Vítejte u nás :-)

Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Chodov

Jsme křesťané, společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista, jediného Pána a Spasitele světa.
Naše křesťanská víra nás spojuje s křesťany všech vyznání, dob i míst.

Jsme otevřené společenství a rádi Vás mezi sebou uvítáme.
Srdečně Vás zveme k účasti na bohoslužbách i dalších programech a akcích.

Místem našeho setkávání je kostel Milíče z Kroměříže v Praze na Chodově.

Jsme součástí Českobratrské církve evangelické (ČCE), protestanské církve,
která se hlásí k odkazu české i světové reformace.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. 

Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli.  

Českobratrská církev evangelická vznikla spojením reformované (helvétské) a luterské (augsburské) církve v roce 1918, od roku 2000 je domovem také pro ochranovské sbory Jednoty bratrské.  

Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Sederová slavnost - hod beránka

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město Letošní sederová slavnost, hod beránka, se koná na Zelený čtvrtek, 9. dubna 2020, od 17.00 hodin. Podrobnější informace o sederové slavnosti, jak a proč ji slavíme, najdete zde. Srdečně zveme. Z organizačních důvodů je nutné se k účasti na slavnosti předem závazně přihlásit, a to nejpozději do neděle 5. dubna.

Velkopáteční bohoslužby - 10. dubna (on-line přenos)

Bohoslužby na Velký pátek 10. dubna se čtením pašijního příběhu a zvěstí o smyslu Ježíšova utrpení a jeho oběti na kříži přenášíme on-line na naší facebookové stránce. Dopolední bohoslužby začínají v 9.30 hodin. Záznam bohoslužeb bude na FB stránce k dispozici i po skončení přenosu. Audio záznam kázání je také na naší webové stránce v audio archivu.

Sederová slavnost - čtvrtek 9. dubna

Společná sederová slavnost se letos v kostele Milíče Kroměříže nemůže konat. Seder ale můžete slavit doma v rodinách. Můžete k tomu využít brožurku s programem sederové slavnosti, kterou si můžete stáhnout zde.

Velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha - středa 8. dubna (on-line přenos)

Velikonoční bohoslužby Evangelické akademie pro studenty, pedagogy a přátele školy slavíme ve středu 8. dubna od 9.00. Sledovat je bude možné on-line na na naší facebookové stránce a na Teams EA.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít. (dobrá kniha)

Nabízíme a doporučujeme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít. Kniha je výborným úvodem do křesťanské víry pro všechny hledající i čerstvě uvěřivší křesťany. Dobře se hodí také pro kurzy víry. Knihu vydal náš sbor. Další informace o knize najdete zde.

Bohoslužby 5. dubna 2020 (on-line přenos)

Bohoslužby na Květnou neděli 5. dubna opět přenášíme on-line na naší facebookové stránce. Záznam bohoslužeb bude na FB stránce k dispozici i po skončení přenosu. Audio záznam kázání najdete také na naší webové stránce v audio archivu.

Základem zvěstování je text z epištoly Filipským 2,1-11, výzva k Ježíšovskému smýšlení a službě.

Biblické čtení a písně 308, 646, 645, 248, 647 najdete zde.

Každý den jeden žalm (každodenní žalmové pobožnosti)

Srdečně vás zveme ke každodenní pobožnosti s žalmy. Začínáme 30. března 2020. Každý den v 8 hodin ráno on-line na facebooku . Připojit se ale můžete i v jinou denní dobu, večer nebo přes den, buď na FB nebo v audioarchivu.

Bohoslužby 29. března 2020 (on-line přenos)

Bohoslužby v neděli 29. března opět přenášíme on-line na naší facebookové stránce. Záznam bohoslužeb bude na FB stránce k dispozici i po skončení přenosu. Audio záznam kázání najdete také na naší webové stránce v audio archivu.

Tématem bohoslužeb je smysl Ježíšovy oběti na kříži podle epištoly Židům 9,11-15.24-28.

Biblické čtení a písně najdete zde.

Upozorňujeme, že noc na neděli bude o hodinu kratší, protože se čas mění na letní.

Bohoslužby 22. března 2020 (on-line přenos)

Bohoslužeb v neděli 22. března se můžete opět účastnit na dálku, prostřednictvím on-line přenosu na naší facebookové stránce. Záznam bohoslužeb je FB stránce k dispozici i po skončení přenosu. Audio záznam kázání najdete také na naší webové stránce v audio archivu.

Biblické čtení a písně najdete zde.

Program ve sboru v době vyhlášeného omezení pohybu

Ve době vládou vyhlášeného omezení pohybu (16. - 23. března) se nebude ve sborovém domě konat žádný pravidelný program. Katechetická a předmanželská příprava probíhá on-line.

Bohoslužby 15. března 2020 (on-line přenos)

Srdečně vás zveme ke slavení bohoslužeb 15. března. Bohoslužby nerušíme, jejich podobu ale přizpůsobujeme situaci vyhlášeného nouzového stavu. K bohoslužbám se budete moci připojit prostřednictvím on-line přenosu na naší facebookové stránce. Záznam kázání najdete po skončení bohoslužeb také na naší webové stránce v audio archivu.

On-line přenos bohoslužeb probíhá také z řady dalších míst, jejich seznam najdete zde.

Sborový program v březnu a dubnu (postní doba a Velikonoce)

Postní dobu začneme na popeleční středu 26. února bohoslužbami pokání s popelcovým křížem a večeří Páně. Začátek bohoslužeb je v 18.00 hodin.

Na první postní neděli, 1. března, (neděle Invocavit) slavíme bohoslužby pro malé i velké s vysluhováním večeře Páně a zvěstí o spolupracovnictví na Božím díle (2K 6,1-10).

Ve středu 4. března (první středa v měsíci) se od 10.00 koná kavárnička nejen pro seniory. Na programu je povídání o smyslu postní doby.

Druhou postní neděli (Reminiscere), 8. března, se necháme oslovit slovy o povolání k posvěcení (1Te 4,1-8). Po bohoslužbách se koná výroční sborové shromáždění.

Třetí postní nedělí (Oculi), 15. března, bude tématem bohoslužeb apoštolova výzva, abychom jako milované děti napodobovali Boha (Ef 5,1-11).

V neděli 15. března od 18.00 hodin slavíme postní ekumenické bohoslužby.

Při bohoslužbách čtvrté postní neděle (Laetare), 22. března, se necháme oslovit zvěstí o svobodě a otroctví (Ga 4,22-31).

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 27. března v 18.00 hodin.

Pátá postní neděle (Judica), 29. března, bude věnována zvěsti o Kristu jako Prostředníku nové smlouvy (Žd 9,11-15).

Ve středu 1. dubna se od 10.00 koná aprílová kavárnička (nejen) pro seniory.

Šestou postní nedělí, Květnou nedělí, 5. dubna, vstoupíme do posledního týdne postního období. Tématem bohoslužeb bude apoštolova výzva smýšlet jako Ježíš (Fp 2,5-11).

Ve středu 8. dubna se od 9.00 hodin konají školní velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro studenty, pedagogy i hosty, se zvěstí o kříži a vzkříšení Ježíše Krista.

Na Zelený čtvrtek, 9. dubna, se koná sederová slavnost. K účasti je nutné se předem přihlásit (na seznamu v kostele nebo e-mailem u faráře M. Šourka). Začátek slavnosti je v 17.00 hodin, předpokládaný konec cca ve 20.30 hodin.

Na Velký pátek, 10. dubna, slavíme bohoslužby se čtením pašijního příběhu o utrpení a smrti našeho Pána a Spasitele, zvěstí o smíření s Bohem a sv. večeří Páně. Bohoslužby začínají v 9.30 hodin.

Na velikonoční neděli, 12. dubna, oslavíme Kristovo vzkříšení dobrořečením, chválou a díkůvzdáním, písněmi a modlitbami, zvěstí o starém a novém kvasu (1K 5,7b-8) při velikonočních bohoslužbách s vysluhováním sv. večeře Páně. Sbírka Velikonoční neděle je určena na Hlavní dar lásky. Zároveň do konce května probíhá sbírka na Jeronymovu jednotu.

Výroční sborové shromáždění - 8. března 2020

Staršovstvo sboru svolává na neděli 8. března výroční sborové shromáždění. Sborové shromáždění začne bezprostředně po bohoslužbách. Na pořadu bude mj. zpráva o činnosti sboru, hospodářská zpráva, zpráva revizorů, schválení rozpočtu a volba revizorů na rok 2020. Návrh pořadu je vyvěšen na sborové nástěnce, účetní závěrka, návrh rozpočtu, zpráva o hospodaření sboru a seznam členů sboru s hlasovacím právem je k nahlédnutí ve sborové kanceláři.

Bohoslužby pokání na Popeleční středu

Postní dobu začneme na Popeleční středu 26. února 2020 bohoslužbami pokání s popelcovým požehnáním znamení kříže a večeří Páně. Začátek bohoslužeb je v 18.00 hodin.

Sborový program v únoru

V neděli 2. února (4. neděle po Zjevení Páně) slavíme bohoslužby pro malé i velké. Tématem bohoslužeb bude apoštolova výzva k lásce, která je naplněním zákona (Římanům 13,8-12).

Kavárnička (nejen) pro seniory se koná opět první středu v měsíci, tj. 5. února od 10.00 hodin.

Ve čtvrtek 6. února se sejde staršovstvo.

Bohoslužby v neděli 9. února (neděle Septuagesimae) mají jako své téma běh víry (1. Korintským 9,24-27).

V sobotu 15. února organizuje střední generace výlet na Karlštejn a Velkou Ameriku, délka pochodu cca 12 km, bližší informace u H. Štěpánkové.

Nedělí 16. února (neděle Sexagesimae) nás bude provázet slovo o křesťanově síle uprostřed slabosti (2. Korintským 11,19-12,10).

Jako každou třetí neděli v měsíci se 16. února navečer od 18.00 hodin konají ekumenické bohoslužby.

V neděli 23. února (neděle Estomihi) bude tématem bohoslužeb víra, naděje a láska (1. Korintským 13). Po bohoslužbách uslyšíme povídání RNDr. Mgr. Martina Hrubeše o drahých kamenech v Bibli, a následovat bude společný sborový oběd.

Postní dobu začneme na popeleční středu 26. února bohoslužbami pokání s popelcovým křížem a večeří Páně. Začátek bohoslužeb je v 18.00 hodin.

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme poselství 12 malých proroků.

Biblická hodina pro děti se koná ve středu od 18.00, předkonfirmační příprava v pondělí od 18.00.

Střední generace (třicátníci) se sejde v pátek 28. února v 18.00 hodin.

Zpívání v Diakonii V Zápolí se koná ve čtvrtek od 10.00 hodin.

Katechetická příprava ke křtu a předmanželská příprava probíhá podle domluvy.

Sborové shromáždění se uskuteční v neděli 8. března od 10.40 (po bohoslužbách). Na 7.-10. května chystáme sborový víkend s pobytem na Širokém dole u Poličky.

Sborový program v lednu

Nový občanský rok zahajujeme 1. ledna bohoslužbami od 9.30 s kázáním na biblické heslo roku 2020, večeří Páně a požehnáním do nového roku.

V neděli 5. ledna bude tématem bohoslužeb pro malé i velké modlitba Páně. Kázání poslouží Anna Šourková. Modlitba Páně bude během následujících nedělí tématem nedělního programu pro děti, probíhajícího souběžně s kázáním pro dospělé.

Ve středu 8. ledna se od 10.00 sejdeme v kavárničce (nejen) pro seniory.

Ve čtvrtek 9. ledna se koná pravidlená schůze staršovstva.

Bohoslužby v neděli 12. ledna budou mít jako svoje téma živou, svatou, Bohu milou oběť (Ř 12,1-5).

Dvoje bohoslužby budeme slavit v neděli 19. ledna. Tématem dopoledních bohoslužeb budou různé dary a obdarování v jednom těle, církvi a sboru (Ř 12,6-15).

Navečer od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby, a to v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Ve středu 22. ledna u nás vaříme polévku pro bezdomovce, pro cca 110 lidí, rozdává se navečer u hlavního nádraží.

V neděli 26. ledna nás bude při bohoslužbách provázet příběh apoštolova výzva, abychom se věnovali všedním službám (Ř 12,16-21).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme poselství 12 malých proroků.

Biblická hodina pro děti se koná ve středu od 18.00, předkonfirmační příprava v pondělí od 18.00.

Zpívání v Diakonii V Zápolí se koná ve čtvrtek od 10.00 hodin.

Setkání střední generace (třicátníci) se koná v pátek 31. ledna od 18.00 hodin.

Biblické heslo pro rok 2020

Biblické heslo pro rok 2020 je vyznání a prosba: Věřím, pomoz mé nedověře. (Marek 8,24)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb si můžete poslechnout zde.

Sborový program v prosinci - Advent a Vánoce

V neděli 1. prosince (1. advent) nás při bohoslužbách pro malé i velké bude provázet apoštolova výzva: Probuď se, obleč se a dej se do práce (Ř 13,11-14). Bohoslužby slavíme s večeří Páně. 1. a 2. adventní neděli bude možné si po bohoslužbách zakoupit potraviny a dárky ve fair trade Obchůdku jednoho světa.

Nedělí 8. prosince (2. advent) nás bude provázet apoštolovo slovo: Přijímejte jeden druhého, jako Kristus přijal vás (Ř 15,4-13).

V neděli 15. prosince (3. advent) budeme přemýšlet, co znamená být Kristovým služebníkem a správcem (1K 4,1-5).
Navečer 15. prosince od 18.00 slavíme adventní ekumenické bohoslužby.
Od 19.30 se v kostele koná koncert Pražského komorního pěveckého sboru adlibitum.

Vánoční koncert pěveského sboru adlibitum

V pátek 20. prosince slaví v kostele od 9.00 vánoční bohoslužby Evangelická akademie Praha, pro pedagogy, studenty a přátele školy.
Evangelická akademie Praha (www.eapraha.cz), církevní střední škola zve také na den otevřených dveří, který se koná v pondělí 2. prosince 2019 od 14.00 do 18.00 v budově školy, Hrusická 2537/7, Praha 4.

Neděle 22. prosince (4. advent) patří jako každý rok kreativní vánoční slavnosti a zvěsti, kterou pro nás spolupřipravují děti a konfirmandi.

Na Štědrý den, 24. prosince, slavíme od 16.00 odpolední štědrovečerní bohoslužby s vánoční zvěstí o narození Spasitele. Mezi 15.00 a 16.00 zpíváme v kostele vánoční písně a koledy. Během Štědrého dne (od 9.00 do 17.00) bude možné si do foyer kostela přijít pro betlémské světlo.

Na Boží hod vánoční, 25. prosince, slavíme bohoslužby od 9.30 s večeří Páně a zvěstí o tom, že nám Kristus přinesl spásu.

Na druhý svátek vánoční, 26. prosince, u nás bohoslužby nebudou. Jste ale srdečně zváni do pražských sborů Strašnice (od 9.00), Dejvice (od 9.30), Střešovice (pod 9.30) a Kobylisy (od 9.30).

V neděli 29. prosince slavíme bohoslužby od 9.30 hodin. Svátost křtu přijme Ella Grollová.

Na Silvestra, 31. 12., se od 17.00 hodin sejdeme k vážnému i nevážnému programu s občerstvením.

Nový rok 2020 zahájíme společně bohoslužbami 1. ledna od 9.30 s večeří Páně. Tématem bohoslužeb bude biblické heslo na rok 2020: Věřím, pomoz mé nedověře (Mk 9,24).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15, procházíme poselství 12 malých proroků.

Biblická hodina pro děti se koná ve středu od 18.00, předkonfirmační příprava v pondělí od 18.00.

Zpívání v Diakonii V Zápolí se koná ve čtvrtek od 10.00 hodin.

Setkání střední generace (třicátníci) se koná v 31. prosince od 17.00 hodin.

Kde nás najdete - a jak se k nám dostat

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, najdete na Jižním Městě vedle Chodovské tvrze.

Autobus 125 (Smíchovské nádraží, Háje, Poliklinika Petrovice, Skalka), 136 (Prosek, Ohrada, Flora, Slavia, Háje), 213 (Želivského, Slavia, Spořilov, Opatov, Háje), 203 (Háje, Roztyly, Šeberov, Nemocnice Krč) do stanice Chodovská tvrz. Od zastávky autobusu ulicí Ledvinova směrem k Chodovské tvrzi, kostel je za ní.

Autobus 197 (Lhotka, Kunratice, Chodov, Háje), 170 (Jižní Město, Háje, Spořilov, Budějovická, Přístaviště) 154 (Chodov, Háje, Sídliště Petrovice, Hostivařská) do stanice Benkova. Benkova je na opačné straně kostela než Chodovská tvrz, ke kostelu projdete parkem podél školy Klíček a školky (cca 250m).

Pěšky ze stanice metra Chodov, cca 15 minut. Ve stanici Chodov vystoupit levým východem, po lávce přes dálnici, ulicí K Dubu, na jejím konci podchodem pod ulicí Türkova, za podchodem vlevo, kostel uvidíte cca 100 před sebou. K orientaci můžete použít ukazatele vedoucí k Chodovské tvrzi. Ze stanice Chodov můžete také popojet autobusem 197 a 154 do stanice Benkova.

U kostela je možné zaparkovat, v ulici před kostelem, nebo na parkovišti u parku za mateřskou školou.

Kostel se vytápí a je bezbariérový.

Plánek okolí kostela najdete zde.

Prohlédnout si kostel můžete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2020)