Vítejte u nás :-)

Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Chodov

Jsme křesťané, společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista, jediného Pána a Spasitele světa.
Naše křesťanská víra nás spojuje s křesťany všech vyznání, dob i míst.

Jsme otevřené společenství a rádi Vás mezi sebou uvítáme.
Srdečně Vás zveme k účasti na bohoslužbách i dalších programech a akcích.

Místem našeho setkávání je kostel Milíče z Kroměříže v Praze na Chodově.

Jsme součástí Českobratrské církve evangelické (ČCE), protestanské církve,
která se hlásí k odkazu české i světové reformace.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. 

Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli.  

Českobratrská církev evangelická vznikla spojením reformované (helvétské) a luterské (augsburské) církve v roce 1918, od roku 2000 je domovem také pro ochranovské sbory Jednoty bratrské.  

Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Sborový program v září

Bohoslužbami pro malé i velké s večeří Páně a požehnání školákům zahájíme v neděli 1. září nový školní rok.

V pondělí 2. září začíná bohoslužbami pro studenty, učitele i přátele školy nový školní rok Evangelické akademie Praha. Začátek bohoslužeb je v 9.00.

V úterý 3. září začínáme po prázdninové přestávce opět s biblickými hodinami, budeme se scházet vždy v úterý od 18.15 ke studiu Bible.

Ve středu 4. září má od 10.00 otevřeno kavárnička nejen pro seniory. Program bude tentokrát věnovaný především ohlédnutím za prázdninami a dovolenými. V kavárničně nejen pro seniory se scházíme první středu v měsíci, od 10.00 do cca 12.00.

V neděli 8. září slouží při bohoslužbách farář Tomáš Bísek.

Po prázdninové přestávce se v neděli 15. září od 18.00 hodin konají ekumenické bohoslužby. Slavíme je každou třetí neděli v měsíci.

Biblické hodiny pro děti a předkonfirmační příprava začne v polovině září. Plánovaný rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) na nadcházející školní rok najdete zde.

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 30. srpna června od 18.00 hodin.

Farář M. Šourek administruje od září sbor v Soběhrdech, kde bude sloužit druhou neděli v měsíci. Bohoslužby v kostele Milíče z Kroměříže povedou hostující kazatelé.

Přejeme vám krásný čas prázdnin a dovolených

Požehnání na prázdniny

Kristus ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Kristus ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.
Kristus ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.
Kristus ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte, a aby vás vysvobozoval z pasti.
Kristus ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.
Kristus ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.
Kristus ať je nad vámi, aby vám žehnal, dával vám radost a pokoj a lásku. Amen.

Sborový program v květnu a červnu

Neděle 5. května (neděle Misericordias Domini) bude věnována příběhu o třetím setkání Vzkříšeného s učedníky u Tiberiadského jezera (J 21,1-14).

Druhou květnovou neděli 12. května (neděle Jubilate) bude tématem bohoslužeb Ježíšův rozhovor s Petrem a jeho otázka: "Miluješ mne?" (Jan 21,15-23).

V neděli 19. května (neděle Cantate) budeme přemýšlet nad otázkou: Co mi dává křest? Základem zvěstování bude 6. kapitola epištoly Římanům. Od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby.

Ve středu 22. května se v kostele od 10.00 hodin koná vzpomínka na Pavla Dřímala.

V pátek 24. května se od 18.00 sejde střední generace (třicátníci).

V pátek 24. května probíhá noc otevřených kostelů. Kostel Milíče z Kroměříže bude pro návštěvníky otevřen od 18.00 do 22.00, od 20.00 se k kostele koná koncert pěveckého sboru PROSTĚ MY. Celý program noci kostelů je k nalezení na webu nockostelu.cz

Neděle 26. května (neděle Rogate) bude mít jako téma křesťana, co by blázna pro Krista (1K 1).

Kristovo nenebevstoupení oslavujeme ve čtvrtek 30. května.

V neděli 2. června (neděle Exaudi) káže při bohoslužbách Anna Šourková.

Na svatodušní neděli 9. červa slouží kázáním Pavel Hejda.

Tématem bohoslužeb v neděli 16. června bude Boží výzbroj křesťana pro duchovní boj (Efezským 6).

V neděli 23. června bude při bohoslužbách kázat Matěj Opočenský z vršovického sboru, farář M. Šourek slouží recipročně ve Vršovicích.

V pátek 28. června slavíme od 9.00 bohoslužby k ukončení školního roku na Evangelické akademii Praha s rozdáváním vysvědčení studentům.

Poslední neděli školního roku, 30. června, slavíme bohoslužby pro malé i velké, s večeří Páně, poděkováním za uplynulý školní rok a prosbou za Boží požehnání pro čas prázdnin a poselstvím o naději nového nebe a země (Zjevení 21).

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 28. června od 18.00 hodin.

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme poslední část příběhu krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30. Katechetická příprava ke křtu a předmanželská příprava probíhá podle domluvy.

Sborový program v březnu a dubnu (postní doba a Velikonoce)

Neděle 3. března bude bohatá na hudbu. Na bohoslužby, při kterých poslouží kázáním farář Aleš Wrana, kaplan evangelické konzervatoře, naváže od 11.00 koncert studentů Církevní konzervatoře z Olomouce. Uslyšíme hudbu pro varhany a pro zobcové flétny. Po koncertě se koná společný sborový oběd.

Ve středu 6. března (první středa v měsíci) se od 10.00 koná kavárnička nejen pro seniory. Na programu je povídání o smyslu postní doby.

Postní dobu, čtyřicetidenní období duchovní obnovy, zahájíme kajícími bohoslužbami s večeří Páně a popelcovým požehnáním na Popeleční středu, 6. března, od 18.00 hodin.

Neděle 10. března (neděle Invocavit) je první nedělí postního období. Tématem bohoslužeb bude Ježíš jako dobrý Pastýř (J 10,11-30). Bohoslužby slavíme s večeří Páně.

Druhou postní neděli (Reminiscere), 17. března, se necháme oslovit příběhem o vzkříšení Lazara (J 11).

Na neděli 17. března od 10.30 hodin svolává staršovstvo sboru výroční sborové shromáždění. Na programu bude zpráva o životě sboru, finanční zpráva, schválení rozpočtu, zpráva revizorů účtů a další. Podrobný program sborového shromáždění a seznam členů s hlasovacím právem bude k dispozici na nástěnce, resp. v kanceláři sboru.

V neděli 17. března od 18.00 hodin slavíme postní ekumenické bohoslužby.

Třetí postní nedělí (Oculi), 24. března, nás bude provázet Ježíšovo slovo o vinném kmeni a ratolestech (J 15).

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 29. března v 18.00 hodin.

Tématem bohoslužeb čtvrté postní neděle (Laetare), 31. března, bude příběh o Ježíšově pomazání v Betánii (J 12).

Ve středu 3. dubna se od 10.00 koná kavárnička (nejen) pro seniory. O biblických rostlinách bude vyprávět S. Burian.

Pátá postní neděle (Judica), 7. dubna, bude věnována příběhu o mytí nohou při poslední večeři a Ježíšovu povzbuzení ke službě (J 13).

Šestou postní nedělí, Květnou nedělí, 14. dubna, vstoupíme do posledního týdne postního období. Tématem bohoslužeb bude Ježíš jako Boží Beránek, který snímá hříchy světa.

Ve středu 17. dubna se od 9.00 hodin konají školní velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro studenty, pedagogy i hosty, s povídáním o kříži a vzkříšení.

Na Zelený čtvrtek, 18. dubna, se opět koná sederová slavnost. K účasti je nutné se předem přihlásit (na formuláři v kostele nebo e-mailem u faráře M. Šourka). Začátek slavnosti je v 17.00 hodin, předpokládaný konec cca ve 20.00 hodin.

Velkopáteční bohoslužby, 19. dubna, se čtením pašijního příběhu o utrpení a smrti našeho Pána a Spasitele a sv. večeří Páně začínají v 9.30 hodin.

V sobotu 20. dubna se v kostele u Martina ve Zdi, od 21.00 do cca 23.30 hodin, koná velikonoční vigilie: bohoslužby s velikonočním světlem, biblickým čtením o Božích činech spásy, obnovou křestního slibu, kázáním, večeří Páně, modlitbami, zpěvem.

Na velikonoční neděli, 21. dubna, oslavíme Kristovo vzkříšení dobrořečením, chválou a díkůvzdáním při velikonočních bohoslužbách s vysluhováním sv. večeře Páně. Začátek bohoslužeb je v 9.30 hodin. Sbírka Velikonoční neděle je určena na Hlavní dar lásky. Zároveň do konce května probíhá sbírka na Jeronymovu jednotu.

Ekumenické bohoslužby dne vzkříšení slavíme od 18.00 hodin.

Střední generace (třicátníci) se sejde při (po)velikonočním programu v pátek 26. dubna od 18.00 hodin.

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30. Katechetická příprava ke křtu a předmanželská příprava probíhá podle domluvy.

Sborový program v únoru

V neděli 3. února (4. neděle po Zjevení Páně) slavíme bohoslužby pro malé i velké. Tématem bohoslužeb bude příběh o Ježíšově setkání se samařskou ženou, o žízni a živé vodě (Jan 4).

Kavárnička (nejen) pro seniory se koná opět první středu v měsíci, tj. 6. února od 10.00 hodin. Tentokrát je na programu povídání o Milíčovi z Kroměříže.

Bohoslužby v neděli 10. února (poslední neděle po Zjevení Páně) budou mít jako svoje téma Ježíše jako dárce chleba života (Jan 6).

Nedělí 17. února (neděle Septuagesimae) nás bude provázet příběh o uzdravení nemocného u rybníka Bethesda (Jan 5).

Jako každou třetí neděli v měsíci se 17. února navečer od 18.00 hodin konají ekumenické bohoslužby.

V neděli 24. února (neděle Sexagesimae) bude tématem bohoslužeb příběh o Ježíšově setkání s cizoložnou ženou (Jan 8).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme příběh krále Davida. Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30. Katechetická příprava ke křtu a předmanželská příprava probíhá podle domluvy.

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 22. února v 18.00 hodin.

Rozloučení s Jiřinou Adamcovou

Jiřina Adamcová

S nadějí, že Kristus vzkřísí k věčnému životu ty, kdo v něho uvěřili, zároveň se smutkem z odloučení, oznamujeme, že 1. února zemřela ve věku 91 let naše sestra v Kristu Jiřina Adamcová. Bohoslužby rozloučení se budou konat v sobotu 9. února 2019 od 15.00 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické v Bráníku. Pozvánku na bohoslužby najdete zde.

Sborový program v lednu

Nový rok zahajujeme 1. ledna bohoslužbami od 9.30 s kázáním na biblické heslo roku 2019, večeří Páně a požehnáním do nového roku.

V neděli 6. ledna bude tématem bohoslužeb Slovo, které se stalo tělem a přišlo na naši zemi, aby proměnilo svět (Jan 1,1-18).

Bohoslužby v neděli 13. ledna budou mít jako svoje téma příběh o prvních Ježíšových učednících (Jan 1,35-42)

Bohatý program nás čeká v neděli 20. ledna. Tématem dopoledních bohoslužeb bude příběh o svatbě v Káně (Jan 2,1-11), o proměně a radosti.

Navečer od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby, a to v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Ve středu 23. ledna vaříme polévku pro bezdomovce. Vydává se večer u hlavního nádraží.

V neděli 27. ledna nás bude při bohoslužbách provázet příběh o Ježíšově setkání s Nikodémem a jejich rozhovoru o znovuzrození (Jan 3,1-11).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30, katechetická příprava ke křtu v pondělí od 18.00.

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 25. ledna v 18.00 hodin.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Biblické heslo pro rok 2019

Biblické heslo pro rok 2019 je výzva: Hledej pokoj a usiluj o něj. (Žalm 34,15)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb v kostele Martina ve Zdi si můžete poslechnout zde.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

Vydali jsme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít. Kniha je výborným úvodem do křesťanské víry pro všechny hledající i čerstvě uvěřivší křesťany. Dobře se hodí také pro kurzy víry. Další informace o knize najdete zde.

Kde nás najdete - a jak se k nám dostat

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, najdete na Jižním Městě vedle Chodovské tvrze.

Autobus 125 (Smíchovské nádraží, Háje, Poliklinika Petrovice, Skalka), 136 (Prosek, Ohrada, Flora, Slavia, Háje), 213 (Želivského, Slavia, Spořilov, Opatov, Háje), 203 (Háje, Roztyly, Šeberov, Nemocnice Krč) do stanice Chodovská tvrz. Od zastávky autobusu ulicí Ledvinova směrem k Chodovské tvrzi, kostel je za ní.

Autobus 197 (Lhotka, Kunratice, Chodov, Háje), 170 (Jižní Město, Háje, Spořilov, Budějovická, Přístaviště) 154 (Chodov, Háje, Sídliště Petrovice, Hostivařská) do stanice Benkova. Benkova je na opačné straně kostela než Chodovská tvrz, ke kostelu projdete parkem podél školy Klíček a školky (cca 250m).

Pěšky ze stanice metra Chodov, cca 15 minut. Ve stanici Chodov vystoupit levým východem, po lávce přes dálnici, ulicí K Dubu, na jejím konci podchodem pod ulicí Türkova, za podchodem vlevo, kostel uvidíte cca 100 před sebou. K orientaci můžete použít ukazatele vedoucí k Chodovské tvrzi. Ze stanice Chodov můžete také popojet autobusem 197 a 154 do stanice Benkova.

U kostela je možné zaparkovat, v ulici před kostelem, nebo na parkovišti u parku za mateřskou školou.

Kostel se vytápí a je bezbariérový.

Plánek okolí kostela najdete zde.

Prohlédnout si kostel můžete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2019)