je to obdarování i úkol

Efezským 1

28.8.2016

... Vyvolení je dar a privilegium, které jsme od Boha dostali. Je to ale také odpovědnost, závazek a úkol, který máme. ...
Běžte tak, abyste získali cenu vítěze

1. Korintským 9,24-27

21.8.2016

(Olympijské kázání) ... Nestačí jen začít, nestačí jen se zúčastnit, je potřeba vyhrát: tím, že dobře běžím a doběhnu až do cíle. Začátek s Kristem, obrácení, je start. Tím to začíná a je důležité odstartovat, ale pak to pokračuje závodem, během. Potem, dřinou, výdejem energie. ...
Nech se poslat, Gedeone

Soudců 6-7

5.6.20++16

... "Běž, já tě posílám.“ Ohromující odpověď. My bychom totiž chtěli, aby to Bůh nějak zařídil sám. Říkáme si, že by s tím Bůh měl něco udělat. A on to zařizuje tak, k našemu velikému překvapení a zděšení, že posílá nás. ...
Začátek doby Soudců

Soudců 2-3

29.5.2016

... To je jediná cesta vpřed. Poznat a vyznat svůj hřích a prosit Boha za odpuštění. Boží lid musel poznat a vyznat svou nesvatost, aby se Bůh mohl smilovat a poslat záchranu – posílal soudce a dával vítězství nad nepřáteli. ...
Jozue volá k rozhodnutí

Jozue 24

22.5.2016

... Veliký důraz Jozuovy výzvy je slovo dnes. Rozhodněte se dnes a ještě dnes a právě dnes. Žádné odkládání a odsouvání. Žádná prokrastinace s tím, že je dost času a že to přece tak nespěchá a že zítra je také den. Protože už nemusí být žádné zítra a už nemusí být žádná druhá šance. ...
Proste Ducha, aby vás naplnil

Skutky 2

15.5.2016

... Bodnutí Ducha svatého v člověku vyvolá otázku: „Co mám dělat?“ Člověk nemůže nezaujatě vyslechnout: „Jsi hříšník!“, a jít v klidu domů. Člověk se ptá: „Co mám dělat?“ Tak často slyšíme Boží slovo a ono kolem nás padá jako hrách ze stěny. Teprve když se začneme ptát: „Co mám dělat?“ je to znamením, že k nám mluvil Bůh skrze Ducha svatého. ...
Odstraňte vše, co propadlo klatbě

Jozue 7

8.5.2016

... Boží lid je jedno tělo. To, co dělá jeden, se týká všech ostatních. Hříchy a poklesky jednoho se netýkají jenom viníka samého, ale celé rodiny a celého Izraele. Vina a hřích vždy dopadají na společenství, ve kterém člověk žije. Nelze je redukovat jenom na jednotlivce a tvrdit, že jde jen a pouze o jeho soukromý život, soukromou vinu a soukromý hřích. ...
Dolů hradby padají

Jozue 6

1.5.2016

... Ano, někdy je to těžké, udělat krok poslušnosti, protože Bůh chce něco, co je proti našim přáním a touhám, proti našim instinktům, čemu se druzí mohou smát a kroutit nad tím posměšně hlavou. Ale právě v takové situaci ukazujeme, jak je to doopravdy s naším vztahem k Bohu. Svojí poslušností nebo neposlušností. ...
Písnička o Boží jedinečnosti

Deuteronomium 6

17.4.2016

... Po první sloce Šemá Jisráel, kterou jsme zpívali, přijde výzva k lásce k Bohu, k milování Hospodina. Protože to je jediný možný, jediný přiměřený způsob vztahu k Hospodinu, Stvořiteli, Pánu nebe a země: láska. Bible přitom ovšem nemyslí na zbožné city nebo nálady či slova, ale na poslušnost a věrnost Bohu, která se projevuje v celém životě...
Vyjde hvězda, povstane žezlo

Numeri 22-24

10.4.2016

... Je tím vyjádřeno, že být blízko Božímu lidu nestačí. Nestačí být sousedem. Nestačí být sympatizantem. Záchranu a budoucnost má jen ten, kdo se stane součástí Božího lidu, lidu, kterému Bůh žehná. ...
Dokonáno jest!

Jan 18-19

25.3.2016

... Velkopáteční bohoslužby se čtením pašijí podle evangelisty Jana ...
Býček nebo Beránek?

Exodus 32

20.3.2016

... Zlatý býček nebo ukřižovaný Beránek? Co je tvoje volba? Kterého z těch dvou si svolíš? Kterému z těch dvou dáš svůj život? ...
Desatero

Exodus 20

13.3.2016

... Chci dnes zmínit tři věci, kterými lze vyjádřit smysl, přínos, požehnání Desatera. Jsou jako tři dílky mozaiky, které společně dávají krásný obraz. Desatero bývá označováno jako uzda, pravidla a zrcadlo. ...
Putování pouští

Exodus 15-16

6.3.2016

... Svoboda Božích dětí znamená leccos si odříci, ledasčeho se vzdát. Proto se mnoha lidem jeví jako lepší sedět u hrnců plných masa v otroctví, nežli si na svobodě odepřít to, co mají druzí. ...
Vyjití z Egypta

Exodus 11-12

21.2.2016

... Je to zvrácené, když člověk zotročuje druhého člověka. Když jsou tu otrokáři a otroci. Největším otrokářem člověka ale není a nemůže být člověk. Největším otrokářem člověka je hřích. ...
Ani pazneht tu nezůstane

Exodus 4-10

14.2.2016

... Věřit, být křesťanem znamená odevzdat se Bohu plně a beze zbytku. Totálně. O tom mluví příběh o egyptských ranách, zatvrzelém faraonovi a paličatém Mojžíšovi. Ale hlavně o neústupném Bohu. Žádné kompromisy. ...
Josef slouží u Potífara

Genesis 39

17.1.2016

... „Jak bych mohl,“ zní z Josefových úst. To Josef je normální uprostřed bláznivého a pomýleného světa, který za normální prohlašuje to, co je nenormální a zvrácené, a za nenormální to, co je normální. ...
Josef nese pochodeň víry

Genesis 37

10.1.2016

... Bratři Josefa nenáviděli, velmi hluboce ho nenáviděli. Trnem v oku jim byla jeho jinakost. To nebylo kvůli oné pestře tkané suknici, že ho nenáviděli. A nebylo to kvůli tomu, že byl tatínkův mazlíček. ...
Jákobův boj, Boží boj

Genesis 32

3.1.2016

... Uprostřed tohoto zápasu dochází k proměně. Tady Jákob poznává, jak naléhavě Boha potřebuje: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ Už nespoléhá na svoje schopnosti, svoji sílu, svoji chytrost, na svoje kličky. ...
Budu vás těšit jako matka

Izaiáš 66,13

3.1.2016

... Kázání k biblickému heslu roku 2016 z novoročních bohoslužeb 3. ledna 2016 v kostele u Martina ve Zdi. ...
Jákob u Lábana

Genesis 29-30

27.12.2015

... A v tom má tento starozákonní příběh velmi blízko k Vánocům. Bůh dal syna jako znamení svého požehnání. Dal nám svého Syna. I proto, abychom se nemuseli navzájem svářit jako Lea a Ráchel, jednat zle a úskočně jako Jákob a Lában. Dal Syna, abychom mohli všichni být prvorození. ...
Jákob na útěku

Genesis 28

13.12.2015

... Jak šťastní jsou ti, kdo prožijí svůj Bét-el a poznají: Ne, neuteču před ním, a to s děsem a chvěním, ale zakusí při tom zároveň onu radostnou jistotu: On je se mnou. ...
Izák žehná Jákobovi

Genesis 27

6.12.2015

... Později, když zmoudřel a pochopil, že Bůh žehná těm, kdo se na něho spoléhají. Že člověk může svěřit věci života, své osudy a cesty do Boží ruky s důvěrou, že Bůh jedná. Že se může vzdát všech kliček, lstí, lží a klamů v zápase o dobré Boží věci. ...
Izák - tvůrce pokoje

Genesis 26

29.11.2015

... Kdo si je jistý, může si dovolit být mírný. Kdo ví, že Pán je blízko, nepotřebuje propadat nejistotě. Věřící děti vědí: mohou nás vyhnat od jedné studny, najdeme druhou. ...
Obětování Izáka

Genesis 22

22.11.2015

... Víra ve vzkříšení všechno mění. Bez víry ve vzkříšení a v Boha, jenž má moc křísit, bychom mohli skončit se svou vírou. Kde vyprahla tato víra, a z křesťanství se stal jenom návod k mravnému životu, ztratila víra náboj. ...
Soud nad Sodomou

Genesis 18-19

15.11.2015

... Že by kvůli několika spravedlivým neměli být spravedlivě potrestáni hříšníci? Nechce Abraham příliš? Nechce po Bohu, aby nakonec netrestal a zcela se vzdal trestu nad bezbožníky? ...
Co si zvolit

Genesis 13-14

15.11.2015

... A to je v životě rozhodující: co k našemu životu řekne Bůh. Blahoslavený ten, kdo jako Abraham slyší: „Tvoje volba byla dobrá volba.“ ...
Povolání Abrahama

Genesis 12

8.11.2015

... Víra má hluboký dopad a má mít hluboký dopad na tento svět – naše víra. Nesete požehnání, když jste se vydali na Kristovu cestu. ...

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)