Kázání - Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město
Kázání
Bohoslužby a kázání 2007-2021

Téma

Biblický text

Datum

Stah
Povolaný z milosti k důvěře a zaslíbení Genesis 12 2.9.2007 [O]
Život se správnou tradicí Židům 12,1-2 9.9.2007 [O]
Izák - tichý tvůrce pokoje a prostředník požehnání Genesis 26 16.9.2007 [O]
Jákobův zápas Genesis 32 23.9.2007 [O]
Pokoj mezi bratry Genesis 42 30.9.2007 [O]
Dlužník, co se nestydí Římanům 1,14-16 7.10.2007 [O]
Přistup blíž, pojez chleba a namáčej si sousta (Bóaz) Rút 2 14.10.2007 [O]
Boj s Amálekem Exodus 17 28.10.2007 [O]
Odstraňte ze svého středu vše, co propadlo klatbě Jozue 7 4.11.2007 [O]
Lidská křehkost, Boží věrnost (Samson) Soudců 13-16 11.11.2007 [O]
Nech se poslat, Gedeóne Soudců 6-7 18.11.2007 [O]
Vylévala svou duši před Hospodinem (Chana) 1. Samuelova 2 25.11.2007 [O]
Samuel volá k adventu 1. Samuelova 4-7 2.12.2007 [O]
Bůh chce poslušné srdce (Saul) 1. Samuelova 15 9.12.2007 [O]
Cože - Prak - Ale kdepak! (David) 1. Samuelova 17 16.12.2007 [O]
Otevřete dveře, otevřete srdce Zjevení 3,20 23.12.2007 [O]
Neměli místo (Štědrý večer) Lukáš 2,7 24.12.2007 [O]
Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky 1. Timoteovi 1,15-16 25.12.2007 [O]
Já jsem živ, i vy živi budete Jan 14,19 1.1.2008 [O]
Čtyři poučení od proroka Elijáše 1. Královská 17 6.1.2008 [O]
Předlož jim chléb a vodu (Elíša) 2. Královská 6 13.1.2008 [O]
Setkání s Bohem (Izaiáš) Izaiáš 6 20.1.2008 [O]
Pozřel jsem tvá slova (Jeremiáš) Jeremiáš 15 27.1.2008 [O]
Suché kosti Ezechiel 37 3.2.2008 [O]
Poté, co se modlil za své přátele Job 42 10.2.2008 [O]
Jak bych se mohla dívat na to zlé (Ester) Ester 4 17.2.2008 [O]
Na útěku před Bohem (Jonáš) Jonáš 1-2 2.3.2008 [O]
Čtyři poučení od proroka Elijáše (VS) 1. Královská 17 9.3.2008 [O]
Nežij pro sebe, buď poctivý, nezneužívej moc (Jan Křtitel) Lukáš 3,1-20 16.3.2008 [O]
S Kristem k životu Římanům 6,4 23.3.2008 [O]
Znovuzrození (Nikodém) Jan 3,1-21 30.3.2008 [O]
Pojď a přesvědč se (Filip a Natanael) Jan 1,35-51 6.4.2008 [O]
Vyznání a pád (Petr) Matouš 16,13-23 13.4.2008 [O]
Povolání Matouše Matouš 9,9-13 20.4.2008 [O]
Mnoho je jí odpuštěno, mnoho milovala Lukáš 7,36-50 27.4.2008 [O]
Jen skrze Ducha Svatého Skutky 2,4 11.5.2008 [O]
Milost Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha 2. Korintským 13,13 18.5.2008 [O]
Víra kananejské ženy Matouš 15,21-28 25.5.2008 [O]
Spolupracovník jako Timoteus Filipským 2,19-24 1.6.2008 [O]
Více miloval tento svět (Démas) 2. Timoteovi 4,10 8.6.2008 [O]
Pán jí otevřel srdce (Lydie) Skutky 16,1-15 15.6.2008 [O]
Obklopeni zástupem svědků Židům 12,1-3 29.6.2008 [O]
Modlitba jako zápas o Boží vůli Koloským 1,9-11 3.8.2008 [O]
Bůh nás vytrhl a přenesl Koloským 1,12-14 10.8.2008 [O]
Křesťanský život Koloským 1,21-22 17.8.2008 [O]
Znaky věrného sboru Koloským 2,2-7 24.8.2008 [O]
Svlecte starého a oblecte nového člověka Koloským 3,1-17 31.8.2008 [O]
Hospodinu chci zpívat Exodus 15 7.9.2008 [O]
Ukazatel cesty ke svobodě Exodus 20 14.09.2008 [O]
Písnička o Božím požehnání Numeri 6,22-27 21.09.2008 [O]
Písnička o Boží jedinečnosti Deuteronomium 6,4-9 28.9.2008 [O]
Dává dostatek a ještě zbývá pro dobré dílo 2. Korintským 9,8 5.10.2008 [O]
Jerišské manévry Jozue 6 12.10.2008 [O]
Debořina píseň Soudců 4-5 19.10.2008 [O]
Chanina modlitba a píseň 1. Samuelova 1-2 26.10.2008 [O]
Druhá sloka (David a Goliáš) 1. Samuelova 17 2.11.2008 [O]
Našel posilu v Hospodinu 1. Samuelova 18-23 9.11.2008 [O]
Nejhorší je zůstat ležet (Davidův hřích) 2. Samuelova 11-12 23.11.2008 [O]
Boží znamení proti strachu - Immanuel Izaiáš 7 30.11.2008 [O]
Výhonek - Bůh nezná bezvýchodné situace Izaiáš 11,1-5 7.12.2008 [O]
Mesiáš přinese pokoj Izaiáš 11,1-9 14.12.2008 [O]
Vánoční čtení a zpívání Lukáš 1-2, Matouš 1-2 21.12.2008 [O]
Zjevil jsi to maličkým Matouš 11,25-26 24.12.2008 [O]
Kázání ze samých jmen Matouš 1,1-21 25.12.2008 [O]
Simeon a Anna Lukáš 2,21-40 28.12.2008 [O]
Nemožné u lidí je u Boha možné Lukáš 18,27 1.1.2009 [O]
Bůh udělal vše, co mohl (Píseň o vinici) Izaiáš 5 4.1.2009 [O]
Chrám, chrám, chrám Jeremiáš 7,1-11 11.1.2009 [O]
Chvála prorokovy skleslosti Jeremiáš 20,7-11 18.1.2009 [O]
Naděje uprostřed zpustošení Pláč 3 25.1.2009 [O]
Nechejte se orazit Božím razidlem Pláč 3 1.2.2009 [O]
První evangelium Žalm 22 1.2.2009 [O]
Stvořitel, Vykupitel, Majitel Izaiáš 43 8.2.2009 [O]
Písnička o tom, že nás stvořil Bůh Genesis 1-2 15.2.2009 [O]
Když změnil – až změní – když mění Žalm 126 22.2.2009 [O]
Zpívali chválu u oltáře na troskách Ezdráš 3 1.3.2009 [O]
Písnička v andělštině Lukáš 1,14 8.3.2009 [O]
Slovo se stalo tělem Jan 1,14 22.3.2009 [O]
Mariino Magnificat Lukáš 1,26-56 29.3.2009 [O]
Pašije podle Lukáše Lukáš 22-23 10.4.2009 [O]
Vzkříšení Matouš 28,9-17 12.4.2009 [O]
Kde máš zuby, zubatá.doc 1. Korintským 15 19.4.2009 [O]
Zavolal je, přistoupil k nim a poslal je Matouš 28,18-20 26.4.2009 [O]
Zpívejte Hospodinu píseň novou Žalm 98 10.5.2009 [O]
Nepostradatelná, bezmezná, nepomíjející 1. Korintským 13 17.5.2009 [O]
Ponížil se a byl povýšen a vládne Filipským 2,5-11 24.5.2009 [O]
Kdo se dají vést Božím Duchem, jsou Boží děti Římanům 8,1-17 31.5.2009 [O]
Beránek odkrývá pečeti budoucnosti Zjevení 5,1-14 7.6.2009 [O]
Jméno na čelech Zjevení 22,3-4 14.6.2009 [O]
Pojďme, zaplesejte Hospodinu Žalm 95 21.6.2009 [O]
Blaze chudým v duchu Matouš 5,3 28.6.2009 [O]
Blaze těm, kdo pláčou Matouš 5,4 5.7.2009 [O]
Blaze tichým Matouš 5,5 12.7.2009 [O]
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní Matouš 5,6 19.7.2009 [O]
Blaze milosrdným Matouš 5,7 26.7.2009 [O]
Blaze těm, kdo mají čisté srdce Matouš 5,8 9.8.2009 [O]
Blaze těm, kdo působí pokoj Matouš 5,9 16.8.2009 [O]
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni Matouš 5,10 23.8.2009 [O]
Blahoslavenství a antiblahoslavenství Matouš 5,1-10 30.8.2009 [O]
To je zázrak (BMV) Genesis 1-2 a Žalm 104 6.9.2009 [O]
Noe našel u Hospodina milost Genesis 6-9 27.9.2009 [O]
Suma všeho (Konfirmace 2009) Kazatel 12,13-14 4.10.2009 [O]
Život podle Božích zaslíbení (Abraham) Genesis 12 11.10.2009 [O]
Co si zvolit (Abraham a Lot) Genesis 13-14 18.10.2009 [O]
Boží zaslíbení platí Genesis 15-18 25.10.2009 [O]
Soud nad Sodomou Genesis 18-19 1.11.2009 [O]
Abrahamova zkouška Genesis 22 8.11.2009 [O]
Ezau prodává prvorozenství Genesis 25 29.11.2009 [O]
Jákob na útěku Genesis 28 6.12.2009 [O]
Boží tvář Genesis 32-33 13.12.2009 [O]
Vánoční slavnost 2009 Lukáš 1-2, Matouš 1-2 20.12.2009 [O]
A to světlo ve tmě svítí (štědrovečerní) Jan 1,5 24.12.2009 [O]
Klaněli se a přinesli dary Matouš 2,1-12 25.12.2009 [O]
Josef a bratři Genesis 37 27.12.2009 [O]
Nebojte se, důvěřujte mi Jan 14,1 1.1.2010 [O]
Josef a Potífarka Genesis 39 3.1.2010 [O]
Josef a bratři - odpuštění Genesis 45 10.1.2010 [O]
Narození Mojžíše Exodus 1-2 17.1.2010 [O]
Mojžíšovy výmluvy Exodus 3-4 24.1.2010 [O]
Ani pazneht Exodus 4-10 31.1.2010 [O]
Na břehu Rudého moře Exodus 14-15 14.2.2010 [O]
Mana je znamení (BMV) Exodus 16 21.2.2010 [O]
Boj s Amálekem (EBO) Exodus 17 21.2.2010 [O]
Velká listina svobody Exodus 20 28.2.2010 [O]
Před cílem Numeri 13-14 14.3.2010 [O]
Bronzový had (BMV) Numeri 21 21.3.2010 [O]
To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou Matouš 26,40, Marek 14,37-38 28.3.2010 [O]
Pašije podle Jana Jan 18-19 2.4.2010 [O]
Nápis na kříži Jan 19,21-22 2.4.2010 [O]
Vzkříšení - dobrá a špatná zpráva 1. Korintským 15,1–22 4.4.2010 [O]
Balák a Bileám a jitřní hvězda Numeri 22-25 11.4.2010 [O]
Jako skála a jako orel je náš Bůh (BMV) Deuteronomium 32 18.4.2010 [O]
Úkol, zaslíbení a ukazatel cesty (Jozue) Jozue 1 25.4.2010 [O]
Vstup do zaslíbené země Jozue 3-4 2.5.2010 [O]
Hospodin, ten porazil Jericho (BMV) Jozue 6 16.5.2010 [O]
Hledejte Krista na pravici Boží (Nanebevstoupení) Koloským 3,1-4 16.5.2010 [O]
Rozněcuj oheň Ducha 2. Timoteovi 1,6-7 23.5.2010 [O]
Doba soudců Soudců 1-5 30.5.2010 [O]
Debora a Bárák a Boží vítězství Soudců 4-5 6.6.2010 [O]
Gedeónův příběh - Boží příběh Soudců 6-7 13.6.2010 [O]
Tajemství Samsonovy síly (BMV) Soudců 13-16 20.6.2010 [O]
Svobodně na hostinu (ekumenické bohoslužby) Lukáš 14,15-24 20.6.2010 [O]
Rozhodnutí, slib a dobrodružství víry (Rut) Rút 1-4 27.6.2010 [O]
Dej, ať chodím v pravdě tvé Žalm 25,5 4.7.2010 [O]
Byli nazváni Kristovci Skutky 11,26 11.7.2010 [O]
Komu bylo mnoho dáno Lukáš 12,47-48 1.8.2010 [O]
Utišení bouře i strachu (BMV - Běleč) Marek 4,35-41 7.8.2010 [O]
Bůh nás chce, miluje a potřebuje Efezským 1,3-14 15.8.2010 [O]
Jsme Boží spolupracovníci 1. Korintským 3,5-11 22.8.2010 [O]
Být viděn Matouš 6,1-18 29.8.2010 [O]
Povolání Samuela 1. Samuelova 1-3 5.9.2010 [O]
Noční zúčtování (a nejen v Ašdódu) 1. Samuelova 5 12.9.2010 [O]
Saulův začátek 1. Samuelova 9-10 19.9.2010 [O]
Poslouchat je lepší 1. Samuelova 15 26.9.2010 [O]
Ne to, co je před očima (Pomazání Davida za krále) 1. Samuelova 16 3.10.2010 [O]
Davidova výzbroj do boje 1. Samuelova 17 10.10.2010 [O]
David a Jónatan 1. Samuelova 18-20 17.10.2010 [O]
Milujte své nepřátele 1. Samuelova 22-26 24.10.2010 [O]
Sám ses mi stal, Hospodine, Bohem 2. Samuelova 1-5 31.10.2010 [O]
Hospodinu se nelíbilo, co David udělal 2. Samuelova 11-12 7.11.2010 [O]
Amnón a Abšalóm 2. Samuelova 14-18 14.11.2010 [O]
Pozřel jsem tvá slova (Špek Děčín) Jeremiáš 15,10-21 21.11.2010 [O]
Šalomoun - srdce rozhodující se mezi dobrým a zlým 1. Královská 3 28.11.2010 [O]
Chrám 1. Královská 8 5.12.2010 [O]
Roztržení království 1. Královská 12 12.12.2010 [O]
Vánoční slavnost 2010 Lukáš 1-2, Matouš 1-2 19.12.2010 [O]
Příběh tří pastýřů Lukáš 2 24.12.2010 [O]
Pokorná a poslušná Marie Lukáš 1,28-38 25.12.2010 [O]
Štěpán - učedník a mučedník (Modřany) Skutky 7 26.12.2010 [O]
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem Římanům 12,21 2.1.2011 [O]
Vyslyš mne, Hospodine, ty sám obrať jejich srdce k sobě 1. Královská 18 9.1.2011 [O]
Zbývám už jen já sám 1. Královská 19 16.1.2011 [O]
Nábot a Eliášův zápas o spravedlnost 1. Královská 21 23.1.2011 [O]
Pravý a falešný prorok 1. Královská 22 30.1.2011 [O]
Malé děvčátko z Izraele 2. Královská 5 6.2.2011 [O]
Odvaž se odvážit 2. Královská 6 13.2.2011 [O]
Konec izraelského království 2. Královská 17 20.2.2011 [O]
Chizkijášova modlitba 2. Královská 18-20 27.2.2011 [O]
Král Jóšijáš 2. Královská 22 6.3.2011 [O]
Snad se odvrátí od své zlé cesty (Růžďka) Jeremiáš 36 13.3.2011 [O]
Snad se odvrátí od své zlé cesty Jeremiáš 36 20.3.2011 [O]
Očištění, nové srdce, nový duch Ezechiel 36 27.3.2011 [O]
Křesťanova (ne)přizpůsobivost (BMV) Daniel 1 3.4.2011 [O]
Daniel kámen zří Daniel 2 10.4.2011 [O]
Ten čtvrtý Daniel 3 17.4.2011 [O]
Ukřižovaný mi dává sílu nekřižovat Pašijní oddíly 17.4.2011 [O]
Jiným pomáhal, sám sobě pomoci neumí Matouš 27,42 22.4.2011 [O]
Uviděl a uvěřil (Velikonoční neděle) Jan 30,1-8 24.4.2011 [O]
Mené, tekel, ú-parsín Daniel 5 1.5.2011 [O]
Bez úhony ze lví jámy Daniel 6 8.5.2011 [O]
Boží mozaika Ester 1-7 15.5.2011 [O]
Svátky púrím, Mordokaj a Ježíš Ester 7-10 22.4.2011 [O]
Teď však jsem tě spatřil vlastním okem Job 1-42 29.4.2011 [O]
Stavba začatá kající modlitbou Nehemiáš 1-2 5.6.2011 [O]
Kam jde pravda? (F. Borggrefe) Jan 16,5-15 12.6.2011 [O]
Já jsem Bůh (Tomáš Trusina) Izaiáš 41 19.6.2011 [O]
Útěk od Boha a nová šance Jonáš 1-3 26.6.2011 [O]
Oblak svědků volá k běhu víry Židům 12,1-3 3.7.2011 [O]
Je dobře, že tak planeš, Jonáši? Jonáš 3-4 10.7.2011 [O]
Královské pozvání (Mefíbošet) 2. Samuelova 9,1-13 17.7.2011 [O]
Věrnost na celý život (Itaj Gatský) 2. Samuelova 15,17-23 24.7.2011 [O]
Nepomoz si sám a Bůh ti pomůže 1. Samuelova 24 a 26 31.7.2011 [O]
Moudrost stáří (Barzilaj) 2. Samuelova 19,32-41 21.8.2011 [O]
Jan Marek Skutky 12,25-13,13 28.8.2011 [O]
Vznešený Teofile Lukáš 1,1-4 4.9.2011 [O]
Aby se mnozí z jeho narození radovali Lukáš 1,5-77 11.9.2011 [O]
Pastýři a mudrci Lukáš 2,16-17 19.9.2011 [O]
Světlo jste přijali, světlo neste (konfirmace) Lukáš 11,33-36 25.9.2011 [O]
Simeon a Anna Lukáš 2,21-40 2.10.2011 [O]
Dvanáctiletý Ježíš Lukáš 2,40-50 9.10.2011 [O]
Obraťte se, čiňte pokání Lukáš 3,1-16 16.10.2011 [O]
Cesta k Jordánu Lukáš 3,15-22 23.10.2011 [O]
A ďábel ho pokoušel Lukáš 4,1-11 30.10.2011 [O]
Povolání rybářů Lukáš 5,1-11 6.11.2011 [O]
Kázání v Nazaretu Lukáš 4,14-30 13.11.2011 [O]
A hlavně to odpuštění Lukáš 5,17-26 20.11.2011 [O]
Blahoslavení (1. advent) Lukáš 6,20-26 27.11.2011 [O]
Milujte své nepřátele Lukáš 6,27-36 4.12.2011 [O]
Blahoslavený, kdo se nepohoršuje Lukáš 7,1-35 11.12.2011 [O]
Vánoční slavnost 2011 Lukáš 1-2, Matouš 1-2 18.12.2011 [O]
Světlo ve tmě (EBO) Jan 8,12 18.12.2011 [O]
Vypravili se, aby se klaněli Matouš 2,1-2 24.12.2011 [O]
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy 1. Janova 3,8 25.12.2011 [O]
O střízlivosti a naději (podobenství o rozsévači) Lukáš 8,4-18 1.1.2012 [O]
Utišení bouře i strachu (BMV) Lukáš 8,22-25 8.1.2012 [O]
Neboj se, jen věř! Lukáš 8,40-56 15.1.2012 [O]
Zázrak nasycení Lukáš 9,1-17 22.1.2012 [O]
Za koho mne pokládáš ty? Lukáš 9,18-27 29.1.2012 [O]
Když se modlíte Lukáš 11,1-13 6.2.2012 [O]
Proměnění na hoře Lukáš 9,28-45 12.2.2012 [O]
Blázne! Lukáš 12,13-21 19.2.2012 [O]
Čekejte, buďte připraveni, neste světlo Lukáš 12,35-36 26.2.2012 [O]
Boží království jako hořčičné zrno a kvas Lukáš 13,18-20 4.3.2012 [O]
Veliká hostina Lukáš 14,15-24 11.3.2012 [O]
Jaký je náš Bůh Lukáš 15,11-32 18.3.2012 [O]
S Ježíšem na cestě (EBO) Matouš 25,31-46 18.3.2012 [O]
O vděčnosti Lukáš 17,7-19 25.3.2012 [O]
Ježíš pláče nad Jeruzalémem Lukáš 19,28-40 1.4.2012 [O]
Z Boží moci je živ (Velikonoční neděle) 2. Korintským 13,4 8.4.2012 [O]
Bůh se pyšným protiví Lukáš 18,9-14 15.4.2012 [O]
Zacheus Lukáš 19,1-10 22.4.2012 [O]
Podobenství o zlých vinařích Lukáš 20,9-19 29.4.2012 [O]
Běda tomu člověku Lukáš 22,1-23 6.5.2012 [O]
Getsemanská modlitba Lukáš 22,24-53 13.5.2012 [O]
Nanebevstoupení Efezským 1,15-23 17.5.2012 [O]
Prosil jsem za tebe Lukáš 22,22,54-62 20.5.2012 [O]
Až přijde Přímluvce (EBO) Jan 15,26 20.5.2012 [O]
Byli zasaženi v srdci (Svatodušní neděle) Skutky 2 27.5.2012 [O]
Ježíš před soudem Lukáš 23,1-25 3.6.2012 [O]
Lotři na kříži Lukáš 23,39-43 10.6.2012 [O]
Není zde, byl vzkříšen Lukáš 24,1-11 17.6.2012 [O]
Otevřel jim oči a zapálil srdce Lukáš 24,13-35 1.7.2012 [O]
Jak velikou lásku nám Otec daroval 1. Janova 3,1-8 8.7.2012 [O]
Nechat se vést Bohem Žalm 25,5 15.7.2012 [O]
Růst ve známosti Boha Koloským 1,9-10 22.7.2012 [O]
Jste Boží stavba Efezským 2,19-22 29.7.2012 [O]
Běžte tak, abyste získali cenu vítěze 1. Korintským 9,24-27 5.8.2012 [O]
Síla uprostřed slabosti 2. Korintským 12,1-10 12.8.2012 [O]
Pochval, modli se a sdílej Římanům 1,8-11 19.8.2012 [O]
Rychlý k naslouchání, pomalý k mluvení Jakub 1,18-20 26.8.2012 [O]
Očekávání Ducha svatého Skutky 1,6-9 2.9.2012 [O]
Čtyři projevy Ducha Skutky 2,1-42 16.9.2012 [O]
Uzdravení chromého Skutky 3 23.9.2012 [O]
Čtyři znaky církve Skutky 2,42 30.9.2012 [O]
Ananiáš a Safira Skutky 5,1-11 7.10.2012 [O]
Ustanovení diakonů Skutky 6 21.10.2012 [O]
Štěpánova smrt Skutky 7 4.11.2012 [O]
Kornélius Skutky 10-11 25.11.2012 [O]
Petrovo vysvobození Skutky 12 2.12.2012 [O]
Blahoslavený, kdo se nade mnou neuráží Matouš 11,2-06 16.12.2012 [O]
Vánoční slavnost 2012 Lukáš 1-2, Matouš 1-2 23.12.2012 [O]
Klepu na dveře tvého srdce Zjevení 3,20 24.12.2012 [O]
Proroctví o příchodu Mesiáše Matouš 1,18-2,23 25.12.2012 [O]
Nic nového – všechno nové Zjevení 21,5 a Kazatel 1,10-11 30.12.2012 [O]
Vyhlížíme nové město Židům 13,14 1.1.2013 [O]
Doplnění apoštolského kruhu Skutky 1,15-26 4.8.2013 [O]
Ministr z Etiopie Skutky 7 11.8.2013 [O]
I my jsme lidé jako vy Skutky 14 18.8.2013 [O]
Jen Kristovou milostí, bez obřízky Skutky 15 25.8.2013 [O]
Pán jí otevřel srdce (Lydie) Skutky 16,1-15 20.1.2013 [O]
Věř a budeš spasen ty i tvůj dům Skutky 16,31 27.1.2013 [O]
Věř v Pána Ježíše Krista Skutky 16,31 3.2.2013 [O]
Přijali Boží slovo Skutky 17,1-16-34 10.2.2013 [O]
Jakmile uslyšeli o vzkříšení Skutky 17,16-31 17.2.2013 [O]
Mluv, nemlč, neboj se (Pavel v Korintu) Skutky 18,1-17 24.2.2013 [O]
Priscilla, Akvila a Apollos Skutky 18,18-28 17.3.2013 [O]
Pavel v Troadě Skutky 20,1-16 24.3.2013 [O]
Otče, do tvých rukou (pašije) Lukáš 23,46 29.3.2013 [O]
Víra srdce, vyznání úst Římanům 10,9 31.3.2013 [O]
Bláznovství nebo Boží moc? 1. Korintským 1,18-25 7.4.2013 [O]
Loučení s Efezskými Skutky 20,17-30 14.4.2013 [O]
Do Jeruzaléma, Pavle? Skutky 21,1-16 21.4.2013 [O]
Hliněná nádoba s pokladem 2. Korintským 4,1-7 28.4.2013 [O]
Pavel před Radou Skutky 22,1-23,9 5.5.2013 [O]
Felix a Drusilla Skutky 24,1-17 12.5.2013 [O]
Pavel před Festem a Agrippou Skutky 25,13-26,32 19.5.2013 [O]
Ztroskotání Skutky 27 2.6.2013 [O]
Přes Maltu do Říma Skutky 28,1-15 9.6.2013 [O]
Hospodin a Potěmkin (EA) 1. Samuelova 16 28.6.2013 [O]
Pavel v Římě - Ježíš je Mesiáš Skutky 28,16-31 30.6.2013 [O]
Mluvte pravdu Efezským 4,25 7.7.2013 [O]
Mzda nebo dar Římanům 6,19-23 14.7.2013 [O]
Požehnaný žehná Numeri 6,24-26 21.7.2013 [O]
Ne jako děti Efezským 4,11-16 28.7.2013 [O]
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh 2. Mojžíšova 20 1.9.2013 [O]
Nebudeš mít jiného Boha mimo mne 2. Mojžíšova 20,3 8.9.2013 [O]
Nezobrazíš si Boha 2. Mojžíšova 20,4-6 15.9.2013 [O]
Cti svého otce a matku 2. Mojžíšova 20,12 6.10.2013 [O]
Nezneužiješ jméno Hospodina 2. Mojžíšova 20,7 22.9.2013 [O]
Pamatuj na den odpočinku 2. Mojžíšova 20,8-11 29.9.2013 [O]
Nezabiješ 2. Mojžíšova 20,13 13.10.2013 [O]
Nezcizoložíš 2. Mojžíšova 20,14 20.10.2013 [O]
Nepokradeš 2. Mojžíšova 20,15 27.10.2013 [O]
Nevydáš křivé svědectví 2. Mojžíšova 20,16 3.11.2013 [O]
Nebudeš dychtit po tom, co patří bližnímu 2. Mojžíšova 20,17 10.11.2013 [O]
Otče náš, jenž jsi v nebesích Matouš 6,9 17.11.2013 [O]
Posvěť se jméno tvé Matouš 6,9 24.11.2013 [O]
Přijď království tvé Matouš 6,10 1.12.2013 [O]
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi Matouš 6,10 8.12.2013 [O]
Chléb náš vezdejší dej nám dnes Matouš 6,11 15.12.2013 [O]
A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme Matouš 6,12 29.12.2013 [O]
A neuveď nás v pokušení Matouš 6,13 5.1.2014 [O]
Ale zbav nás od zlého Matouš 6,13 12.1.2014 [O]
Neboť tvé jest království i moc i sláva navěky Matouš 6,13 19.1.2014 [O]
Amen Matouš 6,13 26.1.2014 [O]
Vánoční slavnost 2013 Lukáš 1-2, Matouš 1-2 24.12.2013 [O]
Znamení jsou jesle Lukáš 2,12 24.12.2013 [O]
Narodilo se nám dítě Izaiáš 9,1-6 25.12.2013 [O]
Být blízko Bohu je moje štěstí Žalm 73,28 1.1.2014 [O]
Věřím Židům 11,1-6 2.2.2014 [O]
Věřím v Boha 2. Korintským 2,9 9.2.2014 [O]
Všemohoucí Apoštolské vyznání víry 16.2.2014 [O]
Stvořitel nebe i země Apoštolské vyznání víry 23.2.2014 [O]
Ježíš Kristus Apoštolské vyznání víry 2.3.2014 [O]
Jediný Boží Syn Apoštolské vyznání víry 9.3.2014 [O]
Náš Pán Apoštolské vyznání víry 16.3.2014 [O]
Počat z Ducha svatého Apoštolské vyznání víry 23.3.2014 [O]
Narodil se z Marie Panny Apoštolské vyznání víry 30.3.2014 [O]
Trpěl pod Pontským Pilátem Apoštolské vyznání víry 6.4.2014 [O]
Byl ukřižován Apoštolské vyznání víry 13.4.2014 [O]
Sedm posledních slov našeho Spasitele Pašije 18.4.2014 [O]
Třetího dne vstal z mrtvých Apoštolské vyznání víry 20.4.2014 [O]
Já jsem živ – a také vy budete živi (EBO) Jan 14,18-21 20.4.2014 [O]
Umřel a byl pohřben * Apoštolské vyznání víry 27.4.2014 [O]
Emauzští učedníci Lukáš 24,31 27.4.2014 [O]
Sestoupil do pekel * Apoštolské vyznání víry 4.5.2014 [O]
Miluješ mne? Jan 21,15-24 4.5.2014 [O]
Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Apoštolské vyznání víry 11.5.2014 [O]
Odkud přijde soudit živé i mrtvé Apoštolské vyznání víry 18.5.2014 [O]
Věřím v Ducha svatého Apoštolské vyznání víry 8.6.2014 [O]
Věřím svatou církev obecnou Apoštolské vyznání víry 25.5.2014 [O]
Věřím hříchů odpuštění Apoštolské vyznání víry 15.6.2014 [O]
Věřím vzkříšení těla z mrtvých Apoštolské vyznání víry 22.6.2014 [O]
Věřím věčný život Apoštolské vyznání víry 29.6.2014 [O]
Vůdci víry volají Židům 13,7-8 6.7.2014 [O]
Milost s vámi 1. Timoteovi 6,21 13.7.2014 [O]
Ježíš přináší pokoj Jan 14,23-31 20.7.2014 [O]
Vložte starost na Boha a děkujte 1. Petrova 5,7; Filipským 4,6 27.7.2014 [O]
Slyšet, věřit, milovat, žít Deuteronomium 6,4-9 3.8.2014 [O]
Nepřizpůsobujte se tomuto věku Římanům 12,1-2 a Daniel 1 10.8.2014 [O]
Přijmi ho jako milovaného bratra Filemonovi 17.8.2014 [O]
A hlavně to odpuštění (Nejdek) Lukáš 5,17-26 24.8.2014 [O]
Tři stádia duchovního zrání 1. Janova 2,12-14 31.8.2014 [O]
Nechte děti přicházet ke mně Matouš 19,14 7.9.2014 [O]
Návod k obsluze na život Micheáš 6,8 14.9.2014 [O]
S Ježíšem se to dá zvládnout (konfirmace) Izaiáš 55,6-9 21.9.2014 [O]
Vnímavé srdce 1. Královská 2-3 28.9.2014 [O]
Přijímat dobré dary s díkůvzdáním 1. Timoteovi 4,4-5 5.10.2014 [O]
Co člověka znesvěcuje Marek 7,1-23 19.10.2014 [O]
Devět uzdravených, jeden zachráněný Lukáš 17,11-19 26.10.2014 [O]
Smrt a moudrost srdce Žalm 90,12 2.11.2014 [O]
Boháč a plné stodoly * Lukáš 12,27-38 9.11.2014 [O]
Ježíš je vzkříšení a život Jan 11,1-45 16.11.2014 [O]
Bůh živých, ne mrtvých Lukáš 20,27-40 23.11.2014 [O]
Zemi naplní poznání Hospodina Izaiáš 11,9 30.11.2014 [O]
Zachariášovo oněmění Lukáš 1,5-25 7.12.2014 [O]
Milostí zahrnutá Lukáš 1,26-55 14.12.2014 [O]
Vánoční slavnost 2014 Lukáš 1-2, Matouš 1-2 21.12.2014 [O]
Zjevil jsi to maličkým Matouš 11,25 24.12.2014 [O]
Temná a světlá stránka Vánoc Jan 1,11-12 25.12.2014 [O]
K pádu i k povstání Lukáš 2,34-35 28.12.2014 [O]
Být blízko Bohu je moje štěstí Žalm 73,28 31.12.2014 [O]
Přijímejte jeden druhého Římanům 15,7 1.1.2015 [O]
Znamení, sláva a víra Jan 2,1-12 4.1.2015 [O]
Bůh tě zve na svou slavnost Lukáš 14,16-24 11.1.2015 [O]
Rozsévat s nadějí Marek 4,1-20 18.1.2015 [O]
Podobenství o svěřených hřivnách Matouš 25,15-30 25.1.2015 [O]
Nasycení pěti tisíc Matouš 14,13-21 1.2.2015 [O]
Milosrdný Samařan Lukáš 10,25-37 8.2.2015 [O]
Marie a Marta Lukáš 10,38-42 15.2.2015 [O]
Ďábel ho pokoušel Matouš 4,1-11 22.2.2015 [O]
Především Boží království a jeho spravedlnost Matouš 6,25-35 1.3.2015 [O]
O posledním soudu Matouš 25,31-46 8.3.2015 [O]
Život v radosti 1. Tesalonickým 5,16 15.3.2015 [O]
Berte na sebe břemena jedni druhých Galatským 6,2 22.3.2015 [O]
Můj dům - dům modlitby Matouš 21,1-17 29.3.2015 [O]
Trnová koruna (pašije) Marek 15,17-18 3.4.2015 [O]
Kámen je odvalen Marek 16,4 5.4.2015 [O]
Ty pojď za mnou Jan 21,1-23 12.4.2015 [O]
Dobrý pastýř Ježíš a jeho ovce Jan 10,11-28 19.4.2015 [O]
O církvi Skutky 2,42-47 26.4.2015 [O]
Filip a etiopský ministr Skutky 8,26-40 3.5.2015 [O]
Petr a Kornélius Skutky 10 10.5.2015 [O]
Žízeň po Duchu svatém (EBO) Jan 7,37-39 17.5.2015 [O]
Musíte se znovuzrodit z vody a Ducha Jan 3,1-15 24.5.2015 [O]
Milost Ježíše Krista, Boží láska, společenství Ducha 2. Korintským 13,1-13 31.5.2015 [O]
Boháč a Lazar, peklo a nebe Lukáš 16,19-31 21.6.2015 [O]
Bláznivá radost a pokora víry (David a Míkal) 2. Samuelova 6 28.6.2015 [O]
Pravda a svoboda Jan 8,31-32 5.7.2015 [O]
Žijte Kristovou svobodou Galatským 5,1 12.7.2015 [O]
Modlitba je Boží dar Lukáš 6,12 19.7.2015 [O]
Jeho tvář se proměnila, když se modlil Lukáš 9,28-30 29.7.2015 [O]
Modlitba jako zápas o Boží vůli Koloským 1,9-11 2.8.2015 [O]
Povolání Abrahama Genesis 12 8.11.2015 [O]
Co si zvolit? (EBO) Genesis 14-15 15.11.2015 [O]
Soud nad Sodomou Genesis 18-19 15.11.2015 [O]
Obětování Izáka Genesis 22 22.11.2015 [O]
Izák - tvůrce pokoje Genesis 26 29.11.2015 [O]
Izák žehná Jákobovi Genesis 27 6.12.2015 [O]
Jákob na útěku Genesis 28 13.12.2015 [O]
Vánoční slavnost 2015 Lukáš 1-2, Matouš 1-2 20.12.2015 [O]
Neměli místo! A my máme? Lukáš 2,7 24.12.2015 [O]
Hvězda a radost Matouš 2,10 a Zjevení 22,16 25.12.2015 [O]
Jákob u Lábana Genesis 29-30 27.12.2015 [O]
Budu vás těšit jako matka Izaiáš 66,13 1.1.2016 [O]
Jákobův boj, Boží boj Genesis 32 3.1.2016 [O]
Josef nese pochodeň víry Genesis 37 10.1.2016 [O]
Josef slouží u Potífara Genesis 39 17.1.2016 [O]
Ne vy, ale Bůh Genesis 45 24.1.2016 [O]
Bály se Boha víc než faraona Exodus 1 31.1.2016 [O]
Jsem, který jsem Exodus 3-4 7.2.2016 [O]
Obraťte se a dojdete spásy (Popelec) Izajáš 45,18-25 10.2.2016 [O]
Ani pazneht Exodus 4-10 14.2.2016 [O]
Vyjití z Egypta Exodus 11-12 21.2.2016 [O]
Ten Bůh se nezměnil Exodus 14-15 28.2.2016 [O]
Putování pouští Exodus 15-16 6.3.2016 [O]
Desatero - uzda, pravidlo, zrcadlo Exodus 20 13.3.2016 [O]
Tele nebo Beránek Exodus 32 20.3.2016 [O]
Křížová cesta (EBO) Pašije 20.3.2016 [O]
Dokonáno jest (pašije) Jan 19,28-30 25.3.2016 [O]
Kámen odvalen, svítá nový den (EA) Marek 16,3-4 23.3.2016 [O]
Učedníci z Emaus Lukáš 24,13-40 27.3.2016 [O]
Nevěra a víra na hranicích zalíbené země Numeri 13-14 3.4.2016 [O]
Vyjde hvězda, povstane žezlo Numeri 22-24 10.4.2016 [O]
Písnička o Boží jedinečnosti Deuteronomium 6 17.4.2016 [O]
Mluvící Bůh a Bosý Mojžíš (EBO) Exodus 3 17.4.2016 [O]
Rachab Jozue 2 24.4.2016 [O]
Dolů hradby padají Jozue 6 1.5.2016 [O]
Odstraňte vše, co propadlo klatbě Jozue 7 8.5.2016 [O]
Proste Ducha, aby vás naplnil Skutky 2 15.5.2016 [O]
Jozue volá k rozhodnutí Jozue 24 22.5.2016 [O]
Začátek doby Soudců Soudců 2-3 29.5.2016 [O]
Nech se poslat, Gedeóne Soudců 6-7 5.6.2016 [O]
Lidská křehkost, Boží věrnost Soudců 13-16 12.6.2016 [O]
Hledejte nejprve Boží království Rút 4 26.6.2016 [O]
Poděkoval jeden Lukáš 17,11-19 10.7.2016 [O]
Víra Židům 11,1-6 17.7.2016 [O]
Milost Efezským 2,1-10 24.4.2016 [O]
Pokora 1. Petrova 5,5-6 31.7.2016 [O]
Hřích Římanům 6,16-23 a Genesis 3 7.8.2016 [O]
Běžte tak, abyste získali cenu vítěze 1. Korintským 9,24-27 21.8.2016 [O]
Bůh si nás vyvolil - je to obdarování i úkol Efezským 1 28.8.2016 [O]
Chana a dítě vyprošené od Boha 1. Samuelova 1-2 4.9.2016 [O]
Mluv, Hospodine 1. Samuelova 2-3 11.9.2016 [O]
Boží soud a ztráta truhly smlouvy 1. Samuelova 4-7 18.9.2016 [O]
Jako jiné národy 1. Samuelova 8 25.9.2016 [O]
Díkůvzdání srdce, úst a činů Koloským 3,15-17 2.10.2016 [O]
Hospodin hledí na srdce 1. Samuelova 16,1-13 9.10.2016 [O]
Bázeň před Hospodinem zbavuje strachu 1. Samuelova 17 16.10.2016 [O]
Závist 1. Samuelova 18 30.10.2016 [O]
Neobracejte se k duchům zemřelých 1. Samuelova 28 6.11.2016 [O]
Muž podle Božího srdce 2. Samuelova 1-5 13.11.2016 [O]
Davidův hřích a pokání 2. Samuelova 11-12 20.11.2016 [O]
David a Abšalóm 2. Samuelova 14-19 27.11.2016 [O]
Šalomounova (ne)moudrost 1. Královská 2-3+10 4.12.2016 [O]
Šalomounův chrám 1. Královská 6-8 11.12.2016 [O]
Vánoční slavnost 2016 (Král z Betléma) Lukáš 1-2, Matouš 1-2 18.12.2016 [O]
Nezasloužený vánoční dar 1. Janova 4,9-10 24.12.2016 [O]
Nejdůležitější místo Vánoc je srdce Lukáš 2 a Matouš 2 25.12.2016 [O]
Dám vám nové srdce Ezechiel 36,26 1.1.2017 [O]
Bůh chce poslušnost (Prorok roztrhaný lvem) 1. Královská 13 8.1.2017 [O]
Vložte starost na Boha a děkujte (Eliáš) 1. Královská 17 15.1.2017 [O]
Elijáš na Karmelu 1. Královská 18 22.1.2017 [O]
Elijáš na Chorébu 1. Královská 19 29.1.2017 [O]
Neprodám a nevyměním 1. Královská 21 5.2.2017 [O]
Uzdravení Naamána 2. Královská 5 12.2.2017 [O]
Nechte pomstu Pánu 2. Královská 6 19.2.2017 [O]
Ať poznají, že jsi Bůh 2. Královská 19 26.2.2017 [O]
Popel a kříž (popelec) Žalm 30,9-13 1.3.2017 [O]
Král Jóšijáš 2. Královská 22 5.3.2017 [O]
Bůh od tebe čeká dobré ovoce Izajáš 5 12.3.2017 [O]
Nespoléhejte na klamné řeči, důvěřujte Bohu Jeremjáš 7 19.3.2017 [O]
Oheň a kladivo Jeremjáš 23 26.3.2017 [O]
Znamení proroka Jonáše Jonáš 2 2.4.2017 [O]
Přichází k tobě tvůj král Matouš 21,1-14 9.4.2017 [O]
Ježíš a Barabáš (pašije) Matouš 27,11-26 14.4.2017 [O]
Není zde, byl vzkříšen Lukáš 24,4-5 16.4.2017 [O]
Život s novým srdcem Ezechiel 36,26 30.4.2017 [O]
Tři mládenci v ohnivé peci Danel 3 7.5.2017 [O]
Pokorným dává Bůh rozum a milost Daniel 4 14.5.2017 [O]
Věrnost v modlitbách Daniel 6 21.5.2017 [O]
Mluví o Bohu, o kterém mlčí Ester 2-4 28.5.2017 [O]
Duch svatý je naplnil Skutky 2,2-4 4.6.2017 [O]
Vytrvejte v běhu víry Židům 12,1-2 25.6.2017 [O]
Obnova Jeruzaléma a chrámu Ezdráš 2 2.7.2017 [O]
Umět zase začít znovu Nehemjáš 13 9.7.2017 [O]
Víra, kterou nic nezničí Jób 1-2 16.7.2017 [O]
Vyznání víry – posila, vyučování, obrana a pozvání Římanům 10,9-10 23.7.2017 [O]
Jediná útěcha v životě i ve smrti HK 1-2 30.7.2017 [O]
Bída člověka HK 3-11 18.8.2017 [O]
Skutečný člověk a pravý Bůh HK 12-19 20.8.2017 [O]
Pravá víra HK 20-24 27.8.2017 [O]
Byli nazváni Kristovci Skutky 11,26 3.9.2017 [O]
Jan Křtitel volá k pokání Marek 1,1-11 10.9.2017 [O]
Čiňte pokání a věřte evangeliu Marek 1,14-20 17.9.2017 [O]
Časně ráno odešel na pusté místo a tam se modlil Marek 1,35-39 24.9.2017 [O]
Uzdravení ochrnutého Marek 2,1-12 1.10.2017 [O]
Ustanovil je, aby s ním byli a aby je poslal Marek 3,13-15 8.10.2017 [O]
Den svobody a společenství Marek 2,23-28 15.10.2017 [O]
Ježíšova rodina Marek 3,20-35 22.10.2017 [O]
Boží spravedlnost z milosti Římanům 3,21-28 29.10.2017 [O]
Ježíš je s tebou v každé bouři (BMV) Marek 4,35-41 5.11.2017 [O]
Nasycení zástupu Marek 6,30-46 12.11.2017 [O]
Jairova dcera Marek 5,21-43 26.11.2017 [O]
Proměnění na hoře Marek 9,2-9 3.12.2017 [O]
Ty jsi Kristus Marek 8,27-38 10.12.2017 [O]
Vánoční slavnost 2017 (Vánoce starého muže) Lukáš 1-2, Matouš 1-2 17.12.2017 [O]
Zlí nájemci vinice Marek 12,1-12 24.12.2017 [O]
Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali Jan 1,11-14 24.12.2017 [O]
Jsme Boží děti, žijme jako Boží děti 1. Janova 3,1-6 25.12.2017 [O]
Mějte se na pozoru Marek 13,24-37 31.12.2017 [O]
Tomu, kdo žízní, dám napít Zjevení 21,6 1.1.2018 [O]
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj Marek 10,1-12 7.1.2018 [O]
Vzdej se svého majetku a následuj mne Marek 10,17-27 14.1.2018 [O]
Ježíš slouží - služ taky Marek 10,35-45 21.1.2018 [O]
Bartimeus Marek 10,46-52 28.1.2018 [O]
Vyčištění chrámu Marek 11,15-18 4.2.2018 [O]
Odpouštějte Marek 11,22-25 11.2.2018 [O]
Jen trocha popela (popelec) Genesis 18,27 14.2.2018 [O]
Prokletý fíkovník Marek 11,12-26 18.2.2018 [O]
Pomazání v Betánii Marek 14,1-11 25.2.2018 [O]
Poslední večeře Marek 14,12-26 4.3.2018 [O]
Modlitba v Getsemane Marek 14,32-42 11.3.2018 [O]
Petrovo zapření Krista Marek 14,66-72 18.3.2018 [O]
Přichází k tobě Král pokoje Marek 11,1-11 25.3.2018 [O]
Jiným pomáhal, sám sobě pomoci nemůže Marek 15,32 30.3.2018 [O]
Velikonoční ráno Marie Magdalény Jan 20,1-18 1.4.2018 [O]
Dejte Bohu, co je Boží Marek 12,13-17 8.4.2018 [O]
Otázka vzkříšení Marek 12,18-27 15.4.2018 [O]
Největší přikázání Marek 12,28-34 22.4.2018 [O]
Vdovin dar Marek 12,38-44 29.4.2018 [O]
Proměň mne v dobrou zem Marek 4,1-20 6.5.2018 [O]
Zavolal je, přistoupil k nim a poslal je Matouš 28,16-20 13.5.2018 [O]
Večeře Páně - slavnost smíření 1. Janova 4,9-10 20.5.2018 [O]
Ve jméno Otce i Syna i Ducha Matouš 28,16-20 27.5.2018 [O]
Jděte, křtěte Matouš 28,16-20 3.6.2018 [O]
Večeře Páně - chleba života a kalich spásy Jan 6,35.48-59 24.6.2018 [O]
Večeře Páně - ochutnávka věčnosti Zjevení 19,1-9 1.7.2018 [O]
Veď mě cestou své pravdy Žalm 25,5 15.7.2018 [O]
Pojďte, zaplesejme Hospodinu Žalm 95 22.7.2018 [O]
Tvé slovo je světlem Žalm 119,105 29.7.2018 [O]
Být blízko Bohu je moje štěstí Žalm 73,28 5.8.2018 [O]
Dobrý Pastýř a štědrý Hostitel Žalm 23 12.8.2018 [O]
Hospodin je blízko všem, kdo ho volají opravdově Žalm 145,15-18 19.8.2018 [O]
Když změnil - až změní - když mění Žalm 126 26.8.2018 [O]
Přijmete moc Ducha Skutky 1,6-9 2.9.2018 [O]
I just wanna be a sheep (EA) Žalm 23 a Lukáš 15,3-7 3.9.2018 [O]
Doplnění apoštolského kruhu Skutky 1,15-26 9.9.2018 [O]
Boží Duch Skutky 2 a Jan 14,22-27 16.9.2018 [O]
Znaky křesťanského sboru Skutky 2,42-47 23.9.2018 [O]
Tři zázraky Skutky 3,1-16 30.9.2018 [O]
Petr a Jan před radou Skutky 4,01-31 7.10.2018 [O]
Štěpán – učedník a mučedník Skutky 7 14.10.2018 [O]
Dorůstat v Krista Efezským 4,15-16 21.10.2018 [O]
Saulovo obrácení Skutky 9 28.10.2018 [O]
Začátek první misijní cesty Skutky 13 11.11.2018 [O]
Sněm v Jeruzalémě Skutky 15 18.11.2018 [O]
Co mám dělat, abych byl zachráněn Skutky 16,30-31 25.11.2018 [O]
Bůh ukládá všem lidem pokání Skutky 17,16-24 2.12.2018 [O]
Proti magii (Pavel v Efezu) Skutky 19,1-22 9.12.2018 [O]
Promarněná šance pana Šťastného Skutky 24 16.12.2018 [O]
Vánoční slavnost 2018 (Probuzený správce) Lukáš 1-2, Matouš 1-2 23.12.2018 [O]
Bůh přichází k nám Jan 1,09-14 24.12.2018 [O]
Josefovy Vánoce Matouš 1,18-25 25.12.2018 [O]
Věřte, že Ježíš je Mesiáš Skutky 28,16-31 30.12.2018 [O]
Hledej pokoj (kázání k biblickému heslu 2019) Žalm 34,15 1.1.2019 [O]
Slovo, které mění svět Jan 1,1-18 6.1.2019 [O]
Znaky křesťanského života Jan 1,35-42 13.1.2019 [O]
Ježíš všechno mění Jan 2,1-11 20.1.2019 [O]
Narození z vody a z Ducha Jan 3,1-21 27.1.2019 [O]
Ježíšova živá voda Jan 4,1-41 3.2.2019 [O]
Jíst chleba života Jan 6,52-66 10.2.2019 [O]
Nemocný u rybníka Bethesda Jan 5,1-18 17.2.2019 [O]
Jdi a už nehřeš Jan 8,1-11 24.2.2019 [O]
On ví, že jsme prach Žalm 103,13-17 6.3.2019 [O]
Dobrý Pastýř Jan 10,11-30 10.3.2019 [O]
Pojď ven, Lazare Jan 11,1-47 17.3.2019 [O]
Jidáš (bohoslužby pokání) Matouš 26,01-27,03 17.3.2019 [O]
Vinař, vinný kmen a ratolesti Jan 15,1-8 24.3.2019 [O]
Mariin potrhlý čin lásky Jan 12,1-8 31.3.2019 [O]
Ježíš myje nohy učedníkům Jan 13,1-17 7.4.2019 [O]
Hle, Boží Beránek Jan 1,29-36 14.4.2019 [O]
Petrova druhá šance (EA) Jan 21 17.4.2019 [O]
Kříž, hřeby, šaty Jan 19,16-24 19.4.2019 [O]
Marie! – Rabbuni! Jan 20,1-18 21.4.2019 [O]
Ježíšovo vzkříšení (EBO) Matouš 28,1-10 21.5.2019 [O]
Pochybující a věřící Tomáš Jan 20,24-31 28.4.2019 [O]
Třetí setkání se Vzkříšeným Jan 21,1-14 5.5.2019 [O]
Miluješ mne, Šimone? Jan 21,15-25 12.5.2019 [O]
Co mám ze křtu? Římanům 6,3-8 19.5.2019 [O]
Zpívejte Hospodinu píseň novou (EBO) Žalm 98 19.5.2019 [O]
Chlubte se jedině Kristem 1. Korintským 1,26-31 26.5.2019 [O]
Přijď, Duchu svatý Skutky 2 a Lukáš 11,9-13 9.6.2019 [O]
Boží zbroj pro křesťana Efezským 6,10-18 16.6.2019 [O]
V čem rychle, v čem pomalu, a jak neklamat sám sebe Jakub 1,17-25 23.6.2019 [O]
Všechno bude dobré Zjevení 21,1-5 30.6.2019 [O]
Blaze těm, kdo působí pokoj Matouš 5,9 1.9.2019 [O]
To nejcennější v životě (EA) Matouš 6,19-21 2.9.2019 [O]
Hledej pokoj a usiluj o něj (Soběhrdy) Žalm 34,15 8.9.2019 [O]
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni Matouš 5,10 15.9.2019 [O]
Blahoslavenství a antiblahoslavenství (EBO) Matouš 5,1-12 15.9.2019 [O]
Působení a ovoce Ducha svatého Galatským 5,16-24 22.9.2019 [O]
Hledej pokoj a usiluj o něj (Nejdek) Žalm 34,15 29.9.2019 [O]
Apoštolova modlitba za efezské křesťany Efezským 3,14-21 6.10.2019 [O]
Působení a ovoce Ducha svatého (Soběhrdy) Galatským 5,16-24 13.10.2019 [O]
Děkuji Bohu, který utvrzuje vaši víru 1. Korintským 1,4-9 20.10.2019 [O]
Buďte vděčni (EBO) Koloským 3,15 20.10.2019 [O]
Nejsi sám svůj (Křížlice) 1. Korintským 6,19-20 27.10.2019 [O]
Nuž Bohu děkujme Efezským 5,15-21 3.11.2019 [O]
Nejsi sám svůj (Soběhrdy) 1. Korintským 6,19-20 10.11.2019 [O]
Modlitba díků, důvěry a naděje Filipským 1,1-10 17.11.2019 [O]
Nejsi sám svůj 1. Korintským 6,19-20 24.11.2019 [O]
Vstaň, obleč se a do práce Římanům 13,8-14 1.12.2019 [O]
Přijímejte jeden druhého Římanům 15,7 8.12.2019 [O]
Služebník a správce evangelia 1. Korintským 4,1-5 15.12.2019 [O]
Spravedlivý a poslušný Josef (EBO) Matouš 1,18-25 15.12.2019 [O]
Pastýři a mudrci (EA) Lukáš 2 a Matouš 2 20.12.2019 [O]
Proč slavíme Vánoce (s divadlem) Lukáš 2 a Matouš 2 22.12.2019 [O]
Obdarovaní Kristem Jan 1,16 24.12.2019 [O]
Zlato, kadidlo a myrha Matouš 2,1-11 25.12.2019 [O]
Boží syn člověkem, člověk Božím synem Galatským 4,4-7 29.12.2019 [O]
Věřím, pomoz mé nedověře! Marek 9,24 1.1.2020 [O]
Boží milosrdenství, nepřizpůsobivost, proměna Římanům 12,1-2 12.1.2020 [O]
Upřímná, bratrská a pokorná láska Římanům 12,9-16 19.1.2020 [O]
Vzdej se pomsty, přenechej soud Bohu Římanům 12,17-21 26.1.2020 [O]
Nebuďte nikomu dlužni nic, než lásku Římanům 13,8-10 2.2.2020 [O]
Běžte tak, abyste získali cenu vítěze 1. Korintským 9,24-27 9.2.2020 [O]
Síla uprostřed slabosti 2. Korintským 12,7-10 16.2.2020 [O]
Láska je největší 1. Korintským 13 23.2.2020 [O]
Pamatuj, že jsi prach - i Boží dítě Genesis 3,19 a 1. Janova 3,1 26.2.2020 [O]
Dobrý Boží služebník 2. Korintským 6,1-10 1.3.2020 [O]
Boží vůle - naše posvěcení 1. Tesalonickým 4,1-8 8.3.2020 [O]
Napodobujte Boha Efezským 5,1-11 15.3.2020 [O]
Pokoj s Bohem, přístup k Bohu a naděje Římanům 5,1-5 22.3.2020 [O]
Smysl Ježíšovy oběti Židům 9,11-15.24-28 29.3.2020 [O]
Ježíš nám musí sloužit Filipským 2,05-11 5.4.2020 [O]
Co uděláš s Ježíšem Matouš 27,22 10.4.2020 [O]
Ježíš nezradil a nezapřel nás Matouš 26,17-35 10.4.2020 [O]
Na Velikonoce přišla velká změna Lukáš 24,1-48 12.4.2020 [O]
Kristus byl vzkříšen 1. Korintským 15,1-20 19.4.2020 [O]
Jděte v Kristových stopách 1. Petrova 2,21-25 26.4.2020 [O]
Dobrý způsob života cizinců a poutníků 1. Petrova 2,11-17 3.5.2020 [O]
Rychlý ke slyšení Jakub 1,17-21 10.5.2020 [O]
Nebuďte jen posluchači, jednejte podle slova Jakub 1,22-27 17.5.2020 [O]
Ježíš je Král Efezským 1,17-23 21.5.2020 [O]
Buďte dobrými správci Boží milosti 1. Petrova 4,7-11 24.5.2020 [O]
Slovo, Duch a pokoj (Letnice) Jan 14,23-27 31.5.2020 [O]
Jemu buď sláva na věky Římanům 11,33-36 7.6.2020 [O]
Bůh je láska 1. Janova 4,16-21 14.6.2020 [O]
Dům života a dům smrti 1. Janova 3,13-18 21.6.2020 [O]
Působení a ovoce Ducha svatého (EBO) Galatským 5,16-24 21.6.2020 [O]
Opravdový poklad (EA) Lukáš 12,16-34 25.6.2020 [O]
Pokořte se pod Boží ruku a vzepřete se ďáblu 1. Petrova 5,6-11 28.6.2020 [O]
Mluvte pravdu Efezským 4,25 5.7.2020 [O]
Dobro za zlo, nebojácnost a dobré svědomí 1. Petrova 3,8-17 12.7.2020 [O]
Křest je znamení Římanům 6,3-11 19.7.2020 [O]
Mzda nebo dar? Římanům 6,19-23 26.7.2020 [O]
Cesta pouští jako varovný příklad 1. Korintským 10,01-13 2.8.2020 [O]
Mnoho údů, jedno tělo 1. Korintským 12 9.8.2020 [O]
Evangelium o Kristově smrti a vzkříšení 1. Korintským 15,1-11 16.8.2020 [O]
Nosiči břemen Galatským 6,2 23.8.2020 [O]
Milosrdný Samaritán Lukáš 10,23-37 30.8.2020 [O]
Effata! - Otevři se! Marek 7,31-35 6.9.2020 [O]
O vdečnosti a děkování Lukáš 17,7-19 13.9.2020 [O]
Hledejte především Boží království Matouš 6,33 20.9.2020 [O]
Nebuď blázen Lukáš 12,13-21 4.10.2020 [O]
Boží zákon je o lásce Matouš 22,34-40 11.10.2020 [O]
Uzdravení ochrnutého Matouš 9,1-8 18.10.2020 [O]
Pozvání na svatbu Matouš 22,1-14 25.10.2020 [O]
Co je víra Jan 4,46-54 1.11.2020 [O]
Boží království je jako účtující král Matouš 18,21-35 8.11.2020 [O]
Císařovo císaři a Boží Bohu Matouš 22,15-22 15.11.2020 [O]
Deset družiček Matouš 25,1-13 22.11.2020 [O]
Adventní spolupracovníci Matouš 21,1-9 29.11.2020 [O]
Znaky Kristova příchodu Lukáš 21,25-36 6.12.2020 [O]
Jsi ten, který má přijít? Matouš 11,2-15 13.12.2020 [O]
Hlas volající na poušti Jan 1,19-28 20.12.2020 [O]
Přišel nám navrátit ráj Matouš 20,28 24.12.2020 [O]
Bůh dal sám sebe Titovi 2,11-14 25.12.2020 [O]
Simeon a Anna Lukáš 2,21-40 27.12.2020 [O]
Buďte milosrdní jako Otec Lukáš 6,36 1.1.2021 [O]
Betlém, Egypt, Nazaret Matouš 2,13-23 3.1.2021 [O]
Ježíši, kde jsi a kdo jsi Lukáš 2,41-52 10.1.2021 [O]
Svatba v Káně Jan 2,1-11 17.1.2021 [O]
Pane, nejsem hoden, ale řekni jen slovo Matouš 8,5-13 24.1.2021 [O]
Na Boží vinici Matouš 20,1-16 31.1.2021 [O]
Rozsévač, setba, pole Lukáš 8,4-15 7.2.2021 [O]
Ježíši, smiluj se nad mnou Lukáš 18,31-43 14.2.2021 [O]
Bohem uložený půst Matouš 4,1-2 17.2.2021 [O]
Ježíšova pokušení Matouš 4,1-11 21.2.2021 [O]
Ženo, tvá víra je velká Matouš 15,21-28 28.2.2021 [O]
Kdo není s Ježíšem, je proti němu Lukáš 11,14-23 7.3.2021 [O]
Nasycení zástupů Jan 6,1-15 14.3.2021 [O]
Kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky Jan 8,46-59 21.3.2021 [O]
Přijíždí tvůj Král Matouš 21,1-11 28.3.2021 [O]
Lidé pod křížem Lukáš 23-24 2.4.2021 [O]
Křížová cesta Pašije 2.4.2021 [O]
Vzkříšení - skutečnost, pro nás, pro mě Marek 16,1-16 4.4.2021 [O]
Jako Otec poslal mne Jan 20,19-31 11.4.2021 [O]
Dobrý pastýř, dobré ovce Jan 10,1-15.27-28 18.4.2021 [O]
Váš zármutek se promění v radost Jan 16,16-23a 25.4.2021 [O]
Duch ukazuje hřích, spravedlnosta a soud Jan 16,5-15 2.5.2021 [O]
Modlit se v Ježíšově jménu Jan 16,23b-33 9.5.2021 [O]
Já jsem s vámi po všechny dny Matouš 28,16-20 13.5.2021 [O]
Až přijde Přímluvce, Duch pravdy Jan 15,26-16,4 16.5.2021 [O]
[O]
[O]
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)