Dál přece nejdeme sami III - archiv kázání

Bohoslužby a kázání ve školním roce 2017/2018
(První část cesty Novým zákonem - evangelium podle Marka)


Večeře Páně - ochutnávka věčnosti

Zjevení 19,1-9

1.7.2018

... Večeře Páně je jako otevření závěti, při kterém nám Ježíš ukazuje, co všechno zdědíme. A v nás to probouzí radostné očekávání toho, co přijde. ...
Večeře Páně - chleba života a kalich spásy

Jan 6,35.48-59

24.6.2018

... Večeře Páně je v tom velice názorná. Chleba, který jím, strávím a stane se mojí součástí. A stejně je to s vínem, které vypiju. Podobným způsobem se má stát Ježíš mojí součástí. Každé rozhodnutí, každá reakce, každé slovo, každý čin, každá myšlenka, všechno s ním má souviset, vše jím má být prostoupeno. ...
Jděte a křtěte

Matouš 28,16-20

3.6.2018

... Propojit člověka s Kristem. A učit ho všechno, co Ježíš přikázal. Křesťanská víra se točí kolem Ježíše. Jeho zvěstuje, o něm mluví, k němu zve, s ním propojuje, o něm svědčí a vyučuje. Kde Kristus není a kde není středem všeho, není to křesťanská víra. ...
Ve jméno Otce i Syna i Ducha

Matouš 28,16-20

27.5.2018

... Trojice je a zůstane tajemstvím. Nemůžeme tomu naplno porozumět. Čemu ale porozumět můžeme, je krása a síla důsledků tohoto učení o Trojici. Trojiční učení totiž není jen spekulace, ale zásadně ovlivňuje náš život. Pokud jsme stvořeni k Božímu obrazu, znamená to, že jsme stvořeni k obrazu Trojice, věčného božského společenství jednoty, lásky a služby. ...
Večeře Páně - slavnost smíření

1. Janova 4,9-10

20.5.2018

... Naší slavností smíření je večeře Páně. Přesně to chce a má večeře Páně být. Slavnost, při které Ježíš slaví se všemi, kdo se navrátili k nebeskému Otci. Radostná slavnost smíření s Bohem. Večeře Páně připomíná nutnost smíření s Bohem, připomíná základ, na kterém smíření stojí, rozvíjí v nás ochotu ke smíření a ujišťuje o smíření s Bohem. ...
Proměň mne v dobrou zem

Marek 4,1-20

6.5.2018

... Ježíš vypráví podobenství o rozsévači právě proto, aby se jeho učedníci – abychom se i my – rozhodli, že chceme naslouchat jeho slovu jako dobrá půda. Dnes a zítra a vždycky, znovu a znovu. ...
V důvěře v Boha dala vše, co měla

Marek 12,41-44

29.4.2018

... Druhá věc, ke které nás příběh zve, je důvěra. Vdova dala Bohu všechno, co měla. V hluboké víře v Boha, v hluboké důvěře v jeho dob-rotu. Dala vše, co měla, a jediné, o co se mohla opřít, byla důvěra v Boží zaslíbení, že je ochráncem a pomocníkem vdov a sirotků. Svěřila celou svou existenci Bohu. ...
Největší přikázání

Marek 12,38-44

22.4.2018

... Kdo poznal Boží lásku v Kristu a důvěřuje jí, ten Boha samozřejmě miluje. Miluje ho nade vše. Miluje ho v dostatku i nedostatku, ve zdraví i v nemoci, když je život snadný i ve chvíli, kdy by měl kvůli Kristu nést kříž nebo dokonce obětovat svůj život. ...
Otázka vzkříšení

Marek 12,18-27

15.4.2018

... Křesťanská víra, hodná toho jména, stojí na skutečnosti vzkříšení. Popírat vzkříšení, nebo je vysvětlovat jen nějak obrazně, je krok mimo křesťanskou víru. ...
Dejte Bohu, co je Boží

Marek 12,13-17

8.4.2018

... Dát sám sebe Bohu, odevzdat se Bohu, vydat mu celý svůj život. Přijmout ho za Pána, kterého poslouchám a podle jehož vůle jednám, jemuž naplno sloužím. To má Ježíš na mysli. Co je Božího, dejte Bohu. ...
Velikonoční ráno Marie Magdalény

Jan 20,1-18

1.4.2018

... To je rozhodující velikonoční otázka: „Koho hledáš?“ Koho hledáš? Co chceš? Po čem toužíš? Od koho něco čekáš? Od koho čekáš pomoc, naději, od koho čekáš život? Kdo se má stát tvým životem? Koho vlastně hledáš? Správně odpoví ten, kdo řekne: „Já hledám tebe, jen tebe, Ježíši, můj Pane a Spasiteli.“ Protože jedině tato odpověď dává skutečný smysl, naději uprostřed beznaděje, radost uprostřed smutku, život uprostřed smrti. ...
Jiným pomáhal, sám sobě pomoci nemůže.

Marek 15,31

20.3..2018

... Ježíš nechtěl pomoci sobě, aby mohl všechnu pomoc dát druhým. Aby všechnu sílu nasměroval na druhé. Kdyby byl chtěl pomoci sobě, nebyl by Spasitelem světa. Jeho spasitelství bylo právě v tom, že si nemohl ani nechtěl pomoci. ...
Přichází k tobě Král pokoje

Marek 11,1-11

25.3.2018

... Ježíš přináší pokoj s Bohem. Kdo Ježíše přijme a nechá ho vstoupit do svého srdce, získá tento úžasný pokoj, smíření s Bohem. Nejkrásnější a nejvzácnější dar. ...
Petrovo zapření

Marek 14,54.66-72

18.3.2018

... Pláč je důležitým rozměrem lidského života a je na tom moc zle ten, jemuž vyschly slzy a nedovede plakat – především sám nad sebou a nad svým hříchem, ale také nad hříchem a utrpením druhých. ...
Modlitba v Getsemane

Marek 14,32-42

11.3.2018

... Zápasí o jistotu, že kříž je Boží vůle. Zápasí o sílu, aby cestou Boží vůle došel věrně až do konce. To je alfa a omega, podstata a jádro duchovního zápasu. Poznávat a hledat Boží vůli, objevovat ji a tuto Boží vůli naplnit. ...
Poslední večeře

Marek 14,12-26

4.3.2018

... Základní tón je radost z toho, co Bůh připravil, z vysvobození, ze svobody, z novosti života. Když Židé jedli beránka, nemysleli především na jeho oběť. Měli radost, velikou radost. Krev beránka zachránila naše životy. Bůh nás vysvobodil. To je hlavní, na co myslíme, co si připomínáme, co oslavujeme. . ...
Prokletý fíkovník

Marek 11,12-26

18.2.2018

... každá předstíraná víra, která jen staví na odiv listy, ale nemá opravdové ovoce, nad sebou uslyší slovo Božího soudu. Každá víra, každý život, každý sbor, který z venku vypadá nádherně, lákavě, slibně, ale pro hladového nemá nic, ani holičku, je odsouzen k zatracení, prokletí, uschnutí a konci. ...
Odpouštějte!

Marek 11,22-25

11.2.2018

... Odpuštění není možnost, kterou si mohu vybrat, když se mi bude chtít. Je to Boží příkaz, který musím poslechnout. Abych udržoval svůj vztah k Bohu v pořádku, potřebuji každodenně jeho odpuštění (a musím o ně každý den prosit), a musím také sám každodenně odpouštět. ...
Vyčištění chrámu

Marek 11,15-18

4.2.2018

... Příčinou Ježíšova hněvu je to, že všechen ten chvat a shon a servis nahradil modlitbu. Všichni jsou zaměstnaní, ať už prodávají nebo kupují, spousta programu a činnosti – jen Bůh se z toho vytratil. Boží lid se přestal modlit, přestal naslouchat Bohu a mluvit s ním. ...
Vzdej se majetku a následuj mne

Marek 10,17-27

14.1.2018

... Jestli chce věčný život, musí následovat Ježíše. Ale aby mohl ten muž následovat Ježíše, musí se zbavit toho, co mu v tom brání, co mu to znemožňuje. A to je jeho poklad na zemi, ke kterému upnul svoje srdce. Který miluje nade vše. A který je jiným bohem, jehož má a jenž mu nedovoluje milovat Boha srdcem a celou duší a celou silou. A kterého se proto musí radikálně zbavit. ...
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj

Marek 10,1-12

7.1.2018

... Manželství je Boží vynález a Boží určení pro člověka. Kde lidé Boha poslouchají a ctí, tam to považují za samozřejmost. Když Boha, Stvořitele, přestanou poslouchat a ctít, začnou samozřejmě znevažovat dar a úkol manželství. Manželství je prohlašováno za lidmi vymyšlenou, dobově a kulturně podmíněnou, a proto nijak normativní, formu soužití. ...
Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo

Zjevení 21,6

1.1.2018

... Novoroční kázání k biblickému heslu na rok 2018: Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zjevení 21,6) ...
Mějte se na pozoru

Marek 13,24-37

31.12.2017

... Jen blázen si může myslet, že udělá nějakou milost Bohu, když bude v den Kristova příchodu na tento den připraven. Že Bohu prokáže laskavost, když bude s hospodářem bdít a nedovolí zloději, aby vykradl jeho dům. ...
Jsme Boží děti, žijme jako Boží děti

1. Janova 3,1-6

25.12.2017

... Celý můj život byl jako nádherné dětství, protože jsem měl podivuhodného nebeského Otce! Jeho láska mne provázela celým životem. Navzdory všemu, co bylo těžké a nesnadné, jsem vždy věděl a mohl se spolehnout, že můj Otec je tu se mnou a pro mě, že mě má rád. ...
Zlí nájemci vinice

Marek 12,1-12

24.12.2017

... Vše by bylo odpuštěno, všechno zlo, ublížení, zloba – kdyby ti vinaři přijali posledního posla, syna. Kdyby se mu otevřeli, kdyby to s ním dali do pořádku. I naše hříchy, všechny naše hříchy jsou odpuštěny, když přijmeme Syna – Ježíše Krista. Nač má ale čekat ten, kdo odmítne Pána Ježíše? ...
Ty jsi Kristus

Marek 8,27-38

10.12.2017

... Naše věrohodnost jako křesťanů závisí v posledu na tom, zda je náš život následováním Ježíš Krista. To znamená, zda je to život jasně orientovaný na Boha, život oddanosti a poslušnosti Boží vůle. A zda se tento vztah k Bohu projevuje taky v našich mezilidských vztazích. ...
Proměnění na hoře

Marek 9,2-9

3.12.2017

... „Toho poslouchejte“ znamená poslouchat také to, co k tomu Ježíš dodal: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej."
Jairova dcera

Marek 5,21-43

26.11.2017

... Co Ježíš říká, dává smysl jen ve světle Velikonoc, jeho smrti a vzkříšení. Pro toho, kdo má moc nad smrtí, není smrt tohoto dítěte nic víc, než malý šlofíček. Moc smrti pro něho není nic víc, než prášek na spaní. ...
Nasycení zástupu

Marek 6,30-46

12.11.2017

...Bůh může i z nedostatečnosti, slabosti, trošky, kterou mu dáme k dispozici, udělat mnohem víc, než ze síly a schopnosti, kterou si necháme pro sebe. „Málo“ není málo, když to dáme Bohu, aby to mohl použít. A naopak „mnoho“ není mnoho, vlastně vůbec nic, když nejsme ochotni to v Kristově jménu sdílet. ...
Boží spravedlnost z milosti

Římanům 3,21-28

29.10.2017

... Vyznání víry říkají, komu jako křesťané věříme. Udávají adresu. Zda skutečně věřím, se ale ukáže teprve, když se ke Kristu vydám, když se k němu modlím, když mu svěřím život, poslouchám ho, následuji ho. Můžu Ježíše nazývat Pánem ve všech pádech: když ho neposlouchám, nedůvěřuji jeho slovu a nejdu s ním, znamená to, že nevěřím, že je Pán. ...
Ježíšova rodina

Marek 3,20-35

22.10.2017

... Svou strohou odpovědí své matce a sourozencům, která je vlastně prorockým slovem, Ježíš říká nejen: Postav svoji rodinu a všechny ostatní lidské vztahy do podřízenosti svého vztahu k Bohu! Říká tím také: Uznej křesťanský sbor, Boží rodinu, za svoji novou rodinu! ...
Ustanovil je, aby s ním byli a aby je poslal

Marek 3,15-19

8.10.2017

... Stát s učedníkem znamená jít do Ježíšovy školy, stát se žákem, naučit se poslouchat, nepředvádět stále své já, měnit se a rozvíjet. Stát se učedníkem znamená zapsat se na celý život. Jen jeden je Mistr a jeho škola učednictví nikdy nekončí....
Uzdravení ochrnutého

Marek 2,1-12

1.10.2017

... S problémy těla spěcháme k lékaři. Když člověka něco začne bolet, jde za lékařem a chce dostat lék na svou bolest. Ale s duší naplněnou hněvem, zlobou, osamělostí? S duší plnou nevyznané viny, neodpuštěného hříchu? Co děláme s ní? ...
Časně ráno se modlil na pustém místě

Marek 1,35-39

24.9.2017

... Protože ranní modlitba předznamenává celý den, všechno, co se pak děje. „Do prvních chvil nového dne nepatří vlastní plány a starosti, ani přílišná pracovní horlivost, ale Boží osvobozující milost, Boží žehnající blízkost“ (D. Bonhoeffer). První chvíle dne patří společenství a rozhovoru s Bohem. ...
Čiňte pokání a věřte evangeliu

Marek 1,12-20

17.9.2017

... Opravdové pokání ale znamená změnu. Nejenom si ulevit zpovědí a pokračovat v tom, co jsem dělal zlého. Opravdové pokání znamená jít do hloubky. K samotnému kořenu. Litovat nejenom důsledků, ale příčiny. Pokání znamená změnit jednání i smýšlení. ...
Jan Křtitel

Marek 1,1-11

10.9.2017

... Jasně povědět, že se Bohu něco nelíbí, že je to v rozporu s jeho vůlí, je důležitá křesťanská povinnost. Je to součást pastýřské odpovědnosti, kterou jako křesťané máme za druhé: za lidi ve sboru, za bratry a sestry, ale i za lidi mimo sbor. ...
Byli nazváni kristovci

Skutky 11,26

3.9.2017

... Osobní vztah, vztah důvěry ke Kristu, dělá z člověka křesťana, doslova – jak už víme – kristovce. Protože to je na křesťanství hlavní a základní a nejpodstatnější – Kristus sám. Kdo k němu našel osobní vztah, důvěryplný a láskyplný, kdo v něm poznal svého Pána a Spasitele, a kdo to také přijal a jasně řekl a vyznal, je kristovec, křesťan. ...


© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)