Dál přece nejdeme sami II - archiv kázání

Bohoslužby a kázání ve školním roce 2016/2017
(Druhá část cesty Starým zákonem - od proroka Samuela po návrat z babylonského zajetí)


Duch svatý je naplnil

Skutky 2,2-4

4.6.2017

... Když je plný Ducha svatého, je to na něm vidět. Už v něm není místo pro hřích. Čím více se nechá člověk naplnit Duchem svatým, tím méně má místa pro zlé a nedobré věci. ...
Mluví o Bohu, o kterém mlčí

Ester 2-4

28.5.2017

... Skutečnost víry není dána počtem slov o Bohu, nýbrž tím, že Bůh v životě člověka jedná. Tím, jak se člověk nechá Bohem ovládat, tím, koho v životě staví na první místo. ...
Věrnost v modlitbách

Daniel 6

21.5.2017

... Daniel zachovává především věrnost Bohu. Jeho modlitba je výrazem této věrnosti. Dodnes je jedním z hlavních a stěžejních znaků věrnosti Bohu. ...
Nepokloníme se

Daniel 3

7.5.2017

... Věrnost Bohu nesmí být závislá na Boží pomoci. Může se stát, že Bůh nevysvobodí. Ale věrnost zůstává věrná, i když nevysvobodí. Protože poslouchá Boha. ...
Život s novým srdcem

Ezechiel 36,25-27

30.4.2017

... Jak se žije s novým srdcem od Boha? Co charakterizuje nové, masité srdce, které nám Bůh dává místo kamenného srdce? Jak to mění život? ... (Kázání k biblickému heslu na rok 2017 - 2. část)
Není zde, byl vzkříšen!

Lukáš 24

16.4.2017

...Vzkříšení všechno mění. Dává životu smysl a hloubku, dává mu úplně nový rozměr. Život je plný a bohatý. Bez vzkříšení je chudičký a kratičký, jen pár let nebo desetiletí a pak už jen prach a popel. A i kdyby se do těch roků směstnalo sebevíc, je to jako nic. Vzkříšení přináší do života nesmírné poklady věčnosti. ...
Přijíždí k tobě tvůj Král

Matouš 21,1-14

9.4.2017

... Přijetí Krále Ježíše nikdy nezůstane bez takových důsledků. Bez služby Kristu Králi, služby zvěstování evangelia i docela všední praktické služby ve společenství sester a bratrů ve sboru. Bez oběti, kterou člověk Kristu rád přinese: oběti času i prostředků. ...
Oheň a kladivo

Jeremiáš 23

26.3.2017

... Pokud někdo svou zvěstí vychází vstříc starému člověku ve mně, nezazní od něho nic o změně, očistě, nápravě, proměně, je to falešné proroctví a ďábelská lest. Pravé Boží slovo je jako proměňující a tříbící oheň. ...
Nespoléhejte na klamné řeči, důvěřujte Bohu

Jeremiáš 7

19.3.2017

... Spoléhání na klamná, lživá slova je, když se raději nechci míchat do sporů svých bližních. Spoléhání na Boha je, když férově a laskavě pomůžu spor urovnat. Spoléhání na klam je, když se chovám přátelsky jen k milým nebo vlivným lidem. Spoléhání na Boha je, když jednám s láskou i se sociálně a společensky slabými. ...
Bůh od tebe čeká dobré ovoce

Izajáš 5

12.3.2017

... To je první důležitá věc. Nezáleží na tom, co stvoření očekává od Stvořitele, ale na tom, co Stvořitel očekává od svého stvoření. Bůh je náš Stvořitel, Bůh je ten, kdo o nás pečuje, stará se, zahrnuje nás svojí láskou. A právem od nás očekává dobré ovoce. ...
Král Jóšijáš (BMV)

2. Královská 22

5.3.2017

... Je to příběh o naději pro všechny, kdo nepochází z věřících rodin, pro ty, kterým o Bohu neřekli nic rodiče a prarodiče ani nikdo jiný z rodiny, které nikdo k víře nevedl a nevychovával. Příběh o králi Jóšijášovi nás učí: Nikdo si nemusí myslet a nikdo si nemusí a vlastně ani se nemůže vymlouvat, že nezdědil víru, ale jen nevěru. ...
Ať poznají, že jsi Bůh

2. Královská 18-19

26.2.2017

... Jde především o Boží čest a slávu. Ne naši. Jde o Boží oslavení a vyvýšení. Vysvobození a prosba o ně je tu proto, aby lidé poznali, že Hospodin je Bohem, že zde je pravda, spása, cesta k věčnému životu. V Chizkijášově modlitbě zaznívá nejhlubší pokora. ...
Nechte pomstu Pánu

2. Královská 6

19.2.2017

... Pomstou člověk vlastně přechází do tábora Božího nepřítele, do ďáblova tábora. Je to jedna z nejdokonalejších lstí, kterou ďábel na světě má. ...
Uzdravení Naamána

2. Královská 5

12.2.2017

... Zdá se nám, že a ni pro Pána Boha toho nemůžeme mnoho vykonat, vlastně skoro nic. Není to však pravda. Nikdo z nás není tak bezvýznamný, aby nemohl udělat něco pro Boha i pro bližního, když si neseme v srdci víru, která dává radost a naději, pokoj. ...
Neprodám a nevyměním

1. Královská 21

5.2.2017

... Nábot je tvrdá palice. Jeho tvrdošíjnost a neoblomnost ale má velmi dobrý důvod. Není to vyjednávání o lepších podmínkách. Není to ani antipatie nebo nepřátelství vůči králi. Důvod je jiný. Hospodin a jeho přikázání. ...
Elijáš na Chorébu

1. Královská 19

29.1.2017

... Eliáš má a musí poznat, že Bůh působí jinak. Že to nejsou efekty a zázraky, čím oslovuje a mění srdce člověka. Že jen ten, kdo uslyší Boží hlas, tichý a jemný, že jen ten se setkává s Bohem. ...
Elijáš na Karmelu

1. Královská 18

22.1.2017

... To největší a nejlepší, co můžeme dát svému národu, lidem kolem sebe, je zvěstovat Boží vůli a varovat před opouštěním Hospodina. ...
Vložte starost na Boha a děkujte

1. Královská 17

15.1.2017

... Vložit na Boha neznamená: „Mně je to jedno.“ Znamená to i dál o tom přemýšlet, zápasit, jednat. Znamená to i dál (a to především) ptát se na Boží vůli a poslušně poslechnout. Kde člověk vloží něco na Boha, do jeho rukou, je ale naplněn Božím pokojem, mizí nervozita, strach, úzkost, ochromení. ...
Bůh chce poslušnost

1. Královská 13

8.1.2017

... Bůh chce poslušnost. Bez vytáček a uhýbání, bez překrucování toho, co přikazuje. Poslušnost jeho vůle, jeho hlasu. Zdánlivě se ten prorok z Judska neprovinil ničím velikým. Jedl a pil. A přece se provinil velmi mnoho: přestal poslouchat. ...
Dám vám nové srdce

Ezechiel 36,26

1.1.2017

... Novoroční kázání k biblickému heslu na rok 2017: A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. ...
Nejdůležitější místo Vánoc

Lukáš 2 a Matouš 2

25.12.2016

... Nejdůležitějším místem, pokud jde o Vánoce, je Boží srdce. Protože je to Boží srdce, plné lásky, dobroty a milosrdenství, které přichází s nápadem a myšlenkou, že Bůh sestoupí do světa, že se stane člověkem. ...
Šalomounův chrám

1. Královská 6-8

4.12.2016

... Čekat Kristův příchod znamená milovat Boží dům, který máme, a nechat Krista, aby z nás budoval chrám Ducha svatého. Protože jen takový chrám nebude rozmetán, až Kristus přijde znovu. ...
Šalomounova (ne)moudrost

1. Královská 3-11

4.12.2016

... Proto je tak důležitá a moudrá stará zásada, že za manžela nebo manželku si křesťan má brát jedině křesťana, ne člověka bez víry či jiné víry. Spojit život s tím, kdo neslouží Kristu, ale modlám (ať už je to cokoli), je vždy nesmírné riziko. ...
David a Abšalóm

2. Samuelova 14-19

27.11.2016

... „Kéž bych byl umřel místo tebe, Abšalóme, můj synu.“ David nemůže umřít místo svého syna. Ale jeho láska, hluboká láska k odrodilému, ztracenému synu připomíná onu nejhlubší a největší lásku, která se rozplakala nad nezdárnými syny a dcerami. ...
Neobracejte se k duchům zemřelých

1. Samuelova 28

6.11.2016

... Cesta k mrtvým je cestou zoufalství, cestou ztráty víry v živého Boha. Tam, kde je víra v živého Boha, tam se člověk dotazuje a obrací o pomoc k tomu, který je živý. ...
Buďte střízliví! Buďte bdělí!

1. Petrova 5,8-11

23.10.2016

... Slavnostní bohoslužby k 70. výročí založení sboru Spořilov - Jižní Město a 10 letům kostela Milíče z Kroměříže, kázal Joel Ruml ...
Hospodin hledí na srdce

1. Samuelova 16,1-13

9.10.2016

... Hrozný pocit, když si to člověk uvědomí, že Bůh vidí ne to, co je před očima, na co se dívá člověk, ale to, co je v srdci, co je uvnitř. ... Na druhé straně je to však nesmírná radost, že Bůh hledí k srdci. ...
Díkůvzdání srdce, úst a rukou

Židům 13,15-16

2.10.2016

... Je to nesmírně důležitý rozměr díkůvzdání. Poděkovat Bohu a vzdát mu chválu tím, že něco obětuji pro druhé. Ten, kdo je Bohu vděčný za jeho dary, kdo ví, jak bohatě a štědře byl obdarován, děkuje slovy i tím, že sám obdarovává. Štědře obdarovává. ...
Jako jiné národy

1. Samuelova 8

25.9.2016

... Tato odlišnost má dýchat z nás, z našich rodin a domovů. Odlišnost v tom, že nevidíme smysl života jen v práci a/nebo zábavě, že máme čas pro Boha a jeho slovo, čas na shromáždění. Odlišnost v tom, že to, co na nás přichází, přijímáme v důvěře v Boží moc. Odlišnost v tom, že žijeme nadějí a pokojem. ...
Boží soud a ztráta truhly smlouvy

1. Samuelova 4-7

18.9.2016

... Zvěst o vážnosti Božího soudu platí nám všem. Volá nás k pokání, k vyznání vší bezbožnosti našeho života. K vyznání pokřiveného zneužívání věcí víry pro zisk a moc, vliv a jméno. Všech pokusů vybírat z hrnce života jen to, co se nám líbí a co nám chutná. Zvěst o Božím soudu nás volá, abychom žili vroucí vírou, věrností a poslušností Bohu. Volá nás k sebezapření a nesení kříže. Protože to je cesta Ježíšových učedníků. Cesta služby a oběti. ...
Mluv, Hospodine

1. Samuelova 2-3

11.9.2016

... Nebudeme růst jako křesťané, ani jako jednotlivci, ani jako sbor, když neztichneme a nebudeme Bohu naslouchat. Proto je v našich dnech tak vzácná Boží řeč. Samá činnost a aktivita, samé jednání a porady, žádné ztišení. Ale bez ztišení není možno naslouchat Božímu hlasu. ...
Chana a dítě vyprošené od Boha

1. Samuelova 1-2

4.9.2016

Děti ve sboru si musíme vyprosit vroucími modlitbami. Modlitbami za své vlastní děti a vnuky, i za děti a vnuky druhých. Ale také vroucími modlitbami za lidi kolem sebe, kteří v Krista nevěří. Prosíte vytrvale Boha za to, aby se lidé, které potkáváte v práci, nebo v obchodě, před domem, kteří žijí v bytě nebo domě vedle vás, aby se roztoužili po Božích věcech? Aby uvěřili a aby se z nich staly děti Božího království? I o tyto děti jde. ...
Bůh si nás vyvolil – je to obdarování i úkol

Efezským 1

28.8.2016

... Vyvolení je dar a privilegium, které jsme od Boha dostali. Je to ale také odpovědnost, závazek a úkol, který máme. ...
Běžte tak, abyste získali cenu vítěze

1. Korintským 9,24-27

21.8.2016

(Olympijské kázání) ... Nestačí jen začít, nestačí jen se zúčastnit, je potřeba vyhrát: tím, že dobře běžím a doběhnu až do cíle. Začátek s Kristem, obrácení, je start. Tím to začíná a je důležité odstartovat, ale pak to pokračuje závodem, během. Potem, dřinou, výdejem energie. ...
Budu vás těšit jako matka

Izaiáš 66,13

3.1.2016

... Kázání k biblickému heslu roku 2016, z novoročních bohoslužeb 3. ledna 2016 v kostele u Martina ve Zdi. ...


© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)