Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město) Dál přece nejdeme sami IV - archiv kázání

Bohoslužby a kázání ve školním roce 2018/2019
Druhá část cesty Novým zákonem - kniha Skutků apoštolských, Janovo evangelium, Pavlovy dopisy)


Zde si můžete poslechnout kázání z našich bohoslužeb. Srdečně Vás ale zveme - přijďte a slavte nedělní bohoslužby spolu s námi. Poslechnout si kázání je jen náhražka. Být u toho naživo je rozhodně lepší. Obecentví sboru se nedá nahradit internetem. Bylo by škoda, kdyby Vaše místo v našem kostele zůstalo prázdné. Něco moc důležitého by nám tu chybělo. A to - Vy. Těšíme se na Vás! :-)


Všechno bude dobré

Zjevení 21,1-5

30.6.2019

... Jako ten, kdo si už přečetl poslední stránky Bible, vám mohu říci s radostí a jistotou víry: „Všechno bude dobré.“ I to, na co sami nestačíte. Protože Bůh na to stačí. Jen svěřte svůj život Kristu. Když to uděláte, můžete žít s jistotou: „Všechno bude dobré.“ ...
Boží zbroj pro křesťana

Efezským 6,10-18

16.6.2019

... Ježíš je Boží vítězná síla a moc do zápasu s ďáblem. Ježíše je Boží zbroj do duchovního boje. Kdo přijal Ježíše, to znamená, kdo žije v Ježíši a Ježíš v něm, ten je silný Kristovou mocí a silou, která v něm a skrze něho může působit. To je základní podmínka duchovního zápasu. Být v Kristu. ...
Chlubte se jedině Kristem

1. Korintským 1,26-31

26.5.2019

... Bůh si vyvolil, co je ve světě považováno za slabé a neurozené. Bůh si vyvolil, co je světem považováno za nic. Bůh si vyvolil, co bylo nezdravé a porušené. To je Boží způsob vyvolení. Sbor v Korintu nebyl Boží omyl, který by byl Bohu nepříjemný a trapný. Přesně odpovídal tomu, jak Bůh pracuje. ...
Co mám ze křtu?

Římanům 6,3-8

19.5.2019

... Nepatřím smrti, která mi chce vzít život, nepatřím ďáblu, který mne chce u Boha obžalovat a získat pro sebe. Patřím Ježíši Kristu, který je silnější než ďábel a smrt. Jsem pokřtěný. Mám dobrého, skvělého Pána. To je to, co mám ze křtu. ...
Miluješ mne, Šimone?

Jan 21,15-25

12.5.2019

... Nejdůležitější slovo pro Petra, nejdůležitější slovo i pro tebe: „Následuj mne!“ Následuj Ježíše! Protože on tě miluje. Přestože o tobě ví všechno, ví vše o tvé vině a selháních. Přesto tě miluje. ...
Třetí setkání se vzkříšeným

Jan 21,1-14

5.5.2019

... V tom jsou na tom Ježíšovi učedníci jinak, než ostatní. Ne, že by neznali těžké dny a noci, to znají. Ale nejsou na to sami. Přichází za nimi a je s nimi jejich Pán. Vzkříšený a oslavený. Vítěz nad hrobem a smrtí, nad peklem a ďáblem. A to dává všemu těžkému docela jinou perspektivu. ...
Pochybující a věřící Tomáš

Jan 20,24-31

28.4.2019

... K víře patří i řada informací, věcí a souvislostí, které uznávám za reálné a správné, o kterých jsem přesvědčen, že to tak je. Tomášova odpověď ale ukazuje, co je víra ve své nejhlubší podstatě. Podstata a základ křesťanské víry je, že se s celým svým životem vydám a svěřím Ježíši Kristu: Ty jsi můj Pán a můj Bůh. ...
Marie! - Rabbuni!

Jan 20,1-18

21.4.2019

... Marie! - Rabbuni! V těch dvou slovech jsou celé Velikonoce. Protože Velikonoce jsou tam, kde Ježíš osobně osloví člověka, jako oslovil Marii. Kde osloví nás, mě a tebe. A řekne tím: „I tebe znám a i tebe miluji.“ A kde my, já a ty, na toto Ježíšovo oslovení odpovíme stejně jako Marie: „Rabbuni!“ ...
Kříž, hřeby, šaty

Jan 19,16-24

19.4.2019

... Mluví o tom pašijní příběh jako celek, mnoho ale říkají také jednotlivé scény a slova. Mluví a zvěstují dokonce i mnohé předměty pašijního příběhu. Chci dnes připomenout tři z nich, tři věci z pašijního příběhu: kříž, hřeby a šaty. ...
Hle, Boží Beránek

Jan 1,29-36

14.4.2019

... "Hle obětní Beránek, který na sebe bere a odnáší naši vinu a smiřuje nás s Bohem.“ V těch slovech je vyjádřeno, že opravdu zachránit život, opravdu zbavit smrtelně vážného problému, kterým trpí všichni lidé a kterým je hřích, opravdu smířit s Bohem může jen Boží Beránek Ježíš. ...
Ježíš myje nohy učedníkům

Jan 13,1-17

7.4.2019

... Uznat, že potřebuje být obmyt od hříchů, pokořit se a přijmout tuto službu, to je hrozně těžké. To je člověk zasažen až na nejhlubším kořeni své bytosti, to je člověk potrefen přímo v jádru své soběstačnosti. ...
Mariin potrhlý čin lásky

Jan 12,1-8

31.3.2019

... Ježíš nás svým vřelým přijetím Mariina potrhlého činu učí chápat, že láska k Bohu, se nevyčerpává jen láskou k bližnímu a diakonií. To k ní patří, bytostně a podstatně, zásadně a neoddělitelně. I to má být velkorysé a štědré. Bez toho nemohu mluvit o lásce k Bohu. Ale láska k Bohu se tím nevyčerpává, zahrnuje ještě něco víc. ...
Vinař, vinný kmen a ratolesti

Jan 15,1-8

24.3.2019

... Jeho rozkaz nezní: „Neste ovoce!“ ale: „Zůstávejte ve mně.“ Jen když je spojení větve s kmenem nenarušené, ponese větev ovoce, protože bude vyživována mízou z kmene. „Zůstaňte ve mně, a já ve vás.“ Co to pro Ježíšovy učedníky konkrétně znamená? ...
Pojď ven, Lazare!

Jan 11,1-47

17.3.2019

... A je to div a zázrak nesrovnatelně větší, než když tělesně zemřelý Lazar vyšel z hrobu. Když člověk poslechne Ježíšovo volání, zvedne se a vydá se na cestu k němu, ven ze svého duchovního hrobu. ...
Dobrý pastýř

Jan 10,11-16.27-30

10.3.2019

... „Já jsem dobrý pastýř“ (podobně jako další Ježíšova slova „já jsem“) je absolutní prohlášení, které vylučuje, že tu mohou existovat srovnatelné alternativy. ...
Jdi a už nehřeš

Jan 8,1-11

24.2.2019

... Jasným ne k hříchu spojeným s odpouštějící láskou Ježíš hříšnici nabídl cestu ke spáse. Jedině společně ne hříchu a ano hříšníkovi otevírá cestu ke spáse. „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ Ježíš tím postavil cizoložnici před volbu, která má věčný dopad a dosah. ...
Nemocný u rybníka Bethesda

Jan 5,1-18

17.2.2019

... Chceš být zdráv? Ono to totiž ani zdaleka není tak jasné. A proto ta Ježíšova otázka vůbec není bláhová a nemístná. Odpověď na ni není předem daná. ...
Jíst chleba života

Jan 3,1-21

10.2.2019

... Ježíš se nechce spokojit s tím, že si od něho necháme tu a tam darovat sousto nebo dvě. Ježíš chce utišit náš hlad po životě. Nechce nám darovat jen prchavý a dočasný pocit nasycenosti a štětí, chce nám darovat plnost života napořád, na celou věčnost. ...
Ježíšova živá voda

Jan 4,1-41

3.2.2019

... Ví o ranách a jizvách, zraněních a šrámech, které za sebou tyto pokažené vztahy zanechaly. Ví o její žízni a o tom, že nic z toho, co popíjela, její žízeň neutišilo, naopak ji prohloubilo. Přišel za ní právě kvůli té žízni. Aby Samařance pomohl. ...
Narození z vody a z Ducha

Jan 3,1-21

27.1.2019

... Ke křtu se musí přidat víra. Teprve potom se může projevit dobrodiní křtu. Jedině tak mohu dar, který mi Bůh křtem dává, začít používat. Ke křtu patří víra, která říká jasné ano tomu, co Bůh ve křtu dělá. Víra, která přichází s Duchem svatým. ...
Ježíš všechno mění

Jan 2,1-11

20.1.2019

... Nestačí, aby byl Ježíš jen naším hostem, hostem našeho života. Musí se stát a být naším hostitelem. Ježíš nechce být jenom hostem, i když třeba čestným hostem. Chce být hostitelem. I v našem životě. Chce sytit a napájet svou milostí. ...
Znaky křesťanského života

Jan 1,35-42

13.1.2019

... Nezveme k Ježíši k zajímavému mysliteli a filozofovi, učiteli morálky, v jehož slovech lze dodnes najít leccos inspirativního a podnětného. Nezveme k Ježíši jako k divotvůrci a léčiteli, který člověku uleví od jeho bolesti a nemoci, starostí a strachu. Zveme k Ježíši jako k Mesiáši, k Božímu Beránkovi, který snímá hřích světa. ...
Slovo, které mění svět

Jan 1,1-18

6.1.2019

... Ano, Bůh se projevuje a promlouvá mnoha různými způsoby. A je možno ho najít na mnoha místech našeho světa. Ano. Ale poté, co Bůh přišel se svojí nabídkou v tomto jediném Slovu, kterým je Logos, Ježíš Kristus, je zásadní a rozhodující, jak odpovíme a zareagujeme na tohle jeho Slovo, na návrh, který nám dal v Ježíši Kristu. ...
Hledej pokoj (kázání k biblickému heslu 2019)

Žalm 34,15

1.1.2019

... Hledat pokoj proto znamená hledat především Krista. Tvořit pokoj znamená přinášet, sdílet Krista s druhými. Žít opravdovým pokojem znamená žít s Ježíšem, a pro Ježíše, skrze Ježíše a v Ježíši. Hledej pokoj a usiluj o něj, znamená přijmout Boží pokoj, který Kristus dává a tvoří, kterým Kristus je. ...

Věřte, že Ježíš je Mesiáš

Skutky 28,16-31

30.12.2018

... Opravdovou proměnu může přinést jedině Ježíš. Zastavit rozklad a rozpad společnosti a vztahů, zabránit rozpadu hodnot a morálky není možné jinak, než proměnou srdce člověka. Zásahem zvnějšku to nejde. Je to možné jen tak, že člověk otevře své srdce pro Ježíše – ukřižovaného, vzkříšeného a živého, Mesiáše, Spasitele a Pána. ...
Josefovy Vánoce

Matouš 1,18-25

25.12.2018

... Vánoce jsou tam, kde jsou lidé ochotní měnit své životní plány a vize podle toho, co říká Bůh. A někdy třeba všechno postavit docela na hlavu a vydat se docela novou cestou. Vánoce jsou tam, kde jsou lidé poslušní jako Josef, kde dělají, k čemu je Bůh volá a co po nich chce. ...
Promarněná šance pana Šťastného

Skutky 24

16.12.2018

... Jenom ten, kdo si uvědomí hrůzu hříchu, může pochopit, co je to odpuštění a milost. Kdo neví, že je hříšník, proč by měl stát o milost, odpuštění? Kdo neví o Božím soudu, proč by měl stát o nějakou proměnu života? Bylo by to falešné a zavádějící svědectví o Kristu, kdyby bylo bez jasného slova o spravedlnosti, zdrženlivosti a Božím soudu. ...
Proti magii (Pavel v Efezu)

Skutky 19,1-22

9.12.2018

... Existuje mnoho bran a branek, které člověka lákají, aby vešel a překročil hranice dané Bohem. Všechny tyto cesty ale vedou – navzdory zdání a slibům a někdy přechodnému uspokojení – jen do prostoru patřícího Božímu nepříteli. ...
Bůh ukládá všem lidem pokání

Skutky 17,16-35

2.12.2018

... A není jen Stvořitel, ale také Majitel a Pán. Ten, kterému vše patří, i my lidé. Ten, komu jsme za svůj život zodpovědní. Náš život patří Bohu a Bůh má právo a chce, abychom ho ctili a vzývali. K tomu jsme byli my lidé stvořeni. ...
Co mám dělat, abych byl zachráněn?

Skutky 16,8-40

25.11.2018

... Věř v Pána Ježíše Krista. To ale vlastně je velice akční věc. Víra v Ježíše prostupuje celý život. Víra v Krista je způsob života. ...
Apoštolský sněm

Skutky 15

18.11.2018

... Povinnosti, které uložili, byly povinnosti lásky, která nechce trhat společenství a vzdává se i toho, co by dělat mohla. Jen taková láska může držet a vázat společenství sboru a církve dnes. ...
Začátek první misijní cesty

Skutky 13

11.11.2018

... Někdy máme představu, že evangelium je naprostá a bezbřehá měkkota. Že to znamená jen vyhlašovat milost. Jenže kam přijde evangelium, tam je také vyhlašován Boží trest a Boží soud. Evangelium také varuje a volá k pokání. ...
Saulovo obrácení

Skutky 9

28.10.2018

... Rozhodující je to, co slyšel Saul: „Až dosud sis dělal, co jsi sám chtěl. Teď ti já ukážu, co máš dělat.“ O tohle jde. Že přijmu Ježíšovi vůli jako směrodatnou a závaznou pro svůj život. Že se nechám řídit a ovládat jím, v celém životě. ...
Štěpán – učedník a mučedník

Skutky 6-7

14.10.2018

... Dívají se a vidí jakoby anděla. Jak ale vypadá anděl? Možná se vám vybaví buclatí usměvaví andělíčci s kučeravými plavými vlásky, možná okřídlení muži v bílém rouchu. Ale jak opravdu vypadá anděl? A kdo je to vlastně anděl? ...
Petr a Jan před Radou

Skutky 4,1-31

7.10.2018

... Křesťan je ten, kdo ví, kdo je jeho poslední autoritou. Že to je Ježíš Kristus. A kdo podle toho myslí a jedná. Ptejte se, co chce Ježíš. Jestli vás někdo nutí dělat něco proti jeho slovu, třeba malý podvod, lež nebo polopravdu, řekněte pokorně, ale jasně: „Ne!“ ...
Tři zázraky

Skutky 3,1-16

30.9.2018

... To vlastně je největší zázrak v tom příběhu. Dotek Boží lásky, který mu přinesli a zprostředkovali Petr a Jan, sami dotčení a obdarovaní Boží láskou, ochotní dát, co měli, chromého žebráka uzdravil nejen tělesně, ale otevřel cestu k Bohu. ...
Znaky křesťanského sboru

Skutky 2,42-47; 4,32-37

23.9.2018

... Co o prvních křesťanech slyšíme, je stále aktuální a důležité, můžeme z toho čerpat povzbuzení a inspiraci. A také tím poměřovat život našeho křesťanského společenství, našeho sboru a naší církve dnes. Stojí za to připomínat si to. A proto si to dnes připomínáme. ...
Boží Duch

Skutky 2 a Jan 14,22-27

16.9.2018

... Proto se vlastně Letnice odehrávají dodnes a i dnes, tam kde díky Duchu svatému člověk pochopí a přijme Ježíšovo slovo. Kde se narodí láska k Ježíši, vděčná důvěra a radostná poslušnost. Kde na člověka sestoupí Duch svatý a on začne Krista milovat a zachovávat jeho slovo. ...
Doplnění apoštolského kruhu

Skutky 1,15-26

9.9.2018

... A hlavním úkolem nového apoštola Matěje bylo, aby byl spolu s ostatními apoštoly svědkem vzkříšení Ježíše Krista. Dosvědčovat, že Ježíš není mrtvý, že je živý a přítomný Pán, to je hlavní apoštolský úkol. Křesťan se nepozná tolik podle toho, že ví a zná něco o Ježíši, ale podle toho, že zná Ježíše. To jsou dvě různé věci: znát něco o Ježíši a znát Ježíše. ...
Čekejte, dostanete Ducha

Skutky 1,1-14

2.9.2018

... Duch svatý, to je moc, síla, Duch svatý je oheň, zápal, Duch svatý je naděje. Duch svatý je moc, která sestupuje z nebe: není to síla naší kvality a našich schopností. Je to moc, kterou dostává ten, kdo je sklíčen nad nouzí svou i nouzí světa a kdo touží, aby s ním byl Ježíš. Duch svatý je Ježíš dnes, Ježíš s námi, Ježíš v nás. ...

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)